Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaromír  ZELENKA

* 14. 10. 1946, Stodůlky u Prahy (dnes Praha-Stodůlky) 
 
 
Básník a překladatel
 Pochází z rodiny sklářského dělníka a po válce nadporučíka Československé lidové armády. Pokřtěn byl jako Jaromír Aubrecht, v roce 1947 si jeho otec změnil jméno na Zelenka (po své matce). – Po dokončení Střední všeobecně vzdělávací školy (maturoval roku 1964) byl rok úředníkem v redakci Svobodného slova. Roku 1965 začal studoval filozofii a dějepis na FF UK. V roce 1968 studia přerušil a pracoval jako dělník v Knižním velkoobchodu, ve studiích opět pokračoval od podzimu 1969, nedokončil je však pro těžký úraz páteře (1971, nedokončena zůstala diplomová práce Toleranční patent a činnost hradeckého biskupa Jana Leopolda Haye). Tento úraz jej upoutal na invalidní vozík a od základu změnil jeho život. Žil ve velmi svízelných existenčních poměrech a teprve v roce 1978 získal práci jako domácí dělník-invalida. V letech 1994–1995 byl tajemníkem redakce revue Souvislosti, 1995–1996 korektorem Mladé fronty Dnes. Od roku 1996 byl redaktorem nakladatelství Paseka, roku 2001 toto zaměstnání pro těžkou nemoc ukončil. Od sňatku v roce 1982 žije v Praze-Horních Měcholupech.
 V letech 1983–1989 otiskoval recenze i verše v Zemědělských novináchLidových novinách; po roce 1989 publikuje (především verše) v novinách a časopisech: Literární noviny, Lidové noviny, Souvislosti, Tvar, Proglas, Host, Revolver Revue aj. Přispěl do samizdatového Autonomního sborníku (1987). Překládá z němčiny a italštiny; souhrnné autorizované vydání jeho překladů poezie vyšlo roku 2015 (zastoupeni např. H. Hesse, H. von Hofmannsthal, R. M. Rilke ad.). V devadesátých let přeložil pro Smetanovo divadlo, Státní operu Praha a Národní divadlo několik operních libret z klasického repertoáru. Zelenkova poezie zazněla v několika pořadech a literárních pásmech Českého rozhlasu 3 – Vltavy (Věřím v les a v louku a noc, ve které roste obilí; Dlouhoves; Kostelík ad.). Autor je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2002.
 Zelenkovou básnickou prvotinou byla sbírka Spoutání, vydaná roku 1984 v Praze jako bibliofilsky vypravený samizdat s grafickými listy – lepty Josefa Häringa. Podobně jako Zelenkova první oficiálně vydaná sbírka, Přepadání z roku 1994, tvoří autorský výbor z básníkova díla za určité období (Spoutání mapuje tvorbu z let 1974–1984, Přepadání představuje výbor z básní vzniklých mezi léty 1974–1994). Po celé toto období jsou základními rysy Zelenkovy poezie tíhnutí k veršové konciznosti a kázni (autor pracuje například s klasickou formou sonetu) a přísně rytmizovaný volný verš zahradníčkovského ražení. V převážně reflexivní lyrice básník analyzuje svůj existenční prostor, vymezený životními ztrátami, bolestmi a úzkostí ze smrti, jejíž neodvolatelnost zmírňuje křesťansky artikulovaná naděje. Jeho spiritualita má zcela neokázalou a kontemplativní podobu; nejvýrazněji je zpřítomňována v dualitě světla a tmy, těla a duše. Kontrastnost těchto protikladů je posléze ještě zdůrazněna drsně expresivní dikcí, upomínající na expresionistickou obraznost. Expresivita je poněkud ztlumena ve sbírce Objetiny, kterou Zelenka komponoval jako fiktivní deník z putování po vesnicích v okolí Říčan. K explicitní konfesijnosti a méličnosti se přiklonil ve sbírce Kostelík, jejíž básně opatřil vysvětlivkami liturgických termínů a citací z Bible. Významnou roli zde hraje také autobiografická rovina Zelenkovy výpovědi, v níž tematizuje svou zkušenost vozíčkáře i každodennost svého spirituálního života. Publikace Básně / Souborné vydání zahrnuje kromě knižně vydaných sbírek též autorský výbor básní otištěných dříve v časopisech nebo sbornících, ale také texty do té doby oficiálně nepublikované, včetně básní z první samizdatové sbírky. Knižně zde poprvé vycházejí dvě rozsáhlejší díla: raný básnický cyklus Osm dní v Hrabyni (1974), do nějž se promítá tíha a beznaděj, pramenící z těžké nemoci za pobytu v rehabilitačním ústavu; naopak víra a smíření prostupuje dílo Roztočená věž budišovská (srpen 1989), cyklus šestnácti šestiverší, metaforických obrazů moravské krajiny.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Spoutání (BB, smz., bibliof., 1984); Přepadání (BB 1994); Objetiny (BB 1997); Kostelík (BB 2003).
Souborné vydání: Básně / Souborné vydání (BB 2010).
Překlady: H. Hesse: Zahrady, cesty, lidé (bibliof., 1994); Překlady (2015); operní libreta scénicky: R. Wagner: Rienzi (1991) + Tannhäuser (1993); W. A. Mozart: Únos ze Serailu (1991); C. Donizetti: Nápoj lásky (1992); G. Rossini: Italka v Alžíru (1992); L. van Beethoven: Leonore (1993); G. von Einem: Proces (1994); R. Strauss: Růžový kavalír (1996).
Příspěvky ve sbornících: Doteky naděje (1992); Na ostrzu plomiena. Czeska poezja matafizyczna XX. wieku (Poznaň 1998); Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých básníků nové doby (2005); Iz veka v vek (Moskva 2005); Höhlen tief im Wörterbuch. Tschechische Lyrik der letzten Jahrzehnte (Mnichov 2006); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).
Uspořádal a vydal: B. Reynek: Vlídné vidiny (1992); J. Riedlbauch: Mateníky v jestřábově žlutém oku (bibliof., 1996).

LITERATURA

Studie a články: M. C. Putna in My poslední křesťané (1994); J. Rulf: Vina Jaromíra Zelenky in Večerní škola (2007); L. Bartoňová – R. Krumphanzl: Ediční poznámka – Komentáře in J. Zelenka: Básně / Souborné vydání (2010).
Recenze: Přepadání: I. Slavík, MFD 17. 3. 1995; J. Med, LitN 1995, č. 22; K. Křepelka, Proglas 1995, č. 4; V. Petrbok, Souvislosti 1995, č. 1; R. Krumphanzl, Host 1995, č. 6 * Objetiny: M. Doležal, LidN 12. 11. 1997; J. Suk, NK 1997, č. 47–48; P. Kotrla, Tvar 1998, č. 4 * Osm dní v Hrabyni (časopisecký otisk v RR): Š. Nosek, LitN 2001, č. 12 * Kostelík: M. Trávníček, Akord 2003, č. 3; P. Hrbáč, Tvar 2003, č. 13; M. Vajchr, KP RR 2003, č. 26, též in Vyložené knihy (2007); J. Med, Katolický týdeník 2003, č. 26, příl. Perspektivy; M. Doležal, LitN 2003, č. 34 * Básně / Souborné vydání: Z. Volf, Tvar 2012, č. 9; P. Adámek, Revolver Revue 2012, č. 87.
Rozhovory: P. Janáček, Tvar 1995, č. 10; J. Rulf, Reflex 1998, č. 23; P. Placák, Babylon 2009/2010, č. 12, příl. Paseka, č. 3; I. Fic a M. Tučková, Host 2012, č. 9.
K životním jubileím: P. Fabian, RR 2006, č. 65 (k 60. narozeninám); jh (= J. Höfer, Bulletin Společnosti Otokara Březiny 2011, č. 56 (k 65. narozeninám).

Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 13. 10. 2016 (av)
Aktualizace bibliografie: 13. 10. 2016 (av)
 
zpět na hlavní stranu