Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Foto Marie Šechtlová

 František HRUBÍN

* 17. 9. 1910, Praha 
† 1. 3. 1971, České Budějovice  
 
Básník, dramatik, překladatel a prozaik
 Nejstarší ze tří dětí v rodině stavitele. Od otcova narukování do války (1914) rodina žila u matčina otce v Lešanech v Posázaví. Zde Hrubín vychodil obecnou školu; zkušenost vázaná na rodovou chalupu (kterou nakonec získal do svého vlastnictví a na níž často pobýval) a na krajinnou i duchovní realitu lešanského okolí se mu stala celoživotní inspirací (Doušek života, U stolu, Romance pro křídlovku, Lešanské jesličky aj.). V Praze od roku 1922 studoval na gymnáziích ve Slovenské, Truhlářské ulici a v Libni, po maturitě (1932) krátce navštěvoval abiturientský kurz při obchodní akademii, Právnickou fakultu a FF UK. Na sklonku roku 1934 se stal pracovníkem Ústřední knihovny hl. m. Prahy; v roce 1939 se oženil, dcera Jitka Minaříková (* 1940) je překladatelkou z angličtiny a italštiny, syn Vít Hrubín (1945–1995) vystudoval FAMU a pracoval jako televizní režisér. Od května 1945 byl Hrubín úředníkem ministerstva informací (v odboru vedeném Josefem Koptou), od roku 1946 žil jako spisovatel z povolání. Druhým inspiračním zdrojem se mu stala pražská čtvrť Holešovice, kde bydlel od roku 1945 (Proměna, Až do konce lásky), třetím jihočeská krajina kolem Chlumu u Třeboně, kde pobýval (nakonec ve vlastním domě) od roku 1950 (Můj zpěv, Srpnová neděle aj.). Zemřel krátce po operaci na zhoubnou chorobu.
 

Publikoval od roku 1928 v periodikách Studentský časopis, Čin, Ranní noviny, Lumír, Kvart, Lidové noviny, Akord, Řád, Čteme, Knihy a čtenáři, Mateřídouška, Zlatý máj (vydávání obou časopisů podnítil), Svobodné noviny, Kritický měsíčník, Generace, Literární noviny, Host do domu, Plamen aj. Redigoval časopisy Malý čtenář (1940–1941) a Mateřídouška (1945–1948, s dalšími). Zpočátku a sporadicky užíval mj. pseudonymů B. Červený, K. Vlášek (obojí překlady v časopise Kvart), Rafael a jmen Ivan Hrubín, J. Hrubín, v časopise Malý čtenář šifry F. H. (též v časopise Mateřídouška), H., H. U. Llano, J. F.
Podle jeho námětů a scénářů byly natočeny filmy Vynález zkázy (1958, spolu s Karlem Zemanem, režie Karel Zeman); Srpnová neděle (1960, spolu s Otomarem Krejčou a Otakarem Vávrou, režie Otakar Vávra); Zlatá reneta (1965, spolu s O. Vávrou, režie O. Vávra); Romance pro křídlovku (1966, spolu s O. Vávrou, režie O. Vávra); Panna a netvor (1978, scénář Ota Hofman a Juraj Herz, režie Juraj Herz) a Oldřich a Božena (1984, spolu s O. Vávrou, režie O. Vávra). Je autorem textů písní v řadě filmů (např. Pyšná princezna, 1952, r. Bořivoj Zeman) a veršů v animovaných a loutkových filmech Zvířátka a Petrovští (1946, r. Jiří Trnka), Devět kuřátek (1949, r. Hermína Týrlová), Poklad Ptačího ostrova (1952, r. Karel Zeman) ad. Na základě jeho námětů vzniklo několik televizních inscenací, zvláště pohádek (např. Paví král, 1978, sc. Markéta Zinnerová, r. Jiří Adamec; O Všudybylovi, 1976, sc. Karel Šiktanc, r. Svatava Simonová; O Rozárce a zakletém králi, 1985, r. Libuše Koutná), ale také přepis divadelní hry Křišťálová noc (1966, sc. a r. Eva Sadková). Pro rozhlas byla upravena řada jeho děl (mj. Srpnová neděle, 1960, úprava Dalibor Chalupa, režie Otomar Krejča, rozhlasová režie Olga Valentová; Až na konec lásky, 1973, r. Jiří Horčička; Křišťálová noc, 1980, úprava Valeria Sochorovská, r. Jan Lorman; O bílé laňce, 1983, dramatizace Jarmila Turnovská, r. Karel Weinlich). Báseň Romance pro křídlovku se dočkala několika divadelních dramatizací (např. 1997 v Národním divadle v Praze, Josef Kovalčuk a Ivo Krobot, režie Ivo Krobot; 1997 v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, dramatizace Marek Pivovar, režie Radovan Lipus; 2012 v Městském divadle Zlín pod názvem Romance pro křídlovku: navždy je mne víc o tuto noc, libreto J. Nvota a V. Fekar, režie J. Nvota; 2013 v Divadle Tramtarie Olomouc, scénář a režie V. Kracík). V září 2010 byl v pražském divadle Viola uveden vzpomínkový literární pořad Obleču tě do hvězd (Luděk Munzar).

 František Hrubín, mezigenerační zjev a žák Josefa Hory, se zařadil mezi elitu soudobého českého básnictví hned prvotinou Zpíváno z dálky. V ní i v následujících sbírkách zaujal osobitým lyrismem, pro nějž byly příznačné evokace lyrického subjektu jakožto proudné, zvrstvené a protiklady harmonizující jednoty, schopnost vyvolávat nepřítomné dění v intenzitě smyslově plné přítomnosti a umění odstínu, mámivé kantilény a vynalézavého naplňování formálních kánonů. Proces postupného začleňování lyrického subjektu do světa hrozivé současnosti, jenž se stal trvalým zdrojem napětí v Hrubínově díle, se započal koncem třicátých let nalezením opory v Bohu, vlasti a krajině rodu a pokračoval ustavením konkrétního a zároveň symbolického spojence onoho subjektu v postavě „chudého“. V rozsáhlých skladbách Chléb s ocelíJobova noc byl pak realizován rozvinutím historického, popřípadě politického horizontu: autor pojal probíhající válku jako gigantický střet staré a nové země, kterou ztotožnil se Sovětským svazem. Obě první Hrubínovy poválečné sbírky (Nesmírný krásný život, Hirošima) však popřely jak básníkovu někdejší kantilénu, tak apelativnost a důvěřivý patos jeho skladeb válečných a založily autorovo nové období svým deziluzivním obratem k existenci obyčejného, zejména městského člověka, vydaného na pospas nejen přirozené pomíjivosti života, nýbrž nově i hrozbě nepřirozené atomové smrti. Mytizací každodenních lidských úkonů a civilním výrazem zde Hrubín reagoval také na poetiku Skupiny 42. Po vynucené přestávce ve vydávání původní tvorby, vyplněné v první polovině padesátých let knihami pro děti, překlady a bibliofiliemi, vystoupil Hrubín lyrikou, v níž nad pocity disharmonie života získala – i přičiněním silného volního prvku – jednoznačnou převahu hymnická manifestace kladných životních sil (Můj zpěv, Až do konce lásky). Básnicky plodnější se však ukázala linie mytizující obyčejnou lidskou existenci, která láskou, obětavostí a solidaritou vzdoruje obecné vratkosti a ohroženosti života. Nejvýznamnějšími projevy této linie jsou rozsáhlé lyrickoepické skladby, polyfonně spájející autobiografickou linii s parafrázemi příběhů převzatých z literatury nebo ústního podání. Autorský subjekt touto konfrontací vyjevoval obecný lidský smysl osudů úzce individuálních a současných, hledal aktuální smysl příběhů tradovaných a bájných a postuloval rovnováhu srdce a rozumu. Z nich skladba Proměna vyvozuje poznání světa „sedm let po Hirošimě“ jeho konfrontací s ikarským mýtem v Ovidiově podání; báseň o nesmrtelnosti lásky Romance pro křídlovku je založena na postupném nalézání smyslu dávného autorova iniciačního zážitku; vánoční balada Lešanské jesličky (o protivenstvích, jimž je vydán na pospas nový život) se dobírá významů aktualizací biblické legendy a staré lešanské historky. – Poznání, že smysluplnost lidské existence je podmíněna jedině její neúnavně obnovovanou aktivitou, konkretizoval Hrubín v sociálně adresnější poloze v divadelních hrách a prózách, jimiž od konce padesátých let začal provázet svou nadále dominující lyriku. Hru Srpnová neděle pojal jako polemiku s životní sterilitou zaštiťující se nadhledem nebo minulými pozicemi, hru Křišťálová noc pak jako polemiku s iluzivním naplňováním vyprázdněných lidských niter. Obě tato témata obsáhl v próze Zlatá reneta, v níž konfrontoval plané intelektuálství a konzumní vesničanství a zároveň některé postoje ukázal jako falešné reakce na deformace uskutečňovaného socialismu. Lyrikův přístup se v dramatice projevil zejména zvláštní pozorností k atmosféře chvíle a prostředí i monologizací dialogu, ozřejmující nekomunikativnost způsobenou niternou izolovaností jednotlivých postav, ve Zlaté renetě pak dynamickou silou obrazné zkratky, která je schopna vyjevit rozlohu hrdinova života v rozmezí několika hodin. – V české poezii pro děti je Hrubínův význam souměřitelný jen s významem J. V. Sládka. Hrubín vyšel z lidové slovesnosti, a to zejména z říkadel, jež považoval za „prabásně pro děti“. Své texty stylizoval jako dětské promluvy s epickým jádrem a usiloval o bezprostřednost a hravost projevu. Tím jeho říkanky, hádanky, rozpočitadla a písničky, později i větší lyrickoepické básně pomáhaly uvádět dychtivé dětské poznávání skutečnosti v řád, podporovaly radost dítěte z rytmu a melodie, kultivovaly jeho schopnosti jazykové i zlepšovaly jeho orientaci ve „velkém“ světě. Obdobně jako se obrazný obzor těchto básní, vymezený zprvu Hrubínovým venkovanstvím, později rozšířil i o realitu městské civilizace, doplnilo se také žánrové východisko Hrubínovy poezie pro děti o pohádku veršem i prózou, o zjednodušující a zradostňující adaptace klasických témat i o pohádky původní.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zpíváno z dálky (BB 1933; rozšíř. jako výbor z poezie 1932–1938, 1947); Krásná po chudobě (BB 1935; přeprac. 1947); Země po polednách (BB 1937); Včelí plást (BB 1940); Země sudička (BB 1941); S orly a skřivany (BB 1943; poté in Cikády); Cikády (BB 1943); Poledne (BB 1943, ke grafikám M. Švabinského); Říkejte si se mnou (BB pro děti, 1943); Mávnutí křídel (BB 1944); Chléb s ocelí (BB 1945); Jobova noc (B 1945, i prem. v úpravě E. F. Buriana; definit. znění ve stejnojmenné sbírce BB, 1948); Řeka Nezapomnění (BB 1946); Chvíli doma, chvíli venku (BB pro děti, 1946); Říkejte si pohádky (BB pro děti, 1946); Měsíce (BB pro ml., 1946); Vítek hádá dobře (BB pro ml., 1946); Zpěv hrobů a slunce (BB 1947, obsahuje: výběr z lyriky 1940–1944 + netištenou sbírku Rezekvítek); Nesmírný krásný život (BB 1947; poté přeprac. in Oblohy); Dobrý den, sluníčko! (BB pro děti, 1947); Vánoční sen malé Zdeny v noci štědrovečerní (B pro děti, 1947, podle loutkového filmu B. Zemana a P. Hrdličky); Zasadil dědek řepu (B pro děti, 1947, podle kresleného filmu J. Trnky; přeprac. s tit. Pohádka o veliké řepě, in Dvě veselé pohádky, 1957); Zvířátka a Petrovští (B pro děti, 1947, podle kresleného filmu J. Trnky; přeprac. s tit. Začarovaný les, in Dvě veselé pohádky); Hirošima (BB 1948; přeprac. in Oblohy; sbírka Oblohy rozšíř. a přeprac. s tit. Hirošima, 1964); Jobova noc (BB 1948, zde definit. znění básné samostatně vydané 1945); Motýlí čas (BB 1948; rozšíř. 1953; k obrazům M. Švabinského); Jak se chytá sluníčko (BB pro děti, 1947); Modré nebe (BB pro ml., 1948, k pastelům J. Čapka); Říkejte si abecedu (BB pro děti, 1948); Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků (D pro děti, 1948, i prem.; s tit. Sněhurka in sb. Pohádky o princeznách, 1966); Doušek života (P 1949); Paleček (B pro ml., 1949); Ticho. Památce F. Halase (BB 1950, zkrác. verze; původní verze s tit. Svit hvězdy umřelé. Za F. Halasem, 1967); Ladův veselý přírodopis (BB pro ml., 1950, k obrázkům J. Lady); To je jízda, to je let! (BB pro ml., 1949); Tři kluci sportovci (BB pro ml., b. d., 1950); Je nám dobře na světě (BB pro ml., 1951); Nesu, nesu kvítí (BB pro ml., 1951; rozšíř. 1960); Šípková Růženka (D pro ml., 1951, prem. 1950, s L. Burešovou); Hrajte si s námi (BB pro ml., 1953); Kuřátko a obilí (B pro ml., 1953); Mánesův orloj (BB pro ml., 1953, k obrazům J. Mánesa); Pasáček a sluníčko (BB pro děti, 1954, ke kresbám M. Švabinského); Zimní pohádka o Smolíčkovi (B pro děti, 1954); Živá abeceda (BB pro děti, školní pomůcka, 1954); Poledne ženy (B 1955); Dívej se a povídej (BB pro ml., 1955; uprav. 1961); Hrajeme si celý den (BB pro děti, 1955); Pohádka o Květušce a její zahrádce, plná zvířátek, ptáků, květin a nakonec dětí (B pro děti, 1955); Zpěv lásky k životu (B, neprodejný výroční tisk, 1955); Můj zpěv (BB 1956; rozšíř. 1960); Pohádky z Tisíce a jedné noci (pro ml., 1956); Školáčkův rok (BB pro děti, 1956); Proměna (B 1957; přeprac. in Oblohy); Běží ovce, běží (BB pro děti, 1957); Dvě veselé pohádky (BB pro děti, 1957, obsahuje přeprac. starší texty: Pohádka o veliké řepě, Začarovaný les); Špalíček pohádek (BB, PP pro děti, 1957; s tit. Malý špalíček pohádek, 1975); Srpnová neděle (D 1958, i prem.); U stolu (P 1958); Dvakrát sedm pohádek (BB pro děti, 1958); Kytička z náčrtníku (BB pro ml., 1958, ke kresbám A. Zábranského); Havran a holubice (B, bibliofilie 1959); Po Novém roce jaro (BB 1959; poté in Až do konce lásky); Přilby a šeříky (BB 1960, obsahuje v definit. znění Chléb s ocelí a Jobova noc); Oblohy (BB 1960, obsahuje přeprac. knih Hirošima, Nesmírný krásný život, Proměna; přeprac. a rozšíř. s tit. Hirošima, 1964); Až do konce lásky (BB 1961); Kolik je sluníček (BB pro děti, 1961); Křišťálová noc (D 1961, i prem.); Pohádka o tom, jak přišla kukačka o chocholku (B pro děti, 1961); Sviť, sluníčko, sviť (BB pro děti, 1961); Romance pro křídlovku (B 1962); Zlatá reneta (P 1964); Lásky (EE 1967); Svit hvězdy umřelé (BB 1967); Černá denice (BB, P 1968); Letadlo se skokany (B pro ml., 1968); Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách (D rozmnož. 1968, knižně 1969, i prem.); Trávy (BB 1969); Lešanské jesličky (B 1970); Kráska a zvíře (D, rozmnož., 1970, i prem., knižně 1972).
Výbory
: Verše. 1932–1948 (1956); Na paměť osvobození (výbor z veršů o květnu 1945, 1960, ke kartonům A. Zábranského); Špalíček veršů a pohádek (z tvorby pro děti, 1960); Hodina zamilovaných (z milostné poezie, 1963); Buďme všichni básníky (z článků o lit. zejména pro děti, 1966, ed. F. H. + Z. K. Slabý); Vidím zemi širou (výbor z poezie J. Seiferta, F. Branislava a F. H., 1968, ed. F. Hampl; básně F. H. tvoří oddíl Na březích Sázavy); Dětem (z BB pro děti, 1974, ed. E. Petiška); Až do konce poezie (1975, ed. M. Pohorský); Drahokam domova (z článků a projevů, 1976, ed. J. Strnadel); Barevný den (1980, ed. V. Stuchl); Za hvězdné noci (1981, ed. M. Pohorský); Improvizace (1984, ed. J. Špičák a J. Zatloukalová); Modré hladiny (1984, ed. V Kún); Slunečný den, měsíčná noc (1985, ed. M. Pohorský); Vesmír básníka (1985, ed. Z. Heřman); Živote, postůj (1987, ed. L. Vacina); Jak se chytá radost (BB pro děti 1997); Kůzlátka a hloupý vlk (1992, se Z. Novákovou a V. Renčem); Broučci (1993); Průchod hvězdy (B 1996 nebo 1997); Zpívám (2002, ed. V. Justl); Říkadla pro celý den a taky navečer (2007, ed. J. Čeňková); Křídla lásek mých (2010, ed. J. Čeňková); Od jara do jara (2011, ed. Š. Krejčová).
Souborná vydání
: Básnické dílo F. H. (Čs. spisovatel, 1967–77, 6 sv.); Knihy F. H. pro děti (SNDK, pak Albatros, 1968–76, 3 sv.); Próza a dramata F. H. (Čs. spisovatel, 1969, 1 sv.); Básně (ed. I. Málková, Host, 2010, 1 sv.).
Korespondence: František Hrubín – Václav Černý: Vzájemná korespondence z let 1945–1953 (2004, ed. R. Hamanová); Vícehlasí. Korespondence Viléma Závady (2007, ed. I. Málková); Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty (2010, ed. I. Málková); R. Ferklová: Básník pod tlakem kulturní politiky komunistické totality. Edice výběru z přijaté korespondence F. H., in Práce z dějin Akademie věd 2013, č. 2.
Překlady: R. Ponchon: Múza v hospodě (1935; rozšíř. 1948); M. Hausmann: Lilofee (1942, i prem.); Kálidása: Ztracený prsten (1944); W. Hauff: Pohádky (1944) + Karavana (1957) + Malý Muk (1973); Slovo velikému Stalinovi od ukrajinského národa (1946, s R. Hůlkou); Li Po: Hvězda vína (1946) + Pavilon u zelených vod (1952, s A. Palátem); P. Verlaine (1947) + Písně beze slov (bibliofilsky 1954, knižně rozšíř. 1958) + Mé tuláctví (1961, též s překl. básní A. Rimbauda) + (též v dalších výborech: Never more a jiné básně, 1998 + Paul Verlaine v překladech F. H., 2006) + (spolu s dalšími in Slova ve strunách, 1968, ed. P. Kopta a J. Vladislav); sb. Čest básníků. Poezie francouzského odboje (1947, s dalšími); Láhev v řece (výbor BB R. Desnose, P. Emmanuela, P. J. Jouvea, J. Préverta a J. Superviella, 1948); I. Vojnović: Smrt matky Jugovičů (1948, prem. 1958); A. S. Puškin: Pohádka o rybáři a rybce (1949); S. Maršak: Dům kočky Modroočky (1951, s L. Burešovou); A. V. Kolcov: Písně (1952); P. H. Tyčyna: Ocel a něha (1953, s dalšími); Bilhana: Dnes ještě... (1953, s O. Frišem); P. P. Jeršov: Koníček Hrbáček (dramatizace P. G. Maljarevského, 1953, in sb. Pohádky kocoura vypravěče, 1965) + Koník Hrbáček (1956); Nefritová flétna (čtyřverší z doby dynastie Tchangů, 1954, s A. Palátem); H. Heine: Toť starý pohádkový les (1955) + Písně a lamentace (výbor 1966, ed. L. Kundera, verše přeložil F. H. a další) + Básně (1958, s dalšími); A. Rimbaud: Básně (1956; poté in P. Verlaine, A. Rimbaud: Mé tuláctví, 1961) + Opilý koráb (1958); M. Rázusová-Martáková: Zatoulané house (1958); Ch. Perrault: Kocour v botách (1958) + Pohádky (1960, souborně Pohádky Charlese Perraulta, 1995; též in výbor Francouzské pohádky, 1990; též in výbor Francouzské pohádky & bajky, 2001; též in výbor Evropské pohádky, 2003; též in výbor Les contes français – Francouzské pohádky, dvojjazyčné vyd. 2005) + Popelka aneb Skleněný střevíc, Princ Chocholouš (1965) + Pohádky Matky husy (1972); Kuo Mo-žo: Sto květů (1959, s dalšími); Š. Žáry: Jsem jenom člověk (výbor, 1962); Ch. Baudelaire: Hořké propasti (výbor 1966, ed. J. Tomeš, verše přeložil F. Hrubín s dalšími); S. Mallarmé: Azur (1966, též in výbor Faunovo odpoledne a jiné básně, 1996; též in výbor Souhlas noci, 2002); J. Cocteau: Dvojhlavý orel (1967, úprava); Torzo nocí (soubor překladů franc. poezie, 1967); E. Rostand: Cyrano z Bergeracu (1971, fragment překladu); Nefritová flétna (soubor překladů staré čínské poezie, 1978, ed. J. Zábrana); Sloky o lásce, moudrosti a odříkání (výbor 2005, s O. Frišem); V záři měsíce (výbor 2009, s dalšími, ed. H. Kupcová); scénicky: F. Grillparzer: Sen jako život (1943); H. Reinthaler: Cizí paní (1943); Lope de Vega: Dívka se džbánem (1943); A. Fredro: Pan Jowialski (1951).
Uspořádal a vydal: Dopisy B. Němcové (1941, s J. Podroužkem); Památník Pražského povstání 1945 (1946; rozšíř. 1947); Dětství v Čechách (BB o dětech a dětství, 1949, též přisp.); J. V. Sládek: Básně (výbor, 1954); Básnický almanach 1956 (1957, též přisp.); J. Bednář: Básně (výbor, 1959); J. Seifert: Ještě jednou jaro (výbor, 1961); Malý koncert (výbor z českých sonetů, 1963, též přisp.); J. Hora: Čas, bratr mého srdce (výbor, 1965); Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945–1965 (výbor, 1965, s dalšími); Zlatý věnec (výbor z české lit. pro ml., 1961, s dalšími, též přisp.); Nový zlatý věnec (výbor z české lit. pro ml., 1967, s dalšími); J. Karafiát: Broučci (1968, na motivy seriálu).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích (výběr): Almanach Kmene. Jaro 1934 (1934); Almanach Kmene 1934–1935 (1934); Básníkův rok. 33 básníků píše na okraj dne 1935–1936 (1936); Orloj. Literární a umělecký almanach Pourovy edice na rok 1946 (1945); Sociální poesie česká a slovenská 1918–1948 (1948); Almanach Kmene 1948 (1948); Práce zpívá (1949); 1. máj v české poesii a próze 1890–1950 (1950); Česká poesie. Výbor básní 19. a 20. století (1951); Nová česká poezie. Výbor z veršů XX. století (1955); Setkání s básníky (1956); Podzim 1938. Výbor z české poezie 1938–1939 (1958); Básnický almanach 1959 (1960); Vyzvání na cestu (1961); Kalendář pro ženy 1962 (1961); Lidový kalendář 1962 (1961); Prvotiny (1961); Oheň a růže (1961); Pražské ateliéry (1961); Brevíř lásky (1961); Verše o Praze (1962); A co básník. Antologie české poezie 20. století (1963); Každou vteřinu. Magazín poezie (1964); Návraty. 6 básníků a 6 zamilovaných (1964); Udeřila hodina. Poezie z let 1938–1939 (1964); Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945–1965 (1965); Přišel čas... Léta okupace a osvobození v české poezii (1965); Nová setkání (1966); Český brevíř lásky (1966); Ladění slov (1966); Cirkus a varieté Františka Tichého (1967); Cesta kolem světa ve dvou tisících verších (1967); Vidím zemi širou (1968); Květen 1945 (1970); Neschovávej se, sluníčko! (1970); Mami, pofoukej (1971); Nový špalíček českých pohádek (1971); Milenky Ženy Matky. Čeští básníci ženám (1972); Neplačte láskou (1972); Duhové mosty (1973); Tři zpěvy (tři básně) (1973); Chvály jižních Čech (1973); Dvanáct usměvavých měsíců. Hry a zábavy na celý rok (1974); Tisíc let české poezie. III. Česká poezie XX. století (1974); Dětství a poezie (1974); Hvězdy na nebi, lidé na zemi (1974); Sborový zpěv. 30 let české poezie (1975); A hrdý buď... (1975); Šeříky a tanky. Antologie z české poezie inspirované rokem 1945 (1975); Sonety o Praze (1975); Monument (1975); Dětské divadlo 2. Sborník her pro dětské divadelní soubory (1978); Voňavá jablíčka (1979, 2. doplněné vyd. 1990); Pražský máj 1945 (1980); Verše proti smrti. Antologie protifašistické poezie socialistických zemí (1980); Česká poezie XX. století (1980); Dětské loutkové divadlo (1980); Východ slunce. Třicet let nakladatelství Albatros a Mladé letá (1980); Ikaros věčně živý. Vyprávění o věčné touze člověka létat (1980); Deset z národního (1983); J. Pleva – F. Hrubín: Budulínek. Soubor pohádek (1984); Nachový plamen (1984); Dvojhlas. České a slovenské verše 1900–1985 (1985); Májové epištoly (1991); Česká čítanka pro nejmenší (1992, 2. rozšíř. vyd. 1994); Paci, paci, pacičky pro kluky a holčičky. Výbor obrázkových knížek českých autorů pro nejmenší (1994); Ryby katedrál (2001); Pegasovo poučení (2002); Celá krásná (2004); Antologie české poezie. I. Díl 1966–2006 (2009); Nebe – peklo – ráj. Tyglík české poezie pro děti 20. století (2009).
Zvukové záznamy (výběr): Srpnová neděle (úryvek z 1. dějství, LP 1960); Křišťálová noc (scéna z 1. dějství, LP 1964); Moderní české a slovenské básnické sbírky (2 LP 1968); Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách (LP 1972); Čarovné pohádky (MC 1992); Ze Špalíčku veršů a pohádek (MC 1994); Pohádky 1, 2 (MC 1995); O Sněhurce – Paleček – Křesadlo (CD 1996); Pohádky Františka Hrubína (CD 1997); Pohádky tisíce a jedné noci (CD 1997); Popelka – Rozum a štěstí – Jak se Honzík učil latinsky – Kocour v botách – Král tchoř – Modrovous (CD 1997); O Popelce – O zakleté princezně (CD 1997); O Červené Karkulce – O Sněhurce (CD 1997); Špalíček pohádek (CD 1999); Básníci před mikrofonem (CD 2003); Říkadla a pohádky (CD 2003); Básníci před mikrofonem (CD 2003); Ententýky. Říkadla, hádanky, písničky a pohádky (CD 2006, s dalšími); Velká audiokniha pohádek (CD 2011, s dalšími; fonogramy z let 1952–1999).
Hudebniny (výběr): F. Šauer: Letem dětským světem (na verše F. Hrubína a J. Hostáně, 1944) + Zpívejte si s Míšou (1945) + Zpěvy rodné země (zhudebněná báseň F. Hrubína Májová, 1975); B. Vomáčka: Pražský máj (mužský sbor, 1948); J. Doubrava: Zpívejte se mnou (dětské písně s doprovodem klavíru, 1951) + Zpívejte si se mnou (dětské písně s doprovodem klavíru, 1953); J. Schneeweis: Měsíce (pro dětský sbor a dechový kvintet, 1952) + Od jara do zimy (pro dětský dvojhlasý sbor a klavír, 1982); Dalibor C. Vačkář: Písničky z filmu Pyšná princezna (1953); J. Borkovec: Vítej, máji (dětské hry na lidové texty a verše F. H., 1953); M. Kabeláč: Modré nebe (k obrázkům J. Čapka na slova F. Hrubína, 1953); P. Eben: Zelená se snítka (písně pro dětský sbor, 1957); V. Trojan: Bílý měsíc (z divadelní hry Srpnová neděle, 1958) + Láska a sen (z divadelní hry Srpnová neděle, 1959); M. Bartošová: Sedmero pohádek pro děti předškolního věku (pro dětský sbor a klavír, 1969) + Devatero písniček (na verše F. Hrubína, F. Halase a O. Blažka pro děti, zpěv a klavír, 1998); J. Bůžek: Je nám dobře na světě (písničky pro nejmenší, 1974); Z. Lukáš: Ze Špalíčku (spolu s lidovou poezií Sedm trubačů, 1974); V. Felix: Helenčin svět (pro tříhlasý dětský sbor, 1974); J. Vyskočil: Modré nebe (písně pro děti, 1976, též něm., přel. A. Langer, 1978); J. Ceremuga: Český zpěv (kantáta pro baryton, smíšený sbor a symfonický orchestr 1977); J. Laburda: Otesánek. Pohádky pana Hrubína pro dětský sbor, 2 housle a klavír (1979); M. Střelák: Všelijaké písničky (na slova F. Hrubína a V. Fischera, 1991); J. Pazour: Zpěvník Abraka dabraka (texty F. Hrubína a dalších, zpěvník s CD, 2009).
Leporela: Co ta očka vidí (1976, il. H. Zmatlíková); O Smolíčkovi (1984, il. J. Němeček); Perníková chaloupka (1997, il. A. Dudek); První pohádka (1997, il. A. Dudek) aj.
Dramatizace: K. Hůlková: Sestry a růže (podle pohádky F. H., rozmnož. 1959); Můj zpěv (pásmo, 1960, ed. J. Mikuškovičová); U básníka (pásmo, rozmnož. 1961, ed. H. Dvořáková); Hrubínův Špalíček (pásmo, 1962); Barevný den. Pásmo z veršů pro děti a pohádek F. H. (rozmnož. 1980, ed. V. Stuchl); Romance pro křídlovku (1997, dramatizace J. Kovalčuk a I. Krobot).

LITERATURA

Bibliografie: I. Málková – D. Řehák: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (2009). – J. Strnadel: Básník F. H. Pětadvacet let literární činnosti 1933–1958 (Bibliografie Slovanské knihovny v Praze, Literatura – Jazykověda 1958, č. 3); J. Strnadel: Básník František Hrubín (Bibliografický soupis literární činnosti), in sb. Čtyři studie o F. H. (1960); J. Strnadel: Bibliografie básnických knížek, in F. H.: Až do konce lásky (1961); J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963. Díl I. A–M (bibliografický katalog NKP, 1964); S. Mouchová: Soupis knižního díla, in F. H. (propag. tisk nakl. Čs. spisovatel, 1970); F. H. Bibliografie. Výběr veršů (Knihovna města Ostravy, 1975); F. H. 17. 9. 1910–1. 3. 1971. (person. bibliografie, Znojmo 1980).
Knižně: Čtyři studie o F. H. (sb., 1960); V. Závada – J. Opelík: Krajina rodu v díle F. H. (Národní muzeum Praha, 1970); F. H. Sb. k 60. výročí narození F. H. (1970, ed. jb = J. Brabec); F. H. (sb., Chlum u Třeboně 1976); J. Strnadel: F. H. (1980); František Hrubín – z dopisů přátelům – ve vzpomínkách přátel (sb. 1985, ed. O. Hrivňáková); M. Bauer: Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století (2009); Láska a život vždy pro mne jedno budou... (monotematické číslo Literárního archivu 2010, č. 42, sb. k 100. výročí narození F. H.); I. Málková: František Hrubín. Z archivních fondů (2011); N. Homolová Richtrová – R. Homola: Krajiny Františka Hrubína (2011, text též součástí studie in Kontexty 2011, č. 2); R. Ferklová – M. Zahradníková: František Hrubín (1910–1971). Inventář osobního fondu (Literární archiv PNP Praha, 2012).
Studie a články: P. Fraenkl: F. H., Rozhledy 1935, s. 200; J. Červinka: Poezie F. H., Řád 1941, s. 520; J. Šlajer: O zvukové stránce rýmu v moderní dětské poezii. Hrubínův rým, Štěpnice 1946/1947, s. 206; A. M. Píša: H. básnická bilance, Kytice 1947, s. 327, přetištěno in: K vývoji české lyriky (1982, s dalšími ref. o F. H.); J. Janů: Básnický zápas F. H., KM 1948, s. 165; R. Havel: K překladům z Puškina, NŘ, 1950/1951, s. 21; J. Hilčr: F. H., básník našich dětí, NŽ 1952, s. 468; J. Janů: doslov, in Verše (1956); V. Karfíková: H. pohádky, ZM 6, 1956/1957, s. 76; M. Petříček in Glosy k současné české poezii (1957); J. Pícha: Hrubínův Rimbaud, Svět. literatura 1957, č. 3; F. Tenčík: Lidová pohádka a pohádky F. H., NŽ 1957, s. 63; J. Brabec: H. směřování k životním jistotám, Plamen 1960, č. 9; J. Opelík: H. kosmické písně, HD 1960, s. 400; F. Vrba: Hrubínův JOB a Hrubínův BOJ, LitN 1960, č. 38; K. Kraus in F. H.: Křišťálová noc (1961); Z. Čermáková: Umělecký jazyk H. Srpnové neděle, SPPI Ostrava 1962 (Dějiny-Jazyk-Pedagogika 2); + České překlady několika básní H. Heina, SPPI Ostrava 1962 (Jazyk Literatura Umění 3); A. M. Píša in Stopami poezie (1962); V. Stupka: Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFF Brno, D 9, 1962; J. Vostrý: Konfrontace (rozbor dialogu v Srpnové neděli), Divadlo 1962, č. 8; M. Kačer: Výstavba dialogu ve hře F. H. Srpnová neděle, ČL 1963, s. 361; J. Hájek in F. H.: Hirošima (1964); J. Brabec in F. H.: Zpíváno z dálky (1967) + in Torzo nocí (1967); K. Kraus in F. H.: Srpnová neděle (1967), přetištěno in Divadlo ve službách dramatu (2001); A. M. Píša in J. Seifert, F. Branislav, F. H.: Vidím zemi širou (1968); O. Blanda in F. H.: Oldřich a Božena (1969); V. Karfíková in sb. Jak číst poezii (1969); E. Stehlíková: Proměna Metamorfóz, Listy filologické 1970, s. 59; E. Strnad: Verše F. H. k Živé abecedě a Školáčkově roku z let 1954 a 1956, Komenský 1971/1972, s. 393; K. Sgallová – S. Mazáčová: Poznámky o verši H. poezie pro děti, ZM 1973, s. 240; M. Pohorský in F. H.: Až do konce poezie (1975) + in F. H.: Jobova noc (1977); M. Blahynka in Pozemská poezie (1977); Z. Černá + J. Zábrana: doslovy, in Nefritová flétna (1978); J. Vargulič: H. sbírka Můj zpěv a její textové proměny, ČL 1979, s. 522; E. Macháčková: Dialog v H. Srpnové neděli, ČJL 1979/1980, s. 452; J. Hollmanová: Struktura časových významů v H. Romanci pro křídlovku, SaS 1980, s. 286; J. Poláček: Břímě lásky a smrti (o H. próze a dramatice), ČL 1980, s. 360; P. Taussig: Filmová múza F. H., Záběr 1980, č. 19; M. Pohorský: Slunečný den, měsíčná noc H. poezie, ČJL 1980/81, s. 30 + in F. H.: Za hvězdné noci (1981) + in Romance pro křídlovku (1983); P. J. Spičák ml.: F. H. neznámý (o nově nalezených básních v rod. pozůstalosti), SvSl 19. 3. 1983; Z. Pešat in Dialogy s poezií (1985); A. Pohorský: Přítomnost P. Verlaina v české poezii, ČL 1988, s. 22; J. Homoláč: Ovidiovské aluze v básnickém díle F. H., in sb. Po zarostlém chodníčku (1990), přetištěno in Intertextovost a utváření smyslu textu (1995); M. Mravcová: F. H.: Romance pro křídlovku, ČL 1988, s. 203 + in Literatura ve filmu (1990); Z. Pešat: Krásná po chudobě + Země sudička, in Slovník básnických knih (1990); F. Všetička: Kompozice H. Romance pro křídlovku, AUPO, Facultas paedagogica, Philologica, ČJL 1990 (1991), sv. 9; J. Trávníček: Volný verš a textová pragmatika. Na materiálu H. Romance pro křídlovku, SaS 1991, č. 1; J. Herman: Básnické drama F. H., Amatérská scéna 1992, č. 1; F. Všetička: Dramatický svár dramatika H., Romboid (Bratislava) 1993, č. 6; A. Jonáková: F. H. – Lešanské jesličky, in Český dekameron (1994); Z. Kožmín in Studie a kritiky (1995); J. Blažejovský: Romance pro křídlovku: Otakar Vávra, 1966, Iluminace 1996, č. 3; M. Červenka in Obléhání zevnitř (1996); Z. Kožmín in Interpretace básní (1997); S. Urbanová: F. H. a literatura pro mládež v letech 1945–1947 + J. Toman: F. H. a dětská poezie v letech 1945–1948, in Rok 1947 (1998); A. Štěrbová: Hrubínovo lyrické drama, SPFF Ostravské univerzity, Literární věda 2000, č. 4; J. Toman: Reflexe H. dětské poezie, Ladění 2005, č. 1; J. Urbanec: Ta řeka dětství, mládí mého! (František Hrubín), Dokořán 2006, č. 39, přetištěno in sb. Návraty k dětství v české a slovenské literatuře (2008); V. Křivánek: „Nová země“ Františka Hrubína versus „Stará země“ Jana Zahradníčka, in Kolik příležitostí má báseň (2007); N. Richtrová: České bájesloví jako obraz současnosti, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Moravica 5. Studia Moravica V. Symposiana (2007; přetisk též in Tvar 2007, č. 1); J. Herman: Srpnová neděle pod hladinou rybníka, DivN 2008, č. 4; I. Málková: Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka. Dopisy, koncepty a poznámky z pozůstalosti F. H., ČL 2009, č. 5; J. Rambousek: Josef Palivec a František Hrubín, in sb. Literatura určená k likvidaci IV. (2009); J. Čeňková: Hrubínova křídla, in Křídla lásek mých (2010); I. Málková, in František Hrubín: Básně (2010) + Pro bolest opatrně opřen, Host 2010, č. 8; M. C. Putna: František Hrubín, in Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010); J. Vrba: František Hrubín 100. Podivně šťastný, LitN 2010, č. 37; J. Poláček: František Hrubín a básníci poválečné generace, ČJL 2010/11, č 1; mat (= I. Zmatlík): Srpnová neděle – dramaturgický počin, in Srpnová neděle (2011, doslov); J. Vostrý: Od scénování přijatelného k potlačovaným otázkám, LitN 2011, č. 21; F. Všetička: Srpnová neděle + Křišťálová noc, in Celistvost celku (2012); R. Ferklová: František Hrubín – básník v knihovně, in Literární archiv 2014, č. 46; I. Málková: Doplnění obrazu – kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska, in sb. Valašsko. Historie a kultura (2014); M. Nyklová: „Srpnovka“, Biblio 2014, č. 8.
Recenze: Zpíváno z dálky: -rt. (= J. Seifert), Ranní noviny 18. 10. 1933; A. N. (= A. Novák), LidN 26.11.1933; F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/1934, přetištěno in Z období Zápisníku 2 (1987) * Krásná po chudobě: an. (= J. Seifert), Ranní noviny 14. 5. 1935; V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 62, 1935/1936, s. 48; A. M. Píša, PL 13. 7. 1935, přetištěno in Třicátá léta (1971, s dalšími ref. o F. H.); F. X. Šalda, ŠZáp 8, 1935/1936, přetištěno in: Kritické glosy k nové poezii české (1939) a Z období Zápisníku 2 (1987); B. Fučík, LUK 1936, s. 46 * Země po polednách: H. Bonn, Rozhledy 1937, s. 234; J. Chalupecký, Čin 1937, s. 158; V. Černý, KM 1938, s. 85 * Včelí plást: B. Fučík, Akord 8, 1940/1941, s. 248; J. Janů, KM 1941, s. 305 * Země sudička: M. D. (M. Dvořák), Akord 9, 1941/1942, s. 375; vbk. (= V. Běhounek), Dělnická osvěta 1942, s. 117; B. Polan, KM 1942, s. 53, přetištěno in Život a slova (1964, s dalšími ref. o F. H.) * Poledne: P. (= A. M. Píša), Národní práce 29. 9. 1943; J. Bartoň, Venkov 19. 12. 1943 * Cikády: J. B. Č. (= J. B. Čapek), Naše doba 51, 1943/1944, s. 231; B. Fučík, Akord 1943–1944, s. 254; J. M. Grossman, Řád 1944, s. 269 * Mávnutí křídel: AMP (= A. M. Píša), Národní práce 7. 9. 1944 * Chléb s ocelí: M. Sedloň, RP 6. 7. 1945; M. Dvořák, Akord 12, 1945/1946, s. 356; R. Konečný, List Sdružení moravských spisovatelů 1946, s. 24 * Jobova noc: J. Hájek, RP 12. 9. 1945; kp (K. Polák), PL 6. 1. 1946; AMP (= A. M. Píša), Práce 16.1.1946 * Řeka Nezapomnění: M. Sedloň, RP 14. 7. 1946; ta, Lidová demokracie 30. 5. 1946 * Zpěv hrobů a slunce: Zk. (= J. Zyka), Tvorba 1947, s. 623 * Nesmírný krásný život: M. Dvořák, Vyšehrad 3, 1947/1948, s. 250; J. Grossman, Listy 1948, s. 111 * Hirošima: J. Hájek, NŽ 1949, č. 5 * Motýlí čas: A. M. Píša, Kulturní politika 1947/1948, č. 36, s. 13 * Můj zpěv: M. Červenka, Květen l, 1955/1956, s. 271; P. T. (= P. Tigrid), Svědectví (Paříž) 1, 1956/57, č. 2 * Proměna: V. Dostál, Květen 1957, s. 324 * Srpnová neděle: J. Hájek, DivN 1958, č. 14, 15; J. Opavský, Tvorba 1958, č. 21; J. Rozner, Kultúrny život (Bratislava) 1958, č. 24 * Křišťálová noc: S. Machonin, LitN 1961, č. 18; J. Opavský, Plamen 1961, č. 6; J. Vostrý, Divadlo 1961, s. 481 * Oblohy: J. Opelík, Plamen 1961, č. 1 * Až do konce lásky: J. Trefulka, HD 1962, s. 135; J. Urbánková, Tvorba 1962, s. 296 * Romance pro křídlovku: J. Trefulka, HD 1962, s. 279; J. Brabec, Plamen 1963, č. 5; F. Vrba, LitN 1962, č. 17 * Zlatá reneta: Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 7; J. Opelík, Kulturní tvorba 1964, č. 45, přetištěno in Nenáviděné řemeslo (1969, s dalšími ref. o F. H.); A. Jelínek, LitN 1965, č. 5 * Lásky: F. Buriánek, Impuls 1967, s. 682 * Černá denice: M. Červenka, Orientace 1969, č. 6 * Oldřich a Božena: Z. Hořínek, HD 1968, č. 12; V. Karfík, Divadlo 1968, prosinec; J. Opavský, RP 4. 10. 1968 * Lešanské jesličky: jgt (= J. Träger), SvSl, 12. 12. 1969 * Kráska a zvíře: zh (= Z. Heřman), MF 6. 12. 1972; A. Jelínek, ZM 1973, s. 183.
Rozhovory: J. Pilař, LitN1958, č. 31; J. Dewetter, Kultura 1959, č. 25; J. Träger, DivN 1966/67, č. 17; Z. K. Slabý, ZM 1971, č. 1.
Nekrology: Z. K. Slabý, ZM 1971, č. 6; J. Strnadel, Čtenář 1971, č. 4; P. Javor, Proměny 1971, s. 87–88.
Vzpomínky: V. Janovic, LitN 2011, č. 18; J. Minaříková, LidN, příl. Pátek LidN 2010, č. 37 (vzpomínky dcery F. H. v rozhovoru s A. Plavcovou) P. Šrut, in F. H.: Od Jara do jara (2011, doslov k výboru dětské poezie, ed. Š. Krejčová).

Autor hesla: Jiří Opelík (1995); Kateřina Bláhová (2008)
Aktualizace hesla: 17. 9. 2015 (av)
 
zpět na hlavní stranu