Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav KUNC

* 9. 12. 1912, Knížkovice (dnes Zdice-Knížkovice) u Berouna 
† 5. 5. 1983, Praha 
 
Bibliograf, knihovník, literární historik
 

Otec byl dělníkem. Po reálném gymnáziu v Berouně (maturita 1931) studoval Kunc jeden rok na Právnické fakultě UK a zároveň absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze (1931–1932). Pracoval v Ústřední knihovně hl. m. Prahy (dnešní Městská lidová knihovna, 1933–1950, poslední rok jako ředitel) a poté až do své smrti nejprve jako náměstek ředitele a poté jako ředitel v Národní knihovně (v letech 1957–1970), která byla součástí Státní knihovny ČSSR (1962–1969 zde jako náměstek ředitele). Při zaměstnání studoval v letech 1934–1938 na FF UK slovanskou filologii a srovnávací literatury západoevropské (PhDr. 1946 prací Slovník soudobých českých spisovatelů beletristů 1918–1945). Krátký čas také externě vyučoval na knihovnické škole a v knihovnických kursech při FF UK. V letech 1936–1937 připravoval přednášky pro dělnické vysílání Československého rozhlasu, za války a krátce po ní spolupracoval s nakladatelstvím Evropský literární klub (ELK). – Manželka Julie Kuncová (1913–1999) byla autorkou řady bibliografických prací zahrnujících i literaturu předmětu, např. o Babičce Boženy Němcové (1955), Máji Karla Hynka Máchy (1956), Kytici Karla Jaromíra Erbena (1962), stati o díle Antonína Sovy, Jiřího Wolkra aj. Syn Jiří Kunc (1947–2006) byl publicista a politolog se zaměřením na Latinskou Ameriku, přednášel na FF UK.

 

Debutoval roku 1935 v Rozhledech po literatuře a umění, dále přispíval do časopisů Volnost, Čteme, Česká osvěta, Spirála, Knihy a čtenáři (v letech 1939 až 1942 jej též redigoval), Var, Kulturní politika, Praha–Moskva aj. Redigoval knižnice Články v českých časopisech (v rámci Bibliografického katalogu ČSR, 1953–1955) a Edice Národní knihovny ve Státním pedagogickém nakladatelství (1957–1970, sv. 7–19). V rukopisu zůstal Slovník českých spisovatelů 1918–1950 (4 216 hesel) a Kdo je kdo v současné literatuře 1945–1981; k pozůstalosti patří též kartotéka českých spisovatelů 19. a 20. století (45 180 lístků), která byla v roce 1995 naskenována a posloužila jako základ databáze národních autorit v Národní knihovně. V roce 2011 byla tato kartotéka zpřístupněna na stránkách Literárního archivu Památníku národního písemnictví (zde). V rukopisu zůstala dále bibliografie literatury o spisovatelích českých i cizích přeložených do češtiny, bibliografie věcného třídění české literatury a soupis pseudonymů českých spisovatelů (vše uloženo v Literárním archivu PNP). – Byl členem československé komise pro spolupráci s UNESCO. V roce 1962 mu bylo uděleno státní vyznamenání Za vynikající práci. – Užíval pseudonymů a šifer: Ivan Vítod, Jiří Tmáň; jk., Kc, KC.

 Kunc je předním představitelem české bibliografie, který nadto překročil její ryze faktografický charakter. Soustředil se především na krásnou literaturu a literární vědu a na bibliografii slovanských literatur. Kromě České literární bibliografie, soupisu článků, statí a kritik z let 1945–1963 o dílech soudobých českých spisovatelů (1. a 2. díl) a o dílech autorů 19. a první poloviny 20. století (3. díl), leží těžiště jeho práce ve dvojici slovníkových prací. Slovník soudobých českých spisovatelů je věnován období 1918–1945 a obsahuje hesla spisovatelů, kteří alespoň své poslední práce publikovali po první světové válce; chronologicky pak bezprostředně navazuje Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956. Oba se opírají o soudobé kritické ohlasy a podávají především tematické, ale i stylové charakteristiky autorů: u významnějších spisovatelů všech jejich knižních publikací, u méně významných pak většiny. Jako jeden z prvních se Kunc začal věnovat bibliografii marxismu-leninismu. Zásadně přispěl také k vytvoření nových bibliografických řad, např. disertačních prací, zahraničních bohemik, plakátů, map aj. Založil několik pravidelných bibliografických publikací (Články v českých časopisech, Česká bibliografie, Zvláštní sešit Bibliografického katalogu aj.).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Městské knihovny pražské (informační publikace 1940); Náruč knih. Výběr českých knih z let 1936–1939 (1940, s dalšími); Jak číst a psát jména cizích spisovatelů? (neprod. tisk, 1942); Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918–1945 (1. díl 1945, 2. díl 1946); Vysokoškolské vzdělání učitelů základních odborných škol (1948, se Z. Ročkem); Knižní novinky 1935–1947 (2 díly, 1948; v tiráži 1949); Seznam odborné pokrokové socialistické literatury 1945–1949 (1949, se Z. Luňákovou a V. Strickerovou); Překlady ze slovanských literatur (rozmnož., 1949); Karel Marx v české literatuře (1951); Lenin v české literatuře (1951); Maxim Gorkij v české literatuře (1951); Za příkladem Sovětského svazu. Výběrový ukazatel beletrie pro studium KSSS a SSSR (1952); Bedřich Engels v české literatuře (1952); Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm (1952); Nikolaj Vasiljevič Gogol. Ke stému výročí jeho úmrtí 4. 3. 1952 (1952, s M. Konvalinkou); Polsko (bibliogr., 1954, s J. Blehou); Přehled české bibliografické literatury v letech 1945–1955 (1955, + práce V. N. Denisjeva a M. Konvalinky); Bulharsko (bibliogr., 1955, s J. Blehou); Bibliografie krásné literatury (rozmn., učebnice, b. d. [1957]); Kdy zemřeli...? (1957; přeprac. 1962; dodatky, rozmnož., 4. sv., 1966, 1970, 1974, 1979); Česká bibliografie v roce 1957. Přehled plánovaných bibliografických publikací (1957); Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956 (1957); Vlastním jménem. Slovníček pseudonymů novodobých českých spisovatelů (1958); Patnáct let české knihovnické literatury 1945–1960 (1960, s. J. Jedličkou a J. Strakou); Česká literární bibliografie 1945–1963 (1. A–M, 1963, Dodatky 1964; 2. N–Ž, 1964; 3. 1945–1966, k dílům autorů 19. a 1. poloviny 20. st., 1967); Egon Ervín Kisch. Bibliografie života a díla (1976, s J. Kuncovou).
Příspěvky ve sbornících a katalozích: Kniha o velkých ruských spisovatelích (1954, zde bibliogr.); Anton Pavlovič Čechov (leták, 1956, JK bibliogr. s M. Táborskou); Česká bibliografie (1959); 1. československá bibliografická konference 1966 (1967); Docentu PhDr. F. Horákovi k šedesátinám (1971).
Uspořádal, vydal a redigoval: Obnovit paměť minulých dnů (výbor knižně nevydaných prací A. Jiráska, 1954); Česká bibliografie v roce 1956. Přehled plánovaných bibliografických publikací (1956); Česká bibliografie v roce 1957. Přehled plánovaných publikací (1957); Česká bibliografie 1–3 (sb., 1959, 1961, 1963, sv. 2 a 3. s O. Šimáčkem).
Korespondence: Petr Bezruč píše příteli z mládí: Korespondence s Jaroslavem Kuncem (1963, ed. J. Urbanec).

LITERATURA

Bibliografie: H. Winklerová: K sedmdesátinám dr. Jaroslava Kunce, Česká bibliografie 1984, sv. 20.
Studie a články: J. Jedlička: K šedesátinám PhDr. Jaroslava Kunce (k 9. 12. 1972), Česká bibliografie 1973, sv. 10; L. Kurka: Dr. Jaroslav Kunc, Bulletin SKIP 2007, č. 2; M. Kunt + D. Lábusová: Zveřejnění kartotéky osobností, Ikaros 2012, č. 3 (online).
Recenze: Slovník soudobých českých spisovatelů: MS (= M. Sedloň), RP 9. 3. 1946; J. Pilař, ZN 24. 3. 1946; vbk (= V. Běhounek), Práce 3. 4. 1946; B. Pernica, Svobodné noviny 19. 4. 1946; K. M. (= K. Metyš), Vyšehrad 1946, č. 23; K. Růžička, KM 1946, č. 10/11; J. Brambora, Listy filologické 1946, č. 2 * Knižní novinky 1935–1947: J. Brambora, Slovesná věda 1949/50, č. 1 * Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm: r., LitN 1952, č. 13 * Bulharsko: -va, Slovanský přehled 1956, č. 2 * Kdy zemřeli…?: PV (= K. Vrba), Čtenář 1957, č. 7; -VN-, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1957, č. 2/3; J. Špét, Muzejní vlastivědná práce 1972, č. 2 * Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956: O. Š. (= O. Šuleř), ČK 1957, č. 12; -z- (= A. Závodský), Rt 15. 1. 1958; Z. Vavřík, LitN 1958, č. 4; J. Skutil, Vlastivědný věstník moravský 1958, č. 1; M. Petříček, NŽ 1958, č. 2; E. Macek, ČL 1958, č. 2; P. Den, České slovo (Mnichov) 1959, č. 5; D. Kubát, Sklizeň (Hamburk) 1960, č. 5/6 * Česká bibliografie: O. Balášová, ČL 1959, č. 4 * Česká literární bibliografie 1945–1963: O. Sus, Rt 23. 3. 1965; Jakub Just, Impuls 1966, č. 6; J. Nečas, ČL 1970, č. 5/6; d (= V. Dostál), Tvorba 1970, č. 34.
Rozhovor: (hoř) (= J. Hořec), LD 21. 3. 1970.
K životním jubileím: J. Vopravil, Práce 9. 12. 1972; J. Bleha + H. Winklerová, Ročenka Státní knihovny ČSR 1977/78; M. Lifka, Zpravodaj Státní knihovny ČSR 1982, č. 6; B. Kovář, Čtenář 1983, č. 1, příl. Knihovnictví a bibliografie, č. 1.
Nekrology: nn, Čtenář 1983, č. 8, příl. Knihovnictví a bibliografie č. 4; J. Bleha, Česká bibliografie 1985, sv. 21; Z. Franc, Ročenka Státní knihovny 1981/85.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, nezpracováno.

Autor hesla: Anna Blažíčková (1995), Michal Jareš (2021)
Aktualizace hesla: 27. 4. 2021 (jar)
Aktualizace bibliografie: 27. 4. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu