Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 


Kresba tužkou (90. léta)

 Roman ERBEN

* 3. 10. 1940, Praha 
 
 
Básník, esejista, výtvarník, fotograf, designér a typograf
 Po absolvování jedenáctiletého Ruského gymnázia (1957) vystudoval v letech 1957–1962 Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. V šedesátých a v sedmdesátých letech pracoval jako inženýr v oborech průmyslové automatizace a stavebních strojů. Od roku 1964 se věnuje psaní, grafice a užité grafice. Na konci šedesátých let byl výtvarným redaktorem časopisu Skauting a grafikem časopisu Větrník; souběžně v letech 1969–1972 pracoval externě jako arteterapeut ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze-Bohnicích. Po zrušení činnosti experimentální arteterapie a ztrátě zaměstnání redaktora a grafika pracoval v letech 1972–1975 jako noční hlídač v Muzeu Bedřicha Smetany a grafik v podniku Stavoservis. Od roku 1975 je v plném invalidním důchodu. V roce 1980 emigroval do západního Německa. Usadil se v Mnichově, kde prošel řadou zaměstnání. V letech 1980–1982 se živil jako příležitostný grafik, ilustrátor a autor karikatur pro různé noviny, kreslíř pro Bavaria film a Neue Constantin Filmproduktion; v letech 1982–1986 technik a designér ve strojírenském podniku; od roku 1986 působil jako grafik a fotograf na volné noze. V roce 1987 absolvoval postgraduální studium CAD-Design na Media-digital-Institut v Mnichově. V letech 1986–1992 spolupracoval s nakladatelstvími Callway, Bertelsmann, Goldmann Verlag ad.; v letech 1992–2004 na částečný úvazek spolupracoval jako fotograf a ilustrátor na neurologickém výzkumu Technické univerzity v Mnichově; souběžně v letech 2000–2004 vyučoval výtvarnou výchovu v Kulturním centru v Aschheimu. Od roku 2018 žije natrvalo v Praze. – Syn Tomáš Erben (1974) je překladatel a hudebník.
 Debutoval v roce 1967 v Orientaci, po roce 1990 publikoval v Mladé frontě Dnes a v časopisech Analogon, Intelektuál, Literární noviny, Prostor Zlín, Psí víno, Prostor, Romano hangos, RozRazil, Tvar, Týdeník Rozhlas, Vesmír a Weles. V zahraničí publikoval ve francouzských periodikách Opus international, Phases, La tortue-lièvre, Le Melog, německých Die Mappe, Süddeutsche Zeitung, Vorwärts a italském Hebenon, rivista internazionale di letteratura. V letech 1989–1991 se věnoval designu, typografii, fotografii a napsal text o své tvorbě pro mnichovský informační bulletin skupiny nakladatelství Bertelsmann Verlag Highlights and Headlines. V letech 1993–1997 vedl a v mnichovském studiu Ronx vydával literární revue Humus, v níž publikoval i vlastní texty a kresby (pod vlastním jménem i řadou pseudonymů); vyšla čtyři tematická čísla: České bezcestí (kdo jsme a kam patříme), Podsvětí v literatuře (svět, polosvět, čtvrtsvět a člověk v nich jako originál nebo reprodukce), Dorozumění a nedorozumění (čáry, roury, kanály), Zvíře v člověku (zvíře – nezvíře). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vydal v Praze ve formě soukromých bibliofilií své skladby Uhlí (1967); Dříví; Kamení (obé 1970); Holky v lese (1972); Kalmarský domek (1973) a Bougainvillée (1974), které šířil mezi přáteli. Kresby, malby, fotografie, koláže aj. poprvé vystavoval v Praze v roce 1964; v roce 1974 byla zakázána jeho výstava kreseb a grafik Neilustrace, připravovaná v Památníku národního písemnictví. Později samostatně vystavoval v České republice, Francii, Německu, Rakousku, USA, Švýcarsku; účastnil se společných expozic v České republice, Francii, Itálii, Kanadě, Německu, Portugalsku, USA a Velké Británii. Je zastoupen v řadě katalogů soukromých i státních sbírek, též např. ve výtvarné publikaci Sensibilités contemporaines: 70 artistes d´origine tchèque et slovaque hors Tchécoslovaquie: 1970–1984 (Aubervilliers 1985). Používal (především v revue Humus) několik pseudonymů: K. Laski, Karel Laski, Kevin Gordon, Jeff Cooney a Wolfgang Meyer; své práce podepisoval také šifrou R. E.
 

Literární i výtvarné dílo Romana Erbena – v domácím kontextu z politických důvodů prezentované až se značným časovým zpožděním – charakterizuje neotřelé vidění, osvobozené od poznávacích a výrazových šablon, automatismů a konvencí a motivované permanentní zvídavostí, touhou objevovat a naplno prožívat svět, tajemství a magii všední skutečnosti.
Autorovu básnickou tvorbu z let 1962–1989 shrnuje polistopadově vydaný soubor Artyčoky chána Kučuma. Básník se tu představuje jako autor rozsáhlých skladeb i krátkých, lakonických textů se sklonem k epizaci a prozaizaci básnického výrazu. Ironický i sebeironický pohled míří na všední, obyčejné skutečnosti, tematizuje nízké a banální, texty situuje na periferii města i života. Člověk i jeho okolní svět je v Erbenových textech ukotven v těle a tělesnosti, ve hmotě a konkrétnosti. Pozorování každodenního hemžení je v Erbenově podání dobrodružným průzkumem stále nových aspektů zdánlivě známého prostoru. Pozorovanou či vzpomínanou skutečnost ozvláštňuje, odhaluje její humorné, absurdní a groteskní rysy, svou originální imaginací ji proměňuje, ukazuje ji jako podivnou, nepochopitelnou a fantaskní. Otevřený a neukončený proud akumulovaných obrazů a situací námětové čerpá z města i přírody, konkrétní současné reality i magických příběhů. Pod povrchem přitom stále prosvitá úzkost individua z odcizeného, iracionálního, nekonečně bujícího světa. Erben ve svých textech záměrně deestetizuje skutečnost, svým výrazem se staví do opozice proti patetické básnické stylizaci či intelektualismu. Básnický text je mu donekonečna obráběnou, proměňující se matérií.
V takto orientovaném básnickém obhledávání světa pokračuje napříč různými slovesnými i výtvarnými žánry. Na pomezí poezie a prózy stojí texty z knihy Honitba v salónu, shrnující tvorbu z let 1990–2004. Do knihy Úlety autor soustředil prozaizované fragmenty, poznámky, maximy, útržkovité zápisky, postřehy, glosy, jež právě prostřednictvím lakoničnosti nezřídka odkrývají to podstatné. K surrealistickým východiskům se výrazněji navrátil v básnické sbírce Trombónové chvění, v níž ovšem zároveň sílí existenciální podtón, projevující se především v intenzivním vnímání a prožívání času. Surrealistickou devízu náhodných setkání, majících hodnotu sugestivních básnických objevů, následoval rovněž v četných esejích a fejetonech, souborně vydaných ve svazku Šero v holubníku (zahrnuje texty z let 1978–2010).
Také Erbenova publicistika vykazuje smysl pro lyrické momenty i narativní anekdotu; jeho řeč zůstává nápaditá, hravá, rodí se živelně z úvahy nad daným předmětem, nebrání se různým „zákrutám“, a ve výsledku se mu tak i v rámci daného žánru daří pronikat pod povrch a znepokojovat. V celém svém díle tak Erben trvale pozoruje a s ironicko-kritickým komentářem zachycuje bizarní, groteskní skutečnost, „porouchaný svět“, jehož polymorfní kontury vykresluje nejen pomocí svých textů, ale i černobílých a později rovněž barevných (Trombónové chvění) kreseb, jimiž své knihy doprovází a jež obohacují básnické sdělení o další rozměry a fasety.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Artyčoky chána Kučuma (BB 1995); Honitba v salónu (BB, BB v próze 2004); L´effet miroir: édition bilingue optique (BB, bibliofilie, Paříž 2008; česko-francouzské vydání, překl. do fr. Nicole Espagnol a Alain Joubert); Šero v holubníku (EE, FF 2010); Úlety (aforismy + kresby, 2011); Trombónové chvění (BB + kresby, 2019).
Katalogy výstav: Herny: Kresby a grafika (1971); Neilustrace. Kresby a texty (1974; náklad zničen); Events a jiné drobné akce (kresby a texty, 2013).
Účast ve sbornících, antologiích a dalších kolektivních publikacích: Surrealistické východisko 1938–1968 (1969); Das surrealistische Gedicht (Bochum 1985; překl. do něm. M. Matzenauer, M. Reyter a H. Becker); La poésie tchèque en fin de siècle (Namur 1999; překl. do fr. P. Král); Přirozené známosti (2000, katalog výstavy); Antologie českého rozhlasového fejetonu 2002–2004 (2004); Iz veka v vek. Češskaja poezija = Z věku na věk. Česká poezie (Moskva 2005); Antologie české poezie II (2007); O fejetonu, s fejetonem (2007); Pokusy o dobrodružství: Poznámky k eseji (2008); Slovem i obrazem (2008, katalog výstavy); Mácha redivivus 1810–2010 (2010).

LITERATURA

Studie a články: P. Voskovec in Roman Erben: Herny. Kresby a grafika 1971; P. Král: Nové návody k dýchání, in R. E., Artyčoky chána Kučuma (1995), též in P. K.: Vynálezci nových omylů (Texty o surrealismu a surrealistech) (2018); R. Kopáč: Svět s červeným rybízem v ústech, in R. E., Honitba v salónu (2004); též in Dobrá adresa 2004, č. 10 (zde) a in R. Kopáč, Pomalá slunce hlasů (2005); P. Král: Lovy Romana Erbena, Host 2005, č. 1; J. Štolba: Život je želé (doslov), in R. Erben: Šero v holubníku (2010); S. Dvorský: Přátelský dovětek, in R. Erben: Úlety (2011); J. Gabriel: Nastavené zrcadlo, in R. Erben: Events a jiné drobné akce (2013).
Recenze: Artyčoky chána Kučuma: J. Štolba, Týden 1996, č. 9; P. Řezníček, Denní Telegraf 21. 3. 1996; J. Gabriel, LitN 1996, č. 30 * Honitba v salónu: J. Gabriel, LitN 2004, č. 51; J. Suk, Intelektuál 2004, č. 4 * Šero v holubníku: J. Gabriel, Tvar 2010, č. 20 * Úlety: I. Harák, Weles 2011, č. 46/47; J. Gabriel, Tvar 2011, č. 10; T. Suk, H_Aluze 2011, č. 16 * Events a jiné drobné akce: A. Nádvorníková, Tvar 2013, č. 16.
Rozhovory: R. Kopáč, Tvar 2001, č. 10, též in R. K.: Je tu nejdrahocennější hlava: rozhovory od surrealismu k surrealismu (2003); B. Správcová, Tvar 2006, č. 18; R. Kopáč, Živel 2012, č. 35, též in R. Erben: Events a jiné drobné akce (2013).
Autor hesla: Veronika Košnarová (2019)
Aktualizace hesla: 22. 2. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu