Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel DVOŘÁK

* 28. 5. 1913, Olomouc 
† 9. 6. 1989, Praha 
 
Literární historik a editor
 Otec byl řemeslníkem. Po absolvování reálného gymnázia v Olomouci (1924–1932) studoval 1932–1938 na FF UK slavistiku a germanistiku u Miloše Weingarta, Jana Horáka, Miloslava Hýska a Otokara Fischera, zároveň navštěvoval komparatistický seminář Václava Tilleho. Od 1938 učil na středních školách v Praze a v Olomouci. Ve 40. letech externě spolupracoval s nakladatelstvím Ladislav Kuncíř. Za války byl totálně nasazen, po válce absolvoval vojenskou prezenční službu. 1949 získal PhDr. na základě komentované edice František LadislavČelakovský: Slovanské národní písně. 1947 se stal asistentem a 1954 byl jmenován docentem dějin české literatury na PedF UK v Praze. Po její přeměně na Vysokou školu pedagogickou (1955) byl zde 1956–1958 děkanem Fakulty společenských věd. Poté přešel na katedru etnografie a folkloristiky FF UK, kterou také 1960–1969 vedl. Titul CSc. získal 1962 prací Kapitoly z literárních dějin českého národního obrození. 1968 byl jmenován profesorem, 1978 odešel do důchodu, ale učil a působil v různých univerzitních funkcích i nadále. Absolvoval kratší přednáškové pobyty na vysokých školách v Opole, Postupimi, Güstrowě, v Bukurešti a v Sofii. 1960 učil jeden semestr na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Aktivně se účastnil řady domácích i zahraničních konferencí a kongresů, organizačně i vědecky pracoval v domácích i mezinárodních folkloristických společnostech. 1962–1967 byl předsedou Národopisné společnosti československé.
 Dvořákovými prvními odbornými příspěvky byla 1934 hesla do Ottova slovníku naučného nové doby. Mladistvé překlady básní, próz a filozofických úvah z němčiny, latiny a dalších jazyků otiskoval v 30. letech v katolicky orientovaných časopisech, odborné studie a recenze uveřejňoval později v Listech pro umění a kritiku, Řádu, Kritickém měsíčníku, České literatuře, Zlatém máji, Českém lidu, ve Věstníku Národopisné společnosti československé při ČSAV, Studia ethnographica i v zahraničních časopisech (Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlín; Hessische Blätter für Volkskunde, Marburg; Fabula, Berlín, aj.).
 Dvořák začínal jako editor děl Karla Václava Raise, bratří Mrštíků, Karla Hynka Máchy, F. X. Šaldy aj. Zejména v početných edicích Františka Ladislava Čelakovského se přitom prolnula jeho orientace na českou literaturu 19. století se zájmem o vztahy mezi literaturou a folklorem, k němuž jej přivedla spolupráce s Felixem Vodičkou (mj. na příručce Základy teorie literatury). Tyto otázky se také staly ústředním tématem jeho další vědecké činnosti. Právě etnografické hledisko se uplatnilo v metodologicky vytříbeném zpracování latinských zápisků německého duchovního Johannese Butzbacha o zážitcích ze studentského putování Čechami koncem 15. století (Humanistická etnografie Čech). Dvořákovy práce o pohádkách a o středověkých exemplech včleňují český materiál do širokých evropských souvislostí; čtenářsky přitažlivý výběr textů zpracoval ve svazku Nejstarší české pohádky. Pedagogický zřetel se výrazně projevil v badatelově podílu na přípravě učebnic a čítanek. Kniha Mezi literaturou a folklorem představuje výbor Dvořákových časopiseckých studií.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Humanistická etnografie Čech (překlad vzpomínek J. Butzbacha, 1975, + studie); Soupis staročeských exempel (1978); Mezi literaturou a folklorem (soubor studií, 1994, ed. L. Sochorová).
Překlady: T. Häcker: Co je člověk? (1940); J. Kirschweng: Lev v jizbě (výbor a překlad, 1940, s L. Gruberem); P. Groggerová: Brána na Grimmingu (1941, s J. Čepem).
Účast v týmových pracích: Dějiny české literatury 2 (1960); Svět literatury 1 (1967).
Příspěvky ve sbornících: K problému klasické pohádky (1954); Studie o jazyce a literatuře národního obrození (1959).
Uspořádal, vydal a redigoval: K. V. Rais: Poslední léto (1946); J. Bartl: V panské službě (1946); F. L. Čelakovský: Slovanské národní písně (1946) + Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých (1948, 1954) + Mudrosloví národu slovanského ve příslovích (1949; správně 1951) + Básnické spisy (1950) + Přísloví napoví (výbor z Mudrosloví..., pro děti, 1976); A. a V. Mrštíkové: Rok na vsi 1, 2 (1947, in Kritické vydání díla bří Mrštíků, sv. 2); V. Mrštík: Pohádka máje (1947, tamtéž, sv. 1); K. H. Mácha: Básně (1951, s K. Janským) + Próza (1961, in Spisy, sv. 2, s K. Janským a R. Skřečkem) + Literární zápisníky, deníky, dopisy (1972, in Spisy, sv. 3, s K. Janským a R. Skřečkem); F. X. Šalda: Kritické projevy 3 (1950, in Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 12) + Kritické projevy 6 (1951, tamtéž, sv. 15) + Kritické projevy 7 (1953, tamtéž, sv. 16); M. Jiránek: Dojmy a potulky (1959, in Literární dílo 1, s J. Kotalíkem) + O českém malířství moderním a jiné práce (1962, in Literární dílo 2, s J. Kotalíkem); Čítanka pro 1. třídu středních škol (1950, s R. Schamsem); Čítanka pro 1. třídu gymnázií (1952, s V. Starým a V. Týmlem); Čítanka pro třetí ročník pedagogických škol pro vzdělání učitelů národních škol (1954; redaktor, autoři: J. Haupt a V. Starý); Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice (1953, s J. Červenkou); Čítanka pro střední školy 1 (1950; přeprac. 1976); Čítanka pro šestý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol (1951, s R. Schamsem); Základy teorie literatury: Učební text pro 1. třídy gymnázií (1952, s. J. Rysovou, J. Tlustou a F. Vodičkou); Čítanka pro devátý ročník základních devítiletých škol (1963, s B. Pavlem a D. Ročkovou); Metodická příručka k čítance pro devátý ročník... (1963, s B. Pavlem a D. Ročkovou); Nejstarší české pohádky (výbor a překladové zpracování, 1976); A. N. Afanasjev: Ruské lidové pohádky (1984, též spoluúčast na překladu); K. J. Erben: Znění zlatého zvonu (výbor, 1986); Jan Jeník z Bratřic: Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé (1989).

LITERATURA

Bibliografie: L. Sochorová: Karel Dvořák (1913–1989): Bibliografická příloha Národopisné revue č. 18 (2004).
Studie a články: J. Kolár: doslov, in Mezi literaturou a folklorem (1994, zde i bibliografie Karla Dvořáka).
Recenze: F. L. Čelakovský: Slovanské národní písně: A. Grund, LF 1947, s. 158 * Humanistická etnografie Čech: J. Hrabák, LF 1977, s. 192; Nejstarší české pohádky: B. Šalanda, Český lid 1978, s. 182; B. Beneš, LF 1978, s. 127; J. Kolár, ČL 1978, s. 375; Mezi literaturou a folklorem: B. Beneš, Český lid 1994, s. 264.
K životním jubileím: J. Hrubeš, Český lid 1973, s. 165; O. Sirovátka, Český lid 1988, s. 479; L. Sochorová, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1990, č. 1, Studia ethnographica 6, s. 119.
Nekrology: L. Benešová, Slavia 1990, s. 332; B. Beneš, Národopisné aktuality 1990, s. 193; L. Sochorová, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 3, Studia ethnographica 7, 1991, s. 127.
Autor hesla: Jaroslav Kolár (1995)
Aktualizace hesla: 24. 5. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu