Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Eduard  GOLDSTÜCKER

* 30. 5. 1913, Podbiel u Dolného Kubína (Slovensko) 
 
Literární historik, germanista
 Dětství prožil v rodišti. Maturoval 1931 v Košicích. 1931–1936 studoval germanistiku a romanistiku na FF UK. 1935 byl redaktorem Ľudového deníku, 1936–1938 tajemníkem Ligy pro lidská práva, 1938–1939 působil v Praze jako středoškolský profesor. 1939 emigroval do Anglie, kde 1940–1942 postgraduálně studoval na univerzitě v Oxfordu. 1943–1944 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí čs. vlády v Londýně, 1944–1945 byl velvyslaneckým tajemníkem v Paříži. Po válce působil na ministerstvu zahraničních věcí; 1947–1949 byl radou velvyslanectví ČSR v Londýně, 1950–1951 vyslancem v Izraeli. 1951 byl v politickém procesu uvězněn a protiprávně odsouzen na doživotí. 1955 propuštěn a téhož roku zcela rehabilitován. 1958 jmenován docentem pro obor germanistika, 1964 jmenován profesorem a vedoucím katedry germanistiky na FF UK, kde byl také od 1966 prorektorem. V roce 1968 byl zvolen předsedou Svazu čs. spisovatelů a současně se stal poslancem České národní rady. 1968 znovu opustil Československo. 1969–1971 působil zprvu jako hostující, 1971–1980 jako řádný profesor srovnávacích literatur v Sussexu v Anglii. (Zde také 1971–1978 emeritním profesorem.) Souběžně přednášel jako hostující profesor ve Stockholmu (1969), v Los Angeles (1972–1973) a v Kostnici (1980–1981; 1986 zde jmenován doktorem h. c.). Člen korespondent Německé akademie pro jazyk a básnictví (od 1976). V roce 1990 se vrátil zpět do Prahy.
 Publikovat začal na konci 20. let v košických časopisech Podrast, Vesna a Slovenský východ, později přispíval do Slovenských pohľadů (Bratislava), Tvorby, Haló novin, Rudého práva (od 1935, i členem redakce) aj. Za války spolupracoval s londýnskými časopisy Mladé Československo a Nové Československo, po 1945 publikoval v Tvorbě, Rudém právu, Novém životě, Kulturní tvorbě, Plameni, Literárních novinách, Listech, Časopisu pro moderní filologii, Acta Universitatis Carolinae – Philologica Pragensia. Své stati tiskl rovněž v mnoha časopisech zahraničních: The Revival a National Literature, Center Magazine (Londýn), Die Zeit (Hamburk), Austriaca (Vídeň) aj. 1961–1968 redigoval časopis Germanistica Pragensia. Napsal množství doslovů, předmluv a esejů o významných zjevech německy psané literatury (Hans Sachs, H. Kleist, Heinrich Heine, Joseph Roth, Thomas Mann, Jacob Wassermann, Christian Morgenstern, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch, Franz Werfel, Franz Kafka, Anna Seghersová, Heinrich Böll, Max Frisch aj.). Pseudonymy a šifry: Pavel Franěk; Ger, -g-.
 Jako žák Otokara Fischera se Goldstücker zaměřil na česko-německé literární vztahy v 19. století, analyzované na pozadí velkých osobností německé literatury (Johann Wolfgang Goethe, Adalbert von Chamisso, Adalbert Stifter), především se však orientoval na pražskou německy psanou židovskou literaturu 20. století (Franz Kafka, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch). Snažil se revidovat dosavadní nezájem o pražskou německou kulturu a zdůrazňoval zejména její význam v celkovém rámci evropského kontextu. Tato orientace formovala i Goldstückerovu kulturněpolitickou aktivitu v 60. letech, kdy inicioval liblickou konferenci o Franzi Kafkovi (1963), jež vyvolala značný ohlas a následující konferenci o pražské německé literatuře, nazvanou podle díla Franze Werfela Weltfreunde (1965).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Rainer Maria Rilke und Franz Werfel (něm., studie, 1960); Na téma Franz Kafka (studie, 1964); Über die Prager Literatur am Anfang des 20. Jahrhunderts (něm., přednáška, Dortmund 1966).
Ostatní práce: Liberta e socialismo (ital., interview, Roma 1968, int. vedl F. Bertone); Democratizzazione socialista (ital., EE, Firenze 1969); The Czech National Revival, the Germans and the Jews (angl., studie, Los Angeles 1973); Prague 1968 (London 1979); Da Praga a Danzica (ital., interview, 1981); Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers (něm., memoáry, 1989); Die russische Revolution: Hoffnung und Enttäuschung (Konstanz 2001, ed. E. R. Wiehn); Vzpomínky 1 a 2 (2003, 2005).
Uspořádal, vydal a redigoval: Franz Kafka (sb. z liblické konference, 1963; něm. verze s tit. Kafka aus Prager Sicht, Praha 1965, Berlin 1966 s F. Kautmanem a P. Reimanem); Za lepší svět (sb. 1963); Egon Erwin Kisch und F. C. Weiskopf: Lebun und Werk (Berlin 1963, s dalšími); Weltfreunde (sb. z konference o pražské něm. literatuře, Praha 1967); ČSSR im Umbruch (Wien 1968, s dalšími); Prag, 21. August (München 1968, s dalšími, spolu s ČSSR im Umbruch pod tit. ČSSR – Geist und Gewalt: Die intellektuelle Revolution, die sowjetische Intervention udn die Okkupation der Tschechoslowakei, Zürich 1969); Zwanzig Jahre nach dem Prager Frühling (sb. 1989, s dalšími); spisy: Spisy J. W. Goetha (1957–1968, 14 sv.).
Příspěvky ve sbornících: Rainer Maria Rilke: Evropský básník z Prahy (1996, ed. A. Bláhová); Židé v novodobých dějinách (1997); Ewaldu Osersovi k narozeninám (1997); Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (1998); Česká xenofobie (1998); Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií (2003).

LITERATURA

Bibliografie: J. Stromšík: Auswahlbibliographie Eduard Goldstückers, Festschrift Eduard Goldstücker (Germanistica Pragensia 14, AUC Philologica 1997, č. 2, 1999, ed. J. Stromšík).
Knižně: Eduardo Goldstücker octogenario ab amicis collegis discipulis oblata (1994, Germanistica Pragensia 11, AUC Philologica 1993, č. 3, ed. E. Skála); Festschrift Eduard Goldstücker (1999, Germanistica Pragensia 14, AUC Philologica 1997, č. 2, ed. J. Stromšík).
Studie a články: haj: Wissenschaft wider den Ansturm der Barbarei, Neue Züricher Zeitung 31. 5. 1981; L. Reinerová doslov, in Vzpomínky 1 (2003); A. Kusák in Tance kolem Kafky: Liblická konference 1963 (2003); B. Srba in Múzy v exilu: Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně... (2003).
Recenze: Na téma Franz Kafka: F. Kautman, LitN 1965, č. 8; J. Hájek, Plamen 1965, č. 9; J. Čapek, Křesťanská revue 1965, č. 1–2 * Vzpomínky: J. Křesťan, ČČH 2003, s. 984; D. Olšáková, Soudobé dějiny 2003, s. 640; P. Zídek, LidN 11. 3. 2006, příl. Orientace; M. Šiška, Právo 18. 3. 2006; L. Drahoňovská, MFD 19. 4: 2006; M. Jungmann, A2 2006, č. 24.
Polemiky
: V. Rzounek: Druhýma očima, Kulturní tvorba 1966, č. 21; V. Procházka: E. G. jako věštec – nebo jako... , Tvorba 1971, č. 15; mh (= M. Hájková): E. G. dnes aneb Portrét nikoli imaginární, Tvorba 1971, č. 15.
Rozhovory: T. Bretyšová, Reportér 1968, č. 8; A. Kramer in Interview (2001).
K životním jubileím: mg (= M. Grygar), LitN 1963, č. 22; A. Drda, LidN 5. 8. 1998; R. A. Greene, The Prague Post 1998, č. 35, příl. Night & Day;
Nekrology: J. Chuchma, MFD 25. 10. 2000; A. J. Liehm, Právo 25. 10. 2000 + Dokořán 2000, č. 16; H. Karlach, LidN 26. 10. 2000; J. Peňás, Respekt 2000, č. 46; K. Krolop, Prager Zeitung 2000, č. 44 + Die Verwandlung : Věstník Společnosti Franze Kafky 2000, č. 3/4; S. Čechová, Přítomnost 2000, č. 12 + Mosty 2000, č. 9; L. Müller, Kafka 2001, č. 1; M. Wilke, Listy 2001, č. 2.
Vzpomínky: Vzpomínky na prof. E. Goldstückera (přepis záznamu) in sb. Česká věda a Pražské jaro 1963–1970 (2001, ed. B. Zylinská a P. Svobodný); L. Reinerová in Kavárna nad Prahou (2001).
Archiv: Národní archiv Praha: Osobní fond (neuspořádáno).
Autor hesla: Radko Pytlík (1994); Kateřina Bláhová (2006)
Aktualizace hesla: 3. 10. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu