Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Rudolf HAVEL

* 21. 9. 1911, Praha 
† 9. 11. 1993, Praha 
 
Literární historik, editor, textolog a překladatel
 

Po studiích na klasickém gymnáziu v Brně a reálném gymnáziu v Hustopečích (maturita 1931) vystudoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl zde žákem Arne Nováka, Bohuslava Havránka a Romana Jakobsona. Absolvoval v roce 1936 (PhDr. roku 1946 prací Březina a Schopenhauer). V letech 1936–1937 vyučoval na klasickém gymnáziu v Brně, po výkonu vojenské služby působil v letech 1939–1941 jako středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Litovli. V období 1941–1948 pracoval v Kanceláři slovníku jazyka českého při České akademii věd a umění, kde napsal řadu hesel pro Příruční slovník jazyka českého. V roce 1948 se stal jedním z prvních pracovníků nově založeného Ústavu pro českou literaturu (do roku 1952 součásti České akademie věd a umění, poté Československé akademie věd), v období 1953–1958 byl jeho vědeckým tajemníkem. V letech 1952–1956 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednášel a vedl praktická cvičení z ediční techniky. Úzce spolupracoval s Památníkem národního písemnictví: byl mj. spoluautorem stálé expozice dějin české literatury ve Strahovském klášteře a expozice Aloise Jiráska v letohrádku Hvězda, roku 1964 stál u zrodu ročenky Literární archiv, byl členem poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Do důchodu odešel v roce 1971.

 Počínaje rokem 1939 publikoval v časopisech a novinách: Litovelský kraj, Právo lidu, Akord, List, Naše věda, Slovo a slovesnost, Naše řeč, Listy filologické, Literární noviny, Český jazyk, Obrana lidu, Česká literatura, Kultura, Tvorba, Dějiny a současnost, Krásná literatura, Zlatý máj, Rudé právo, Plamen, Český jazyk a literatura, Zprávy Spolku českých bibliofilů, Kurýr Odeonu aj. Byl členem redakční rady spisů Karla Hynka Máchy a Boženy Němcové, na nichž se také edičně a textologicky podílel. Literárněhistorickými a filologickými studiemi a články přispěl do řady sborníků a ročenek, mj. do rukopisných sborníků Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971) a Zdeňku Pešatovi k šedesátinám (1988). Autorovi přátelé připravili k jeho sedmdesátým narozeninám rukopisný sborník Rudolfu Havlovi (3 sv., 1981). – Havel užíval pseudonymů a šifer: Ravel, Reval, Ruvel; R. H., RH, rh, -rh-. Své jméno propůjčil Milanu Machovcovi pro překlad Dějin českých pikartů a adamitů Josefa Dobrovského (1978) a Milanu Jankovičovi pro výbor z poezie Josefa Václava Sládka Radost i hoře (1980).
 Těžiště Havlovy vědecké a odborné práce tvořila činnost textologická, lexikografická a ediční, při nichž se prakticky uplatnila autorova literárněhistorická a lingvistická erudice. Významný je Havlův redakční i autorský podíl na Slovníku českých spisovatelů (1964) a práce na dvou jeho pozdějších nevydaných modifikacích. Hesly přispíval i do Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, který vydávala Österreichische Akademie der Wissenschaften. Textologické znalosti uplatnil jako redaktor a spoluautor úvodu do praktické textologie Editor a text. Stěžejní část jeho díla však představují edice děl českých klasiků (v některých vydáních z přelomu čtyřicátých a padesátých let není jako editor uveden). Zásadní význam mají jeho komentovaná vydání děl autorů národního obrození (Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Josef Jungmann, Jan Kollár) a příprava vydání spisů významných prozaiků první poloviny 20. století (Ivan Olbracht, Vladislav Vančura). Havel byl rovněž editorem a spolueditorem vědeckých děl z oblasti literární historie, teorie a kritiky (Arne Novák, František Xaver Šalda), historie (František Palacký, Zikmund Winter) i přírodních věd (Jan Evangelista Purkyně), memoárů (Jan Kollár, Božena Němcová, Jaroslav Seifert) a korespondence (Alois a Vilém Mrštíkové, Jindřich Prucha). Řadu edic doprovodil úvodem či doslovem, popřípadě je sám přeložil. Zájem o umělecký překlad uplatnil jako spolueditor českých verzí básně Edgara Allana Poea Havran, ve vlastních překladech poezie (Utajené překlady) se soustředil na vybraná díla autorů, vyžadujících zvláště citlivou práci s jazykem (Alexandr Sergejevič Puškin, Edgar Allan Poe, Henry Wadsworth Longfellow, Rainer Maria Rilke, Christian Morgenstern, Paul Verlaine).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Národní umělec Ivan Olbracht (studie, 1956); Antal Stašek (1843–1931) (soupis archivního fondu, 1987, s E. Bílkovou).
Ostatní práce: Scénář Jiráskova muzea ve Hvězdě (rozmnož., 1966, s M. Otrubou a M. Řepkovou).
Překlady: E. A. Poe: Havran (bibliof., 1946); H. W. Longfellow: Staré hodiny (soukromý tisk, 1948; též přísp.); A. S. Puškin: Měděný jezdec (soukromý tisk, 1948; též přísp.); souborné vydání: Utajené překlady (1996, zde překlady z díla A. S. Puškina, F. W. Bourdillona, R. Brooka, J. Joyce, E. A. Poea, H. W. Longfellowa, J. W. Goetha, R. M. Rilka, Ch. Morgensterna, P. Verlaina + doslovy k překladům a vlastní kresby a báseň R. H., edd. F. Havlová a V. Justl); výbor: Ch. Morgenstern: Oba dva osli (2000).
Účast v týmových pracích: Příruční slovník jazyka českého (1935–1957); Dějiny české literatury 2 (1960); Slovník českých spisovatelů (1964, i redig., s J. Opelíkem); Editor a text (1971, i redig., s B. Štorkem; též 2006, edd. J. Flaišman a M. Kosák); Čeští spisovatelé 19. století (1971); Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století (1972; společně s předchozí prací vydáno s tit. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, 1973); Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950 (4. Wien–Köln am Rhein–Gratz, 1969; 5. 1972; 6. 1975; 7. 1978, všechny Wien).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Eliška Krásnohorská (alm. Chudým dětem, 1947); Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (1948); Jazykový koutek Československého rozhlasu (1949, 1955, 1964); K jazyku a slohu našich klasiků (1954); Sborník Národního muzea, řada C – literární historie (1957, 1962); Společnost Boženy Němcové v Praze (1958); Kulturněpolitický kalendář 1966 (1965); Památník 65. výročí reálného gymnázia v Litovli (1966); Literární archiv (1966, 1971, 1973, 1974); Sborník k poctě 100. výročí akademika B. Havránka, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1991 (1990); Slovo v úzkosti a naději (sb. k 70. výročí narození A. Kratochvila, 1994); Světová literárněvědná bohemistika, sv. 1 (1996) aj.
Uspořádal, vydal a redigoval: A. Novák: Stručné dějiny literatury české (1946, zkrác. znění podle 4. vyd. Přehledných dějin literatury české, s A. Grundem); I. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník (1947, in Spisy I. O., sv. 8) + Anna proletářka (1949, in Spisy I. O., sv. 4) + Golet v údolí (1949, in Spisy I. O., sv. 10) + Zamřížované zrcadlo; Dvě psaní a moták (1949, in Spisy I. O., sv. 7) + Bejvávalo (1950, in Spisy I. O., sv. 5) + Hory a staletí (1950, in Spisy I. O., sv. 9) + O zlých samotářích (1951, in Spisy I. O., sv. 1; v reedici 1960 též přísp.) + Cesta za poznáním (1952, in Spisy I. O., sv. 6) + Ze starých letopisů (1952) + O jazyce a literatuře (1953) + Podivné přátelství herce Jesenia (1953, in Spisy I. O., sv. 3) + První prózy (1954) + Žalář nejtemnější (1954; v reedici 1959 též přísp.) + Dobyvatel (1955, in Spisy I. O., sv. 11; v reedici 1964 též přísp.) + Pověsti a bajky (1955, in Spisy I. O., sv. 12) + O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (1956) + Bratr Žak (1957; též přísp.) + Na paměť Antala Staška a národního umělce Ivana Olbrachta (korespondence, 1957) + O smutných očích Hany Karadžičové (1957) + Biblické příběhy (1958; v reedici 1970 též přísp.) + Čtení z Biblí kralické (1958, in Spisy I. O., sv. 14; též přísp.) + Nikola Šuhaj loupežník; Golet v údolí; Hory a staletí (1959; též přísp.) + Pryč s legendami (PP, sc., stati aj., 1961, tamtéž, in Spisy I. O., sv. 15) + Z rodinné korespondence I. Olbrachta (1966, s J. Olbrachtovou, též překlad německy psaných dopisů, též přísp.) + Zakarpatská trilogie: Nikola Šuhaj loupežník; Golet v údolí; Hory a staletí (1971; též přísp.) + Zlý voják a jiné povídky (výbor, 1977; též přísp.); V. Vančura: Obrazy z dějin národa českého I–II (1949) + Kubula a Kuba Kubikula (1950) + Zvony mého kraje (1950, bibliof.; v reedici 1976 též přísp.); Obrazy z dějin národa českého I–III (1951, in Spisy V. V., sv. 1–2)+ Pekař Jan Marhoul (1952, in Spisy V. V., sv. 3) + Markéta Lazarová (1953, in Spisy V. V., sv. 5) + Pole orná a válečná (1953, in Spisy V. V., sv. 4) + Luk královny Dorotky (1954, in Spisy V. V, sv. 6) + Rodina Horvatova (1954, in Spisy V. V., sv. 7) + Rozmarné léto (1955, in Spisy V. V., sv. 8) + Útěk do Budína (1957, in Spisy V. V., sv. 9) + Hrdelní pře (1958, in Spisy V. V., sv. 11) + Konec starých časů (1958, in Spisy V. V., sv. 10) + Poslední soud (1958, n Spisy V. V., sv. 12) + Tři řeky (1958; 1959 in Spisy V. V., sv. 13) + Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký (1959, in Spisy V. V., sv. 15) + Hry: Učitel a žák. Nemocná dívka. Alchymista. Jezero Ukereve. Josefina. Lantinští klasikové. Několikerá zasnoubení. Satyrská komedie (1959, in Spisy V. V., sv. 14) + Občan Don Quijote (1959) + Občan don Quijote a jiné prózy (1961, in Spisy V. V., sv. 16) + Kosmas. Z Obrazů z dějin národa českého (1962) + Pekař Jan Marhoul; Pole orná a válečná; Markéta Lazarová (1968) + Obrazy z dějin národa českého (1981, s R. Skřečkem); A. Jirásek: Na Chlumku (1950; též přísp.) + Z Čech až na konec světa (1950; též přísp.) + Do Němec (1951; též přísp.); B. Němcová: Chyže pod horami (1950) + Národní báchorky a pověsti (1950, in Spisy B. N., sv. 1–2, s B. Havránkem, 1954 se Z. Havránkovou) + Babička (1953, in Spisy B. N, sv. 5., s B. Havránkem a R. Skřečkem) + Listy (1960 a 1961, in Spisy B. N, sv. 14 a 15, s M. Novotným a R. Skřečkem); Patnáct pohádek Boženy Němcové (1962) + Dopisy lásky (1971, i překl. německých textů) + Die Grossmutter (Praha 1984, překl. G. Jarosch; s tit. Grossmütterchen též Hanau 1984); F. X. Šalda: Kritické projevy 4 (1951, in Soubor díla F. X. Š., sv. 13) + Kritické projevy 9 (1954, in Soubor díla F. X. Š., sv. 18, s L. Lantovou) + Studie z české literatury (1961, in Soubor díla F. X. Š., sv. 8); J. E. Purkyně: České práce fyziologické a morfologické (1958, in Sebrané spisy J. E. P., sv. 7) + Úvahy a práce přírodovědné (1960, in Sebrané spisy J. E. P., sv. 8) + Akademia (stati, 1962, se Z. Hornofem); Božena Němcová ve vzpomínkách (1961, s M. Heřmanem; též přísp.); J. Kollár: Vlastenec (výbor z pamětí, korespondence a BB, 1963, ed. F. Vodička; R. H. textologická příprava, též překl. německých textů) + Slávy dcera (1971); K. Nový: Chceme žít (1964) + Ohníčky v kamení (1990); O. Březina: Tajemné dálky, Stavitelé chrámu (1966; též přísp.); R. Weiner: Hra doopravdy (1967, ed. V. Linhartová, R. H. textová úprava); J. Seifert: Osm dní (1968) + Koncert na ostrově; Halleyova kometa; Odlévání zvonů (1970, in Dílo J. S., sv. 7) + Všecky krásy světa (memoáry, 1981; necenzurované 1992, s M. Jiráskovou) + Čas plný písní (výbor BB, 1990) + Tichý dvojhlas (korespondence s L. Chudíkem, 1992); A. V. Šmilovský: Za ranních červánků a jiné prózy (PP 1971); J. Jungmann: Zápisky (1973; též přísp.); Tři smetanovská libreta (1975, obsahuje: K. Sabina: Prodaná nevěsta, J. Wenzig: Dalibor, E. Krásnohorská: Hubička); F. Palacký: Stručný přehled dějin českých doby starší (část hesla Dějepis z Riegrova Slovníku naučného, 1976); V. a A. Mrštíkovi: Nedosněné sny (korespondence, 1978, s L. Kuncířem; též přísp.); K. M. Čapek Chod: Nehrdinní hrdinové (výbor, 1982; též přísp.); I. Olbracht – K. Nový – V. Vančura: Marijka nevěrnice (film. scénář, 1982); J. Vrchlický: Zahrada slov (výbor, 1983; též přísp.); E. A. Poe: Havran (16 českých překladů, 1985); Literární pouť K. H. Máchy (1981, s P. Vašákem, i překl. německých textů) + K. H. Mácha: Mrtvé labutě zpěv (výbor, 1986); V. R. Kramerius: Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bajky (1986; též přísp.); K. J. Erben: Kytice (BB 1988; též přísp.); Z. Winter: Zlatá doba měst českých (1991); I. Blatný: Tento večer (výbor BB, 1991, textologická příprava) + Verše 1933–1953 (1995).

LITERATURA

Bibliografie: E. Macek: Soupis díla Rudolfa Havla, in Rudolfu Havlovi. Sborník k jeho 70. narozeninám (rkp. 1981).
Knižně: Rudolfu Havlovi. Sborník k jeho 70. narozeninám (rkp., 3 sv., Praha 1981, zde).
Studie a články: M. Trávníček: Poutníkova noční píseň (o českých překladech básně J. W. Goetha Ein Gleiches), Proglas 1990, č. 8; L. Kundera, M. Trávníček: Rainer Maria Rilke: Herbsttag Podzimní den (o českých překladech básně), Světová literatura 1992, č. 1; V. Novotný: Modrý slovník a jeho kritické sudičky, Tvar 1994, č. 1; V. Justl: Osobnost (doslov) in Utajené překlady (1996).
Recenze: Nedosněné sny (ed.): J. Mourková, ČL 1979, č. 1 * K. J. Erben: Kytice (ed.): mř., ČJL 1989/90, č. 6 * Z. Winter: Zlatá doba měst českých (ed.): P. Čornej: Tvar 1991, č. 40 * E. A. Poe: Havran (ed.): J. Chalupský, Vesmír 1993, č. 5 * Utajené překlady: J. Janatka, LidN 5. 10. 1996, příl. Národní (k tomu polemika: V. Justl, LidN 8. 11. 1996); jun, NK 1996, č. 41 * Ch. Morgenstern: Oba dva osli (překlad): (rak) (= R. Kopáč): Uni 2000, č. 12
K životním jubileím: M. Svatoš, Zprávy Spolku českých bibliofilů, 1981, č. 1; J. Opelík, SvSl 22. 9. 1981; J. Chuchma, Tvar 1991, č. 40; (vju) (= V. Justl), SvSl 24. 9. 1991; J. Kolár, LidN 21. 9. 1991; Sl (= J. Slomek), LitN 1991, č. 39; M. Havránková, ČL 2004, č. 3; J. Flaišman, Echa [online] 21. 9. 2011.
Nekrology: J. Opelík, LitN 1993, č. 47; E. Macek, Tvar 1993, č. 47–48; J. Kolár, ČL 1993, č. 6; F. Dvořák, Zprávy SČB 1993, č. 3–4.
Vzpomínky: F. Černý in Za divadlem starým i novým (2005).
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Věra Brožová (1994)
Aktualizace hesla: 5. 12. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu