Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František BURIÁNEK

* 17. 1. 1917, Rokycany 
† 11. 7. 1995, Praha 
 
Literární historik a kritik
 Dětství prožil v Blovicích a v Klatovech, kam byl jeho otec, státní zaměstnanec, 1928 přeložen. Zde absolvoval reálné gymnázium (maturita 1936), poté studoval češtinu a francouzštinu na FF UK. Po 17. listopadu 1939 byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. Po návratu do Klatov (1942) se léčil z následků věznění, potom pracoval jako tovární dělník a knihovník (1944 externě absolvoval knihovnickou školu v Praze). Studia na FF UK zakončil 1946 (PhDr. získal prací Literární historie Klatovska). Pracoval jako knihovník v Úřadu předsednictva vlády (1946–1950) a v Kanceláři prezidenta republiky, kde posléze od 1953 působil jako vedoucí kulturního odboru. Od 1950 externě vyučoval na FF UK, habilitoval se 1955 prací Bezruč – Toman – Gellner –Šrámek, profesorem nové české literatury byl ustanoven 1961 (CSc. 1957 monografií Petr Bezruč, DrSc. 1969 prací Generace buřičů). Katedru české a slovenské literatury vedl 1956–1972, proděkanem byl 1960–1963. 1981 odešel do důchodu.
 Literární kritiky publikoval v Zemědělských novinách (zde 1945 debutoval), v Rudém právu, Tvorbě (1), Tvorbě (2), Novém životě, Plameni, Literárních novinách, Literárním měsíčníku, odborné práce pak zvláště v České literatuře, Českém jazyku a literatuře aj. Redigoval měsíčník Impuls (1966–1968). Užíval šifer Brk. a F. B.
 Na počátku Buriánkovy badatelské práce stojí literární regionalistika (Literární tradice Klatov), ovlivněná Miloslavem Hýskem (jehož seminář Buriánek navštěvoval) a pozitivistickým chápáním literárního dějepisu. Později se Buriánek obrací k literární kritice, k problematice současné tvorby (O současné české literatuře, monografie JarmilaGlazarová, JiříMarek aj.), a především k historii české literatury. Buriánkovy životopisy významných spisovatelů jsou většinou postaveny na ideově-tematickém rozboru jejich děl; zvláštní pozornost věnovaná společenskému významu autorů i tvorby pak vyrůstá z marxistické koncepce společnosti. Autor se soustředil zejména na poezii konce 19. a počátku 20. století (Stanislav Kostka Neumann, František Gellner), k některým osobnostem tohoto období se pak několikrát vrátil (Petr Bezruč, Karel Toman, Fráňa Šrámek). V knize Generace buřičů se snažil překročit hranice tradičního chápání anarchismu, najít společné rysy tvorby jmenovaných spisovatelů a stanovit přínos jejich vystoupení pro vývoj české literatury. Od 70. let se osou Buriánkova literárněhistorického zájmu stává Karel Čapek. Ve dvou monografiích shrnuje stav dosavadního bádání o Čapkovi jako člověku, spisovateli a novináři a zároveň se pokouší životní a uměleckou filozofii tohoto autora smířit s ideologickými normami. Pod zorným úhlem marxismu vykládal Buriánek i dějiny české literatury v četných faktograficky bohatých příručkách (Česká literatura 20. století, Současná česká literatura) a vysokoškolských skriptech.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Literární tradice Klatov (historická studie, 1949); Nástin dějin české literatury od počátku národního obrození až do současnosti (skripta, 1951, s dalšími); Stručný přehled české literatury (1951); Petr Bezruč (medailon, 1952); Proti buržoazní literární „vědě“ Arne Nováka (studie, 1952); Průkopníci socialistického realismu v české próze (přednáška, 1953); Česká literatura od 90. let 19. století do roku 1945 (skripta, 1953; přeprac. 1957; 1995); Odkaz Klementa Gottwalda naší literatuře (studie, 1954); Jan Neruda dnešku (přednáška, 1955); Bezruč – Toman – Gellner – Šrámek (studie, 1955); O problémech současné české prózy (projev na 2. sjezdu čs. spisovatelů, 1956); Petr Bezruč (monografie, 1957); O současné poezii (přednáška, rozmnož. 1958); Otčenáškův Občan Brych (přednáška, rozmnož. 1958); O současné české poezii (přednáška, 1959); Národní umělec Fráňa Šrámek (monografie, 1960); Přehled české a slovenské literatury 1945–1958 (+ M. Tomčík, 1960); Současná česká literatura (příručka, 1960); Česká literatura 20. století (skripta, 1961; s podtit. Od České moderny do roku 1945, 1966); Literární Klatovy (studie, 1962); Karel Toman (monografie, 1963); Česká literatura 20. století. Od moderny devadesátých let do současnosti (příručka, 1963; rozšíř. 1968); Česká literatura od roku 1945 do současnosti (skripta, rozmnož., 1965); Básník Rudolf Mayer (medailon, 1965); Generace buřičů (monografie, 1968); Univerzita Karlova k 100. výročí narození Petra Bezruče (projev, 1968); Dějiny české literatury v 1. polovině 20. století (skripta, l. díl s tit. Na počátku století, 2. díl s tit. Mezi dvěma světovými válkami, 1973); Ladislav Stehlík (medailon s ukázkami z díla, 1973); Fráňa Šrámek (monografie, 1976); Karel Čapek (monografie, 1978); Jarmila Glazarová (monografie, 1979); Z moderní české literatury. O vybraných dílech první poloviny 20. století (1980); Fráňa Šrámek (studie s ukázkami díla, 1981); Česká literatura první poloviny 20. století (1981); Karel Čapek a jeho Strž (1981); Jan Pilař (medailon, 1982); Úvod do literární kritiky (skripta, rozmnož., 1982); Setkání s literaturou (příručka pro ml., 1983); Jiří Marek (monografie, 1984); Čapkovské variace (EE 1984); K čemu je literatura? (E 1985); Karel Toman (monografie s ukázkami díla, 1985); Z poetického Pošumaví (studie, 1987); Petr Bezruč (monografie, 1987); Kritik F. X. Šalda (studie, 1987); Inspirace domova (soubor statí, 1988); Karel Čapek (monografie, 1988); Česká literatura první poloviny 20. století 1, 2 (skripta, 1988).
Výbory
: O české literatuře našeho věku (výbor statí, 1971); Ohlédnutí (stati o české literatuře z 1945–1975, 1978); O současné české literatuře (stati z 1945–1980, 1982); Z literárněvědných studií (stati z 1953–1983, 1985).
Účast v týmových prácích
: Učební text jazyka českého (část literární, 1. a 2. díl, 1953); Základní bibliografie k dějinám české a slovenské literatury (1960); Dějiny české literatury 4 (1995).
Ostatní práce
: Klatovy (průvodce, 1971, + J. Pilař + L. Stehlík); Krajem bratří Čapků (1983, fotografie Z. Menec); Krajem Fráni Šrámka (1984, fotografie Z. Menec).
Příspěvky ve sbornících
: Co číst z literatur slovanských (1957); O české satiře (1959, i red.); Malé Svatoňovice bratřím Čapkům (1962); Ladislav Stehlík (1973); Bohumil Hrabal (1979) aj.
Uspořádal, vydal a redigoval: 17. listopad (studentský almanach, 1945, s dalšími); Dílo Rudolfa Mayera (1950); Česká poezie (výbor BB 19. a 20. st., 1951); F. Šrámek: Ať zním...! (výbor BB, 1951) + Poslední básně (+ M. Hrdličková-Šrámková, výbor BB, 1953); Z díla Františka Gellnera (1952); Stalin je život lidí budoucích (1954); J. Hora: Výbor z básní (1954); K. Čapek: Povídky a drobné prózy (1955); F. Gellner: Má píseň ze sna budívá (výbor BB, 1955); Nová česká poezie (výbor BB 1955, s dalšími); V. Dyk: Opustíš-li mne, nezahynu (výbor z válečné tetralogie, 1956); Spisovatelé Antonínu Zápotockému (sb., 1958); O české satiře (sb. statí, 1959); Patnáct májů (sb. z české a slovenské poezie 1945–1960, 1960); 17. listopad (k výročí, též angl., fr., něm., rus., 1964); Z dějin české literární kritiky (stati, 1965); Nepokořené mládí (vzpomínky českých studentů, 1971); Literární kritika (výbor, skripta, 1971); Z českého myšlení o literatuře (antologie, skripta, 1973, s J. Taxem); Akce 17. listopad (vzpomínky českých studentů, 1974; rozšíř. pod titulem Svědectví – příběhy českých studentů z akce 17. listopadu, 1979); Čítanka české literární kritiky (1974); Čítanka českého myšlení o literatuře (1976); L. Stehlík: Jíní na trnkách (výbor BB, 1978); J. Šnobr: Ve znamení vah (1981); J. Pilař: Jabloně (1982) aj.

LITERATURA

Recenze: Petr Bezruč: Z. Pešat, Literatura ve škole 1953, s. 157 * Bezruč – Toman – Gellner – Šrámek: J. Brabec – Z. Trochová, NŽ 1956, s. 342; M. Nosek – L. Lantová, ČL 1956, s. 153 * Současná česká literatura: J. Opelík, Kultura 1960, č. 34; M. Jungmann, LitN 1961, č. 2; R. Pytlík, ČL 1961, s. 66 * Literární Klatovy: V. Štěpánek, ČL 1963, s. 513 * Karel Toman: Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 1; M. Červenka, ČL 1964, s. 263; E. Strohsová, LN 1964, č. 3 * Česká literatura 20. století: O. Sus, HD 1968, č. 11 * Generace buřičů: Z. Kožmín, ČL 1970, s. 185 * O české literatuře našeho věku: P. Kovařík, SvSl 29. 6. 1972 * F. Šrámek: V. Kolár, Tvorba 1977, č. 13; D. Moldanová, ČL 1977, s. 556 * Karel Čapek: V. Kudělka, SvSl 14. 9. 1978; F. Valouch, Tvorba 1978, č. 46 * Ohlédnutí: D. Vlašínová, ČL 1980, s. 304 Čapkovské variace: J. Lukeš, SvSl 13. 4. 1984 * Z literárněvědných studií: L. Soldán, Tvorba 1985, č. 40 * Karel Čapek: A. Fetters, Kmen 1988, č. 29 * Kritik F. X. Šalda: J. Trávníček, BV 20. 11. 1987; L. Soldán, SvSl 24. 8. 1988.
K životnímu jubileu: V. Forst, ČL 1982, s. 476.
Nekrology: J. Chuchma, MFDs 12. 7. 1995; J. Peňás, LidN 12. 7. 1995; J. Janáčková, Český jazyk a literatura 1995/1966, č. 3/4; V. Forst, ČL 1996, s. 222.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Drahomíra Vlašínová; Redakce
Aktualizace hesla: 17. 1. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu