Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef LEDERER

* 27. 10. 1917, Praha 
† 10. 4. 1985, Delft (Nizozemí) 
 
Básník
 Pocházel z rodiny obchodníka. Po absolvování gymnázia začal studovat na FF UK (1935–1936) a v Paříži (1937–1939). Od 1939 žil trvale v Anglii, kde pokračoval ve studiích na Velšské univerzitě ve Swansea (PhDr. získal 1951 na univerzitě v Londýně). 1943 začal pracovat jako hlasatel a redaktor českého vysílání rozhlasové stanice BBC. Od 1951 spolupracoval také s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Vyučoval angličtinu a češtinu na různých anglických školách, od 1963 přednášel anglickou literaturu 16. a 17. století a moderní evropské drama na Severolondýnské polytechnice.
 Debutoval ve Studentském časopise (1937 pod pseud. Jiří Klan), dále přispíval do Kritického měsíčníku a Obzorů; v emigraci publikoval zejména v periodikách Čechoslovák, ObzorZítřek (vše Londýn), Československý přehled (New York), Svědectví (Paříž) a Rozmluvy (Londýn). Četné literárněvědné studie Lederer otiskoval anglicky v různých odborných časopisech. Příležitostně také překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny, hlavně pro potřeby rozhlasových stanic, kde působil. Užíval pseudonymu Jiří Klan.
 Jestliže již ve svých básnických počátcích byl ovlivněn výrazovou úsporností Františka Halase, v exilové tvorbě, odtržen od živého prostředí rodného jazyka, věnoval Lederer jazykové výstavbě veršů zvýšenou pozornost. Jeho poezie odmítá veršovou snadnost a usiluje o syntézu tvaru a myšlenkové hloubky. Téměř klasicistní precizností, s níž respektuje rytmická pravidla dané veršové struktury (např. elegie), má blízko k básnické tvorbě Josefa Palivce. Meditativně reflexivní charakter výpovědi je podřízen zvukomalebné sugesci verše, jež je chápána jako jedna z určujících vlastností druhu. Pocity bezdomovce (Sopka islandská a jiné verše) i základní existenciální otázky, kladené člověku–umělci, vstupují u Lederera do složitého historicko–kulturního kontextu, jenž prohlubuje intelektuální náročnost autorské promluvy (časté využívání antických motivů, odkazy z anglické literatury apod.). Intelektuální ráz Ledererovy poezie spoluurčovala jeho literárněhistorická profese, v níž se zaměřil především na anglické renesanční a barokní písemnictví (byl uznávaným znalcem anglického básníka Johna Donna).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Sopka islandská a jiné verše (BB, Kolín n. R. 1973); Elegie (BB, Londýn 1986); Básnické dílo (1993).
Příspěvky ve sbornících: Jarní almanach básnický (1940); Ústy domova (Londýn 1941); Neviditelný domov (Paris 1954); Vánoční tisk Svobodné Evropy (1955); Almanach české zahraniční poesie 1979 (Mnichov 1979); ...a když se řekne Voskovec (Kolín n. R. 1983).

LITERATURA

Studie a články: J. Kovtun: doslov, in Elegie (London 1986); J. L. (biograficko–bibliografická poznámka), Židovská ročenka 5752, 1991, s. 165; Z. Urbánek: Než se to stalo, tamtéž, s. 254; I. Jelínek: předmluva, in Básnické dílo (1993); M. Jareš: Život je ve slovech. Poezie Josefa Lederera a Oldřicha Tomana, in sb. Život je jinde...? (2002, ed. J. Matonoha).
Recenze: Sopka islandská a jiné verše: J. Kovtun, Svědectví (Paris) 12, 1973/74, s. 546; D. Břeský, Proměny (New York) 1975, č. 1 * Elegie: M. C. Putna, Souvislosti 1990, č. 4 * Básnické dílo: J. Hořec, LD – Brno 21. 5. 1994; -jb-, NK 1994, č. 16; J. Štolba, LitN 1995, č. 18.
Nekrology: J. Dresler – P. Tigrid, Svědectví (Paris) 1984/85, č. 75; J. P., Rozmluvy (London) 1986, č. 6.
Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 10. 7. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu