Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Radovan ŠIMÁČEK

* 16. 11. 1908, Praha 
† 25. 6. 1982, Praha 
 
Prozaik
 Pocházel z nakladatelského rodu Františka (1834–1885) a Bohuslava (1866–1945) Šimáčka, z matčiny strany byl jeho dědem spisovatel Matěj Anastazia Šimáček (1860–1913), spisovatelkou a překladatelkou byla rovněž sestra Dagmar, provdaná Outratová (1905–1968). – Po maturitě na reálném gymnáziu (1926) v Křemencově ulici v Praze absolvoval Šimáček roční abiturientský kurz na obchodní akademii a dvouletý pobyt na École Libre des Sciences Politiques v Paříži (1927–29). Od 1929 byl úředníkem exportního oddělení brněnské Zbrojovky, 1930–41 redigoval časopis Hospodářský rozhled, 1942–44 a znovu krátce 1945 byl tajemníkem a redaktorem Světového literárního klubu v nakladatelství Máj (1944–45 nasazen do výroby). Poté působil na ministerstvu zahraničního obchodu jako šéfredaktor tiskové služby a redaktor časopisu Zahraniční obchod (1945–51); redaktorem národohospodářských publikací byl i v Průmyslovém vydavatelství (1951–52) a v nakladatelství Orbis (1952–59). 1959–64 pracoval jako korektor ve Středočeských tiskárnách. Od 1964 byl redaktorem ediční řady Čs. vlastivěda vydávané Společností pro šíření politických a vědeckých znalostí. Po změně této instituce v Socialistickou akademii přešel do jejího nakladatelství Horizont. 1971 odešel do výslužby, ale nadále spolupracoval s ministersterstvem zahraničního obchodu při vydávání ekonomických příruček. Aktivně provozoval jezdecký sport, psal o něm (hlavně 1927–30 v časopisu Gentleman; 1930–34 vydával též specializovaný časopis Turf) a podílel se na činnosti jezdeckých organizací (vydávání programových bulletinů).
 Časopisecky debutoval 1926. Literární příspěvky otiskoval v novinách a časopisech Národní listy, Rozpravy Aventina, Studio, Turf (1930 zde na pokračování Černý a bílý, 1976 Kapitoly z dějin jezdeckého sportu), Zvon, Přítomnost, Lidové noviny (1940 zde na pokračování Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318), Gentleman, Rozpravy Aventina, Venkov, Dějiny a současnost, Ohníček, Průboj (Ústí nad Labem), Lidová demokracie, Naše rodina, Vlasta aj. Redigoval rovněž časopis Čs. vývozce (1947–51, vycházel v angl., franc. a španěl. verzi, zvláštní čísla i něm.) a ročenku Čs. kartely (1934–35, s Josefem Kašparem). Užíval pseudonymů a šifer Dorost. (v časopise Gentleman), -radši- (ve ZvonuHospodářských novinách), R. Š., -rš-, rš.
 Šimáček psal především tradičně pojatou historickou prózu s převažujícími zřeteli zábavnými a poučnými. Soustřeďoval se na dějově vděčné epizody z historie českých šlechtických rodů od středověku po třicetiletou válku, takže i jeho knihy určené původně dospělým se časem staly součástí četby pro mládež. Ve své době ojedinělým pokusem o žánr historické detektivky byl Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318. V parodické poloze se detektivní postupy objevily i v knize z prostředí koňských dostihů Napoleon byl zavražděn. Šimáčka od počátku zajímal všední rozměr životního stylu v minulosti, proto postupně přecházel ke kronikářské kompozici, která mu umožňovala pracovat s množstvím typických dobových reálií. Z jagellonského období je vytěžen román Krev a pivo, pojednávající na pozadí obecnějšího napětí mezi městy a šlechtou o střetu řadového rytíře s královskou byrokracií. Za stavovského povstání 1618–20 se odehrává román Výbuch, zachycující zánik rodu Smiřických jako předznamenání tragického osudu české šlechty po Bílé hoře. V obsáhlé románové fresce Valdštejnská rapsodie se paralelně s historií vzestupu a pádu císařského generalissima Valdštejna rozvíjejí osudy řady postav z nejrůznějších společenských vrstev. Rytířská próza Kříž proti kříži je zasazena do počátku 13. století a pojata jako vyprávění jednoho z českých účastníků čtvrté křížové výpravy do Svaté země.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Charles Maurras (studie, vl. n., 1930); Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318 (R 1941; od 1968 vydáván v úpravě pro ml.); Krev a pivo (R 1945; úprava pro ml. s tit. Ve znamení W, 1970); Jan Puklice ze Vstuh (P pro ml., 1946); Napoleon byl zavražděn (R 1946, přeprac. verze prózy Černý a bílý, publikované v časopise Turf); Výbuch (R 1957); Valdštejnská rapsodie (R 1969); Kříž proti kříži (R pro ml., 1980).
Ostatní práce: Národní hospodářská rada a otázka stavovského zastoupení ve Francii (1931); Abeceda sokolského jezdce (jezdecká příručka, 1938); Czechoslovak Economy in a Nutshell (angl., národohospodářský přehled, 1947; rozšíř. 1948, překl. A. R. Weir; špaň. s tit. Economía Checoslovaca en Resúmenes Sintéticos, 1949, překl. F. J. Farina); Mládí na řece (vodácká příručka, 1962, s I. Pražákem a F. Bílkem); Obchodujeme s celým světem (příručka pro ml., 1970); Vyrobeno v Československu (pomocná kniha pro střední odborné školy, 1978, s dalšími, též redig.).
Účast v týmových pracích: Zahraniční obchod a výroba (1955; rozšíř. 1956); Za vyšší efektivnost zahraničního obchodu (1958); Malá encyklopedie zahraničního obchodu (1964); Turistika mládeže (1965).

LITERATURA

Studie a články: V. Hrochová, doslov in Kříž proti kříži (1980).
Recenze: Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318: V. Jirát, KM 1941, s. 180; K. S. (K. Sezima), Čteme 1941, s. 183 * Krev a pivo: jš (J. Štern), Práce 30. 11. 1945; tmn (P. Toman), SvSl 29. 5. 1946 * Výbuch: vl (Š. Vlašín), HD 1958, s. 40; kch. (D. Kochannyj), RP 16. 12. 1969; F. Soldan, Tvorba 1970, č. 20 (též o Valdštejnské rapsodii) * Valdštejnská rapsodie: rd (Z. Pluhař), NK 1970, č. 9; P. H. Toman, Obrana lidu 15. 4. 1970 * Ve znamení W: O. Chaloupka, ZM 1971, s. 544.
K životním jubileím: pht (P. H. Toman), Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1979, č. 1.
Nekrology: (pn), LD 30. 6. 1982; J. N., Naše rodina 1982, č. 32.
Rozhovor:
P. H. Toman, Práce 14. 3. 1970, Nedělní příloha.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádán v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1998)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu