Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie  KUBÍNOVÁ

* 21. 11. 1943, Praha 
 
 
Literární teoretička a sémiotička
 Dívčím jménem Kozlíková. Narodila se v učitelské rodině. Jejím manželem byl literární historik, editor, básník a autor lyrických próz Václav Kubín. Rané dětství prožila v Praze, v roce 1951 se rodina odstěhovala do Jindřichova Hradce; zde Kubínová vychodila jedenáctiletou střední školu. Po maturitě a návratu do Prahy (1960) studovala češtinu a ruštinu na FF UK; absolvovala 1965 diplomovou prací Obraznost poezie Jaroslava Seiferta. (PhDr. 1979 prací Obsahové a stylové proměny v české poezii dvacátých let; CSc. 1986 prací Sémanticko-komunikační systém lyrické poezie z hlediska soustavy dorozumívacích funkcí; DrSc. 1993 prací Sondy do sémiotiky literárního díla.) V letech 1965–1974 byla zaměstnána jako stážistka a vědecká aspirantka v ÚČL. V roce 1975 přešla do Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, kde zprvu působila v teoretickém oddělení, později v pracovní skupině pro systémový výzkum uměleckého vyjadřování a sdělování; v roce 1986 se stala vědeckou pracovnicí. V polovině roku 1990 se vrátila do ÚČSL (ÚČL AV ČR), kde pracuje v oddělení literární teorie, resp. v oddělení poetiky textu.
 Publikuje od roku 1966. Postupně přispívala do České literatury, Orientace, Estetiky, Slovenské literatúry (Bratislava), Světa literatury, "S" (European Journal for Semiotic Studies, Vídeň), Tvaru, Slova a slovesnosti aj. Autorsky se podílela na řadě kolektivních prací a sborníků. – U kratších příspěvků používá šifru M. K.
 Literárněvědnou aktivitu Marie Kubínové charakterizuje soustředěný teoretický zájem o lyriku a důslednost metodologických východisek. Zprvu se Kubínová zabývala především poezií Jaroslava Seiferta, později se zaměřila k dalším básnickým osobnostem meziválečného období, přičemž prokázala porozumění zejména pro poetismus. Zatímco však v knize Proměny české poezie dvacátých let načrtla na základě zvláštností a klíčových momentů tvorby Jiřího Wolkra, Vítězslava NezvalaFrantiška Halase rámcový obraz nadindividuálního vývoje lyriky daného období, ve své druhé, rozsáhlejší knize V území slov učinila analýzu konkrétních prací básníků 20. a výběrově i básníků 19. století součástí teoretického pojednání o obecné povaze lyrického žánru. Poučena mj. českým strukturalismem, lingvistickými koncepcemi Romana Jakobsona a myšlenkovými podněty cizích i domácích zastánců sémiotických teorií rozvinula koncepci lyrického projevu jakožto komunikátu a pokusila se o vymezení jeho specifických komunikačních funkcí a kódů. V dalších studiích, psaných v 80. a na počátku 90. let, pojednává Kubínová ze sémiotického hlediska nejen o jednotlivých komponentách lyriky (např. o subjektu v básnické tvorbě), ale i o otázkách výstavby literárního výtvoru a problematice jeho interpretace, vposledku též o pojetí uměleckého díla a analytických postupech u svého hlavního inspirátora, strukturalisty Jana Mukařovského (Sondy do sémiotiky literárního díla).
Zúčastnila se rozsáhlého kolektivního projektu Poetika literárního díla 20. století, jenž je pokusem o syntézu literárněteoretického a literárněhistorického pohledu na literární dílo. Do druhého svazku Pohledy zblízka: Zvuk, význam, obraz, který redigovala, přispěla studiemi věnovanými problematice básnické obraznosti. Studie Problémy a paradoxy literární komunikace je součástí třetího dílu Na cestě ke smyslu.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Proměny české poezie dvacátých let (studie, 1984); V území slov. K dorozumívacímu systému lyrické poezie (studie, 1988); Sondy do sémiotiky literárního díla (soubor studií, 1995).
Účast v týmových pracích: Slovník světových literárních děl 1, 2 (1988); Proměny subjektu 1 (b. d., 1993); Český Parnas. Vrcholy české literatury 1970–1990 (1993); Kapitoly z teorie literárního díla (skripta, 1993, též redig.); O poetice literárních druhů (1995, též redig.); Poetika míst (1997); Pohledy zblízka. Zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století (2002, též redig.); Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století (2005).
Překlad: V. Mináč: O celistvost umění (1982, s V. Menclovou).
Příspěvky ve sbornících
: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví (1982); K problematice struktur ve společenských vědách (1984); Češskaja i slovackaja estetika 19–20 vv (Moskva 1985); O interpretácii umeleckého textu 12 (Nitra 1989); Studie o Janu Mukařovském (1991); Model a analogie ve vědě, umění a filozofii (1994); Realismus ve vědě a filozofii (1995); Roman Jakobson, Litteraria humanitas 4 (1996); Jan Mukařovský, Prager Schule: Kontinuität und Wandel (Frankfurt am Main 1997); Chaos, věda a filozofie (1999); Funkcionalismus ve vědě a filozofii (2001); Felix Vodička (2004); Európske literárné avantgardy 20. storočia (Bratislava 2005); Český strukturalismus po poststrukturalismu (2006).
Uspořádala a vydala: Magická zrcadla (antologie poetismu, 1982, s V. Kubínem).

LITERATURA

Recenze: Proměny české poezie dvacátých let: D. Okáli, Slovenské pohľady (Bratislava) 1985, č. 2; J. Pavelka, Tvorba 1985, č. 32, příloha Kmen; Z. Pešat, ČL 1986, s. 86 * V území slov: J. Urbanec, Kmen 1988, č. 49; J. Trávníček, Rovnost 18. 1. 1989 * Sondy do sémiotiky literárního díla: Z. Mathauser, ČL 1995, č. 6; A. Haman, LitN 1995, č. 27; J. Táborská, Tvar 1996, č. 2.
Autor hesla: Bohumil Svozil (1995)
Aktualizace hesla: 29. 5. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu