Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lubomír  MACHALA

* 10. 11. 1958, Bruntál 
 
 
Literární historik a kritik
 

Manžel lingvistky a vysokoškolské učitelky Mileny Machalové (* 1958, sňatek 1981). Jeho otec byl původně stolař, později řídící pracovník, matka dělnice. Dětství Machala prožil v Karlovicích (okres Bruntál). V Olomouci studoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické (1973–1977) a poté na FF UP češtinu a občanskou nauku. Absolvoval 1982 prací Vývojové tendence české prózy 70. let (PhDr.). Poté byl půl roku stážistou, od roku 1983 asistentem a od roku 1985 odborným asistentem na katedře bohemistiky a slavistiky FF UP (od 1995 katedra bohemistiky, od roku 2004 vedoucí katedry bohemistiky). Titul CSc. získal 1993 obhajobou práce Podoby české a slovenské prózy 1969–1989. V roce 2003 se habilitoval prací V labyrintu svobody. Bilance české polistopadové prózy. V letech 1989–1994 přednášel též na PedF UP v Olomouci. Od roku 1997 pracuje souběžně i v oddělení současné literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od roku 1995 je zván na četné krátkodobé přednáškové pobyty do zahraničí (mj. Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Švýcarsko). V letech 1997–2007 byl dramaturgem a moderátorem Literárního festivalu, doprovázejícího knižní veletrh Libri v Olomouci.

 První příspěvek Machala uveřejnil 1982 v časopise Kdy, kde, co (Olomouc), dále publikoval stati, literární kritiky, recenze a glosy o české a slovenské literatuře v Tvorbě, Kmeni, Kulturním měsíčníku (Ostrava), Slovenských pohľadech (Bratislava), Romboidu (Bratislava), Literárním měsíčníku (Literární revui) a Rudém právu; po roce 1989 v periodikách Tvar, Iniciály, Lidové noviny, Literární noviny, ROK, Lidová demokracie, Mladý svět, Česká literatura, Nové knihy, Přítomnost aj. Přispíval i do časopisů olomouckých (Žurnál UP, Scriptum, Hanácké noviny, Aluze) a bratislavských (Slovenský jazyk a literatúra v škole, Fragment K, Kultúrny život, Mosty, Slovenská literatúra, RAK) či katovických (FA art). – S Janem Schneiderem, Josefem Galíkem a Martinem Podivínským připravil pětidílný televizní cyklus Křižovatky současné české literatury (1995, režie Maxmilián Petřík. – Užívá šifer a zkratek -MA (in Kdy, kde, co), ma, lm, L. M., lma, M.
 Jako literární historik a kritik se Machala soustřeďuje především na problematiku poválečné literatury. Soustavně se však věnuje též současné slovenské literatuře a píše i studie a články komparatistické, uvádějící českou a slovenskou literaturu do společného kontextu. Souběžně jej redakční, ediční a autorská účast na řadě příruček, zejména slovníkovém informatoriu Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu, a především na publikaci Panorama české literatury, určené nejširšímu čtenářskému okruhu, přivedla k syntetizující podobě literárního dějepisectví. O encyklopedické zmapování nejnovější české literatury vydávané od roku 1990 se pokusil Průvodcem po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995, jenž obsahuje jak kapitoly o základních problémech, tendencích, skupinách a časopisech „nezavedené“ literatury, tak stručná životopisná hesla spisovatelů a bibliografické informace. Základní podoby a vývojové proměny české prózy v 90. letech 20. století postihl ve faktograficky obsáhlé monografii Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy, v níž představil nejen zásadní prozaická díla, určující tuto dekádu, ale též analyzoval vztah literárního centra a periferie a prostor věnoval okrajovým žánrům (sci-fi, fantasy) i populární četbě.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995 (slovníková příručka, 1996); Česká próza 90. let (příručka, 1999); Česká próza pod normalizačními tlaky (příručka, 2000); Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (monografie, 2001).
Účast v týmových pracích: Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (skripta, 1990; přeprac. a rozšíř. s podtit. Informatorium pro učitele, studenty i laiky, 1991, též redig.); Slovník českého románu 1945–1991 (1992; přeprac. s tit. Slovník české prózy 1945–1994, 1994); Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti (1994, též redig. s E. Petrů); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1, 2 (1995, 1998); Slovník slovenských spisovatelů (1999, přeprac. vyd. 2005); Slovník českých spisovatelů (přeprac. vyd. 2005).
Příspěvky ve sbornících: Sborník studentských vědeckých a uměleckých prací 1981 a 1982–83 (1982 a 1985); Česká a slovenská literatura 1930–1980 v boji proti fašismu a válce (VO 1981; 1984); Studia bohemica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, sv. 3–6, 8–10 (1984, 1987, 1989, 1993, 2000, 2004, 2007); Slavica Olomucensia 6 (1987); Nezávislá literatura po pěti letech v referátech (1995); Literární věda 2. Sborník prací FF Ostravské univerzity (1995); O české a švédské literatuře (1996); Česká a slovenská literatura dnes (1997); Autenticita a literatura (1999); Zlatá šedesátá (2000); Česká literatura na konci tisíciletí (2001); Kontexty tvorby Václava Pankovčíka (Prešov 2001); Život je jinde...? (2002); Česká próza 90. let 20. století (2002); Postmodernismus v umění a literatuře (2003); Aktuální slovakistika (2004); Moravica 2, 3 (2004, 2005); Eurolitteraria & eurolingua 2005 (2005); Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1. Transformacja. (2005); Otázky českého kánonu (2006).

LITERATURA

Recenze: Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu: J. Holý, LitN 1991, č. 43; J. Zizler, Kritický sborník 1991, č. 3; J. Štrasser, Tvar 1992, č. 2; T. Kubíček, Duha 1992, č. 2 * Panoráma české literatury: B. Dokoupil, Tvar 1994, č. 15; M. Bauer, Tvar 1995, č. 20; A. Haman, LitN 1995, č. 38; J. Janáčková, ČL 1994, s. 668; M. Trávníček, Alternativa Nova 1995, č. 10 * Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995: P. Hanuška, MFD 11. 4. 1997; P. Cekota, Tvar 1997, č. 7; A. Haman, LitN 1997, č. 16; H. Filipová – S. Ulbrecht, Literaturwissenschaft 1999, č. 3 * Literární bludiště: J. Chuchma, MFD 25. 9. 2002; A. Haman + V. Novotný, Tvar 2002, č. 12; M. Chocholatý, Host 2002, č. 6; J. Holý, LitN 2002, č. 38; P. A. Bílek, ČL 2003, č. 2; J. Pácalová, Slovenská literatúra (Bratislava) 2003, č. 3; A. Kratochvil, Zeitschrift für Slawistik 2006, s. 356–358.
Rozhovory: D. Dušek, Mosty 1997, č. 22; -jih- (J. Hrabal), Texty 1997, č. 5; Š. Nevidalová, Tvar 1997, č. 9; M. Jareš, Tvar 2001, č. 8; J. Slomek, LidN 26. 3. 2002.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Kateřina Bláhová (2007)
Aktualizace hesla: 4. 9. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu