Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloš ZAPLETAL

* 13. 1. 1930, Prostějov 
 
 
Prozaik, autor návodné tábornické literatury, sběratel a popularizátor her a herních aktivit, překladatel, výchovný pracovník ve skautském hnutí a redaktor časopisů pro mládež
 

Narodil se v rodině krejčovského dělníka, mládí prožil v Pardubicích. Po ukončení měšťanské školy (1945) zde absolvoval obchodní akademii (mat. 1949), poté studoval tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií se seznámil s ideály a výchovnými cíli skautského hnutí, které trvale formovaly jeho celoživotní směřování, pedagogickou činnost i literární tvorbu (PedF UK absolvoval 1954 diplomovou prací Letní tábor, v níž se pokusil o rehabilitaci skautské výchovy a jejích metod). V tomto směru měl na Zapletala rozhodující vliv archivář, filozof a historik, čelný představitel českého poválečného skautingu Pavel Křivský a členství ve volném roverském sdružení studentů Kruh, které Křivský inicioval a do svého uvěznění (1952) vedl. V letech 1954–1957 Zapletal působil jako asistent katedry tělesné výchovy na Akademii múzických umění v Praze a současně soukromě studoval orientalistiku a bengálštinu (stipendium na rok 1957/58 udělené indickou vládou mu bylo v ČSR zamítnuto). V roce 1957 se rozhodl pro svobodné povolání, od roku 1960 žije v Liberci. V roce 1968 se podílel na obnově celostátní skautské organizace, v Liberci založil a patnáct let vedl skautský oddíl, po likvidaci Junáka pod hlavičkou Svazu českých turistů. V letech 1969–1970 byl zástupcem šéfredaktora časopisu Junák. V osmdesátých letech se podílel na letních Prázdninových školách her na Lipnici. Roku 1990 vytvořil koncepce časopisů Skaut–Junák a Skauting, který též redigoval, v letech 1997–1999 redigoval nově založený časopis Roverský kmen. V letech 1991–2000 byl v libereckém nakladatelství Skauting zakladatelem a redaktorem pedagogické knihovničky Skautské prameny (1991–2000; 30 svazků). – Manželka Eva Zapletalová (*1937) byla herečkou Naivního divadla v Liberci, dcera Jana Šťastná (*1964) působila mj. jako redaktorka nakladatelství Skauting, dcera Alena Zapletalová (*1967) je výtvarnicí.

 

Povídky, překlady z bengálštiny, angličtiny a ruštiny, články s pedagogickou tematikou a náměty ke hrám publikoval od šedesátých let v časopisech, ve kterých působil, a dále v periodikách Komenský (1957–1960), Vedoucí pionýrů, Turista, Nový Orient, ABC, Sedmička, Pionýrská Stezka (1971–1978; v letech 1971–1972 zde na pokračování s titulem Ostrov přátelství první verze prózy Sedmička, 1972–1973 s titulem Tábor u jezera první verze prózy Ostrov přátelství a překlad knihy J. W. Lippincota Syn divočiny, 1976–1977 s titulem Zkouška odvahy první verze prózy Stezka odvahy), Ohníček, Větrník, Skaut–Junák (1968–1970, 1990–2000 – zde mj. iniciace a vedení akce na podporu čtenářství Skautský čtenářský kruh), Roverský kmen (1998–2008), Mladá fronta Dnes, Ladění. – Volným hnutím Březový lístek, zahrnujícím členy širokého spektra mimoškolních zájmových organizací a společenství dětí a mládeže, byl za svou praktickou i publikační činnost poctěn odznakem Stříbrný březový lístek (více zde). V roce 2013 převzal ocenění Nadace Pangea Za úsilí o nápravu věcí lidských. – Užíval šifry Zet.

 Zapletalova literární tvorba vyrůstá z jeho celoživotního pedagogického působení mezi dětmi a mládeží. Příznačná je pro ni prostupnost umělecké, všeobecně naučné a poznávací složky, inspirativnost i návodnost oproštěná od prvoplánové didaxe. Po próze o skupině venkovských dětí, které o prázdninách nacvičují divadelní představení (Světlušky), a novele o osobnostním i citovém dozrávání protagonisty (Lovec hvězd) začal Miloš Zapletal psát prózy tematicky navazující na tvorbu Jaroslava Foglara, respektující však v podstatně širším záběru problémy reálného života. V příbězích členů vodáckého oddílu rozvíjí mj. motiv osamělosti tělesně postiženého dítěte a jeho cestu k plnému začlenění mezi vrstevníky (Sedmička, Ostrov přátelství), problémy jeho dospívání i citového sbližování s dívkou (Cvoci). V dalších prózách často zobrazuje neformální, samostatnou činnost mladých lidí, podněcovanou přírodovědci či ekology (Stezka odvahy, Soví jeskyně). Vždy zdůrazňuje propojení společensky užitečných aktivit a emocionální i etický, sebevýchovný účinek náročné hry, při které si dospívající hrdinové po vzoru setonovského „stoupání na horu“ uvědomují svou jedinečnost i rovnocennost a stálé sepětí člověka s přírodou. Klíčové postavení má v Zapletalově tvorbě umělecko-naučná próza, v níž beletrizujícím způsobem upozorňuje na výlučnost a estetické dimenze zdánlivě všedních předmětů a přírodních procesů (Tisíc malých dobrodružství, Kouzelné brýle, Objevy bez konce aj.), inspiruje k nejrůznějším aktivitám v přírodě i k umělecké kreativitě. Na pozadí cyklu jednoho roku tak mj. sleduje proměny přírody v každém měsíci a nabízí konkrétní činnosti vedoucí k poznání a emocionální zážitkovosti (Výpravy za dobrodružstvím); k sebekultivaci osobnosti jednotlivce často využívá podněty z oblasti tělovýchovy a kultury (Rok malých dobrodružství). Zapletal rovněž proslul dlouhou řadou prací věnovaných hře a herním návodům. Jeho stěžejním dílem na tomto poli je čtyřdílná Velká encyklopedie her, vznikající v rozpětí několika desetiletí s přispěním spolupracovníků z celého světa. Materiál čerpá z historických a etnografických pramenů i herních zásobníků řady zájmových skupin a oddílů. Významná je též Zapletalova péče o výchovný odkaz Jaroslava Foglara, která se projevila v jeho ediční práci i ve vlastní tvorbě. Podílel se na řadě svazků Sebraných spisů Jaroslava Foglara, v nichž zpřístupnil zvláště výňatky z kronik 2. oddílu, herní návody a praktické rady pro tábornickou činnost. Monografie Záhady a tajemství Jaroslava Foglara svědčí o znalosti dochovaných primárních pramenů a sdílení východisek Foglarových snah; pokouší se však také nastínit jeho psychologický portrét, založený i na osobním kontaktu, a z dnešních pozic reflektovat limity jeho praktického výchovného působení.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a umělecko-naučné práce pro děti a mládež: Tisíc malých dobrodružství 1, 2 (umělecko-nauč. pro děti., 1961); Kouzelné brýle (umělecko-nauč. pro děti, 1963; přeprac. 1972, il. J. Schmid); Pět olympijských kruhů (umělecko-nauč.a instruktivní pro děti., 1964, il. J. Schmid); Světlušky (P pro děti, 1964); Objevy bez konce (umělecko-nauč., 1967, s J. Schmidem); Lovec hvězd (P pro ml., 1970); Prázdniny pod stanem (umělecko-nauč. a instruktivní, 1971); Sedmička. Klukovská dobrodružství na řece (P pro děti, 1976); Stezka odvahy (P pro ml., 1982); Ostrov přátelství (P pro děti, 1983, 2. díl prózy Sedmička); Výpravy za dobrodružstvím (umělecko-nauč. a instruktivní, 1986); Soví jeskyně (P pro ml.,1989); Záhady a tajemství Jaroslava Foglara (monografie, 2007); Cvoci (P pro ml., 2008; volné pokračování PP Sedmička a Ostrov přátelství); Rok malých dobrodružství (umělecko-nauč. a instruktivní, 2008).
Pedagogické příručky a práce o hrách: Hry v terénu (Městská stanice mladých turistů, Praha 1957); Hry a závody v zimě (Městská stanice mladých turistů, Praha 1957); Hry v přírodě (1958; přeprac. 1965; s tit. Junácké hry v přírodě, 1970, dopl. s tit Skautské hry v přírodě, 1991, poslední v ed. Skautské prameny, s. R. Baden-Powellem, A. B. Svojsíkem a J. Foglarem); Cvičení v přírodě (1960, s B. Kosem); Drobné hry, závody a soutěže při výcviku mladých turistů (rozmn., 1960); Pokladnice her. 116 nejlepších stolních her z celého světa (1968); Jak vést letní tábor (1969); Tábornická praxe (1970); Encyklopedie her. 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti (1973); Organizátor her. Rady a návody k plnění a získávání odznaku odbornosti Organizátor her (1982); Kniha hlavolamů (1983); Velká encyklopedie her 1–4 (sv. 1: Hry v přírodě, 1985; sv. 2: Hry v klubovně, 1986; sv. 3: Hry na hřišti a v tělocvičně, 1987; sv. 4: Hry ve městě a na vsi, 1988); Špalíček her (1988); Rádce skautské družiny (edice Skautské prameny, 1991); Velká kniha deskových her (1991); Skautské hry v klubovně (ed. Skautské prameny, 1992, v tir. 1991, s J. Foglarem); Skautský oddíl II. Program 1 (ed. Skautské prameny,1 993); Skautský oddíl II. Program 2 (ed. Skautské prameny, 1993, s V. Břicháčkem, K. Kotyzou a M. Šťastným); Skautský tábor (ed. Skautské prameny, 1993, s J. Foglarem, J. Herzánem a J. Lasovským); Sachemův odkaz (ed. Skautské prameny, herní návod, 1993, s I. Mackovou); Skautské hry ve městě (ed. Skautské prameny, 1994, s R. Baden-Powellem); Stezka zdatnosti (ed. Skautské prameny, 1995, s B. Kosem a K. Weignerem); Skauting (ed. Skautské prameny, 1995); Skautský oddíl III. (ed. Skautské prameny, 1996, s R. Baden-Powellem, Z. Bezděchem, V. Břicháčkem, S. Dojivou, J. Ebelem, R. Fischerem a J. Foglarem); Etapové hry (ed. Skautské prameny,1997, s J. Foglarem a J. Chourem); Program skautských táborů (ed. Skautské prameny, 1997, s Z. Bečákem, S. Benešovskou, V. Břicháčkem, J. Fuksou, J. Končickou, M. Žaloudkem); Skautská družina (ed. Skautské prameny, 1997, s J. Novákem); Vycházky, výlety, výpravy (ed. Skautské prameny,1998); Buď připraven (ed. Skautské prameny, 1998, s V. Břicháčkem, V. Cvrčkem a I. Dvořáčkem); Rukodělné práce a výtvarné hry (ed. Skautské prameny, 1998, s J. Čermákem, L. Hofmanem, J. Kozákovou, J. Langhammerovou, K. Langem, L. Malým a J. Schmidem); Dramatická výchova. Táborové ohně. Skautské divadlo (ed. Skautské prameny, 1999, s M. Bláhovou, Vl. Cvrčkem, J. Foglarem, F. Foitem, P. Hájkem, E. Kolárem, J. Pehrem, L. Spáčilem, J. Švrčkem, J. Voskovcem, J. Werichem a E. Zapletalovou); J. Břicháček a kol: Rovering (ed. Skautské prameny, 2000), Vycházky a výlety s dětmi (2003); Hry do kapsy X (2005, s J. Neumanem).
Příspěvky ve sbornících: Současnost literatury pro děti a mládež (Liberec 2005); Fenomén Foglar (2007, ed. I. Jirásek); K fenoménu Jaroslav Foglar (2008, eds. R. Hamanová, D. Lábusová).
Překlady: R. Thákur: Problémy výchovy (1960, in Spisy R. T., sv. 3, Povídky, eseje, projevy) + Věnec povídek (1962, s dalšími); E. T. Seton: Stopy v divočině (1968) + Z lesního království (1969) + Kniha lesní moudrosti (1970) + Povídky od táborového ohně (1972) + Král vlků (1974) + Blesk. Povídky z divočiny (1998) + Zvířata hrdinové (1998) + Děti divočiny (1999) + Král vlků (1999) + Kazatel z Cedrové hory (2000) + Přátelé divočiny (2000) + Arktická prérie. 3200 kilometrů na kánoi a za stády sobů (2001) + Rolf zálesák (2001, s K. Bémem) + Děti divočiny doma (2002) + Indiáni. Kniha lesní moudrosti I. (2003) + Svitek březové kůry. Kniha lesní moudrosti II. (2004).
Uspořádal a vydal: R. Thákur: Hladné kamene (slovensky, Bratislava 1961); Zlatý fond her (herní náměty z lipnických prázdninových škol, 1990); J. Foglar: Výprava na Yucatan (výběr z kronik Foglarova oddílu, 1990) + Kronika Hochů od Bobří řeky 1, 2 (1. díl Skautský rok, 1996; 2. díl Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce. Z kronik 2. skautského oddílu, 1996, Sebrané spisy J. F., sv. 22 a 23) + Z Bobří hráze (výbor textů stejnojmenné tábornické rubriky časopisů Mladý hlasatel, Vpřed a Junák, 1999, Sebrané spisy J. F., sv. 24) + Hry Jaroslava Foglara (2000, Sebrané spisy J. F., sv. 25) + Tábor Zelené příšery (2007, Sebrané spisy J. Foglara, sv. 26); Zpěvník (ed. Skautské prameny, 1994); Skautská praxe II. Odkaz přírodních národů (ed. Skautské prameny, 1995).

LITERATURA

Bibliografie: V. Raška: Bibliografie Miloše Zapletala (stránky Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, zde); V. Raška: Miloš Zapletal - Bibliografie. Personální bibliografie neperiodických publikací – Zapletalovo pojetí časopisů pro mládež (Vyškov 2010; 2. upr. a dopl. vyd. 2012); V. Raška: Personální bibliografie neperiodických publikací, in I. Jirásek (ed.): Zet – Miloš Zapletal. Pět životů, 2010.
Knižně: I. Jirásek (ed.): Zet – Miloš Zapletal. Pět životů (Olomouc 2010).
Studie a články: V. Nezkusil: Návodná literatura včera a dnes, LM 1989, č. 8; Ida a Windy (= A. Velichová a V. Nosek): Miloš Zapletal-Zet, Skauting 1996, č. 5–6; T. Studenovský, J. Bláha: M. Z. in Slovník českých autorů knih pro chlapce (2000); jp (= J. Poláček): Skautský čtenářský kruh, Ladění 2003, č. 4; V. Brožová: Persvazivní strategie návodné literatury Jaroslava Foglara a Miloše Zapletala, in sb. K fenoménu Jaroslav Foglar (2008); J. Jandourek: Co dlužím Miloši Zapletalovi, MFD 30. 7. 2009; I. Šiler: O životě Miloše Zapletala vypráví Pět životů, Liberecký deník 6. 4. 2011; P. Blahuš: Miloš Zapletal. Legenda českého skautingu a expert na světové hry, Véčko 2011, č. 2 (Léto); R. Šantora (ed.): M. Z. in Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu (2012).
Recenze: Kouzelné brýle: J. Foglar, ZM 1964, č. 3; Světlušky: V. Vařejková, Komenský 89, 1964/65, č. 3; Pět olympijských kruhů: gv (= G. Vlk), Československý sport 12. 12. 1964; Objevy bez konce: I. Zítková, NK 1967, č. 25; O. Kryštofek, Reportér 1967, č. 13 ; Lovec hvězd: R. Ditmar, MF 3. 9. 1970; Sedmička: Taf, NK 1976, č. 40; Stezka odvahy: V. Nezkusil, ZM 1983, č. 4; Ostrov přátelství: Windy (= V. Nosek), Skauting 1995, č. 5; Výpravy za dobrodružstvím: J. Lukeš, SvSl 15. 1. 1987; Z. Heřman, Tvorba 1987, č. 34, příl. Kmen; Velká encyklopedie her 4: ks (= K. Sýs), Kmen 1988, č. 46; Špalíček her: Z. Zapletal, Komenský 114, 1989/90, č. 1; Soví jeskyně: V. Nezkusil, ZM 1990, č. 6; O. Š., NK 1990, č. 3; Záhady a tajemství Jaroslava Foglara: J. Čáp, LidN 28. 7. 2007, příl. Orientace; P. Fischer, HN 20. 7. 2007; E. Tabery, Respekt 2007, č. 33; I. Fencl, Tvar 2007, č. 17; D. Strož, Obrys-Kmen 11. 8. 2007; B. Kostřicová, Host 2007, č. 10; J. Poláček, Ladění 2007, č. 4; Cvoci: D. Kroča, Ladění 2008, č. 2.
Rozhovory: S. Hrnčíř in Albatros 1987, č. 10; V. Nosek-Windy in Hry Jaroslava Foglara (2000); A. Horáčková, MFD 18. 8. 2007; D. Novotná, Právo 15. 9. 2007; P. D. Vinklát in Krkonoše - Jizerské hory 2010, č. 1; J. Slomek in Naše rodina 2011, č. 38.
K životním jubileím: M. Fuček: Miloš Zapletal slaví 73 let, Magazín Kamarád.cz pro volný čas dětí a mládeže, 13. 1. 2003 (zde); R. Dobeš: Matadoři skautingu v knihovně oslavili 80. narozeniny, Liberecký deník 22. 1. 2010.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Věra Brožová (1998, 2009)
Aktualizace hesla: 17. 7. 2014 (av)
 
zpět na hlavní stranu