Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír  FORST

* 13. 7. 1921, Praha  
† 28. 7. 2010, Vlašim 
 
Literární historik a lexikograf
 Syn soustružníka. Měšťanskou školu vychodil v rodišti. U firmy Sellier a Bellot ve Vlašimi se vyučil soustružníkem kovů (1936–1938) a pracoval jako nástrojař; později, od 1946, v Meoptě Praha. 1949 absolvoval Státní kurz pro přípravu pracujících na vysoké školy v Mariánských Lázních. 1949–1953 studoval češtinu, filozofii a obecný jazykozpyt na FF UK v Praze (z toho dva semestry, 1952–1953, na univerzitě v Budapešti). Titul PhDr. mu byl přiznán 1966 na základě diplomové práce Česká literatura v Maďarsku. Od 1953 byl vědeckým aspirantem (CSc. 1957 prací Antonín Zápotocký spisovatel) a od 1956 odborným asistentem na katedře české literatury FF UK. 1960–1962 pracoval v Institutu společenských věd při ÚV KSČ, poté jako vědecký pracovník ÚČL. Počátkem roku 1991 odešel do důchodu.
 Publikovat začal 1951 v Tvorbě a přispíval zejména do periodik: Tvorba, Slavia, Nový život, Nová mysl, Rudé právo, Novinářský sborník, Acta Universitatis Carolinae – Slavica Pragensia (1963, 1967), Slovenská literatúra (Bratislava), Impuls, Večerní Praha, Bibliografické štúdie (Bratislava, 1974, 1988), Česká literatura, Čs. rusistika, Čtenář, Kulturní tvorba, po roce 1970 pak zvláště do Tvorby Literárního měsíčníku. Přispěl do rukopisných sborníků Rudolfu Havlovi (k jeho 70. narozeninám, 1981) a Šedý vlk (k stému výročí narození Bohumila Mathesia, 1988). Používal šifer: vf, vf., V. F.
 Svou literárněvědnou činnost Forst zahájil v 50. letech časopiseckými (v dobovém duchu psanými) kritikami a recenzemi soudobé české literatury. Postupně se však zaměřoval na historii české literatury 19. století, především jejího realistického proudu (Zikmund Winter, Teréza Nováková, Karel Václav Rais, Jan Herben aj.) a od 60. let i na dějiny literatury slovenské (Ján Kollár, Svetozár Hurban Vajanský, Martin Kukučín). Současně se zabýval vztahy mezi oběma literaturami, vývojem české slovakistiky a působením slovenských autorů v Čechách (Ivan Krasko). Ve studii Martin Kukučín a čeští realisté usiloval o nalezení typologických souvislostí a rozdílů mezi českou a slovenskou realistickou literaturou a sledoval typologické rozdíly mezi jednotlivými autory českými. V monografii Ľudovít Štúr interpretoval vztah mezi psychologií tvůrce a jeho veřejným působením. Pozornost věnoval rovněž specifickým literárním jevům (dělničtí autoři, memoáry, překlady a básnické ohlasy cizích literatur) a tvůrčím profilům osobně blízkých autorů, mj. Bohumila Mathesia. (Průřez Forstovou činností přinesl výbor Živé návraty.)
Významnou složku Forstovy vědecké práce tvoří literární lexikografie, a to jak v rovině teoretické, tak především praktické (1971–1990 byl vedoucím redaktorem Lexikonu české literatury).
Je také autorem a spoluautorem několika učebnic literatury (včetně metodických příruček) a řady čítanek pro střední školy.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století (studie, 1969); Antonín Zápotocký spisovatel (monografie, 1975); Ludovít Štúr (monografie s ukázkami díla, 1986). Učebnice: Rukověť dějin literatury pro 2. ročník středních škol (1972, s V. Tichým); Literatura pro 2. ročník středních škol (1975); Literární výchova pro 5. ročník experimentálních škol (1977, s L. Hanušem a V. Karfíkovou; s tit. Literární výchova pro 5. ročník základní školy, 1980); Literární výchova pro 6. ročník experimentálních škol (1977, s H. Polákovou a M. Ševcovou; s tit. Literární výchova pro 6. ročník základní školy, 1981); Literární výchova pro 7. ročník experimentálních škol (1978, s H. Polákovou a V. Karfíkovou; s tit. Literární výchova pro 7. ročník základní školy, 1982); Literární výchova pro 8. ročník experimentálních škol (1978, s dalšími; s tit. Literární výchova pro 8. ročník základní školy, 1983); Literatura pro 1. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1979; s tit. Literatura pro 1. ročník středních škol, 1984); Literatura pro 2. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1980; s tit. Literatura pro 2. ročník středních škol, 1985); Literatura pro 3. ročník gymnázií. Přehled vývoje a směrů (1981; s tit. Literatura pro 3. ročník gymnázií, 1981); Přehled dějin literatury pro střední odborná učiliště (1980); Literatura pro 3. ročník středních škol (1986, s M. Zemanem); Literatura 19. a začátku 20. století (pro 2. ročník středních škol, 1994, s dalšími).
Výbor: Živé návraty: Stati, portréty a vzpomínky (1989).
Účast v týmové práci
: Rozumět literatuře 1 (1987).
Příspěvky ve sbornících: O české satiře (1959); Pro a proti ‘61 (1962); Socialistické Československo (1962); Z dějin české literární kritiky (1965); KSČ a literatura (1971); Kultúrnopolitický odkaz SNP (1974; studie Slovenské národní povstání v české literatuře též samostatně, 1974); Československý literární kontext (1980); Ve znamení Vladimíra Dostála (1985); Význam osobnosti Dr. h. c. Jozefa Ľudovíta Holubyho v dejinách vedy na Slovensku (Bratislava 1986); Ján Kollár (Bratislava 1993).
Uspořádal, vydal a redigoval
: Česká literatura druhé poloviny 19. století (skripta, 1954, s dalšími); Česká literatura národního obrození (skripta, 1956, s dalšími); Realismus a modernost (sb., 1965); V. Mináč: Paradoxy (výbor statí, 1969); Tisíc let české poezie 2 (výbor, 1974); Literární výchova pro 5. ročník základní školy (čítanka, 1980, s V. Karfíkovou a L. Hanušem); Čteme z F. X. Šaldy (výbor, 1980, s L. Lantovou, E. Mackem a J. Opelíkem); Literární výchova pro 6. ročník základní školy (čítanka, 1981, s H. Polákovou a M. Ševcovou); Literární výchova pro 7. ročník základní školy (čítanka, 1982, s V. Karfíkovou a H. Polákovou); Literární výchova pro 8. ročník základní školy (čítanka, 1983, s dalšími); Čítanka české a slovenské literatury (pro 3. ročník středních škol, 1992, s. J. Holým a E. Lukešem); Čítanka české a světové literatury (pro 2. ročník středních škol, 1993, s dalšími); hlavní redaktor: Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993); Slovník české literatury 1970–1981 (1985).

LITERATURA

Studie a články: K. Rosenbaum: heslo V. F. in Slovník slovenskej literatúry 1, A–H (Bratislava 1979) + NK 1986, č. 41.
Recenze: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století: V. Štěpánek, ČL 1970, s. 188 * Tisíc let české poezie: M. Tomčík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1975, č. 2 * Antonín Zápotocký spisovatel: Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 40; Z. Pešat, ČL 1976, s. 262 * Ľudovít Štúr: P. Šisler, ČL 1988, s. 186 * Živé návraty: A. Mikušťáková, Tvar 1990, č. 22; Z. Beran, Slovenská literatúra (Bratislava), 1991, č. 5/6; E. Taxová, ČL 1992, s. 114.
K životním jubileím: D. Jeřábek, ČL 1982, s. 190; M. Tomčík, Slovenská literatúra (Bratislava) 1981, č. 5.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (nezpracováno).
Autor hesla: Petr Šisler (1995)
Aktualizace hesla: 22. 3. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu