Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DAR 

 1948 - 1952 
 
 Kulturní měsíčník čtenářské obce ROD vydávalo jako členský časopis pro odběratele odborářské knižnice Romány doby nakladatelství Práce. Formálním vedoucím redaktorem byl v roce 1948 Karel Nový, redakci řídili a odpovídali za ni František Hampl (1948-51) a Miloš Švácha (1951-52). Od 1950 se na řízení listu podílel neuvedený redakční kruh.
 

Dar byl nakladatelský časopis, který ve shodě s programem Práce usiloval o zvýšení úrovně tzv. lidové četby a o výchovu širokého okruhu čtenářů, zvláště z dělnického prostředí. Uveřejňoval ukázky z knih vydávaných v Práci, propagační a informační články o jejich obsahu a autorech, zprávy pro členy knižnice, propozice čtenářských soutěží, kulturněpolitické stati, populární příspěvky o literatuře, divadle, výtvarném umění aj. Brzy po svém založení se dostal do vleku oficiální kulturněpolitické linie KSČ a nad výchovou ke čtenářství v něm převládla (zejména od roč. 1950) politická propaganda. Stále větší prostor byl věnován příspěvkům tzv. dělnických dopisovatelů, ukázkám jejich literární tvorby, ohlasům, námětům, popř. i diskusím čtenářů a kulturních referentů ze závodů (rubriky Naše diskuse, Z dělnické poezie, Píšete nám také?, Listárna redakce aj.). Dar přestal vycházet po prvním čísle ročníku 1952 na základě rozhodnutí ministerstva informací o zastavení všech nakladatelských časopisů.

Kulturněpolitické úvodníky a úvahy v listu publikovali Valtr Feldstein, Václav Lacina, Otakar Mrkvička, Josef Štefánek, Rudolf Vápeník, o kultuře v průmyslových závodech, propagaci knihy, klubové činnosti a věcech souvisejících psal mj. Josef Pojar. Články o knihách a spisovatelích uveřejňovali Václav Běhounek, Karel Bradáč, Pavel Eisner, František Hampl, Věra Macháčková, Karel Nezval, Jan Rozehnal, František Swidzinski, Miloš Švácha, Emil Vachek aj. O hereckých výkonech a dramatických novinkách na scénách domácích divadel psal téměř do každého čísla Ludvík Páleníček, který také v roč. 1948 otiskoval vzdělávací seriál o základních literárních pojmech Naše škola umění. Nové české filmy v přehledných statích hodnotil Břetislav Truhlář. Fejetony o výtvarném umění (rubrika Z výtvarného oddělení Práce) přispívala Š. Kolárová. Časopis uveřejnil básně Stanislava Augusty, Františka Branislava, Františka Halase, Františka Hrubína, Františka Nechvátala, Jaroslava Seiferta aj., satirické verše K. Bradáče V. Laciny, prózy Jana Drdy, Františka Hampla, Jaroslava Haška, Benjamina Kličky, Jarmily Loukotkové, Františka Macha, E. F. Míška, Františka Němce, Miloše Šváchy a mnoha zahraničních autorů.
 
Periodicita: Měsíčník. – I-IV (po 10 č., dvojč. 8-9/1949, vždy od ledna do prosince s výjimkou prázdnin, 1948-52), V (1 č., 1952).
Podtituly: Kulturní měsíčník čtenářské obce ROD.
Členové redakční rady: Redakční kruh neuveden.
Technické informace: A4 (1948), 24x16 cm (1949-52); 12 str. (1948), 16-20 str. (dvojčísla 24 str., 1949-52); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie z filmů a divadelních představení, reportážní a krajinářské fotografie (většinou i na všech stranách obálky), reprodukce výtvarných děl, kresby (až na výjimky bez uvedení autorů).
Náklad: 20 000 (1948).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu