Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ARCHA (1)  

 1912 - 1941; 1945 - 1948 
 
 Časopis, který vycházel již v letech 1912-41, založil Karel Dostál-Lutinov, od 1918 byla vydavatelem Družina literární a umělecká v Olomouci. Její členové, většinou méně významní moravští katoličtí spisovatelé, byli také hlavními přispěvateli listu. Po celou dobu existence list nepřekročil význam regionálního periodika se zřejmým zaměřením na křesťanskou obrodu. Po válce byl časopis obnoven na sklonku roku 1945 a jeho redakce se ujala stejná skupina literátů, která byla nucena ukončit vydávání třetím číslem ročníku XXIX (1941). Vydavatelem zůstala až do jeho opětného zastavení v roce 1948 Družina literární a umělecká v Olomouci. V redakci působili Josef Marcol Svoboda, Oldřich Svozil Stanislav Vrbík (odpovědný redaktor). Časopis s podtitulem Revue pro literaturu umění kulturu život vycházel jako dvouměsíčník (s četnými dvojčísly) a autorsky se z velké části opíral o přispěvatele, kteří v něm publikovali již před válkou.
 

Archa otiskovala především básnické a kratší prozaické texty. V menší míře byla v časopise zastoupena literární kritika a esejistika, soustředěná opět k tématům spojeným s křesťanskou praxí a filozofií. V prvních poválečných číslech je patrná dobová inklinace k patetickému oslavování válečných obětí a vítězství nad fašismem. Stejně jako v předválečné době i v novějších ročnících převyšovaly publikované překlady svou úrovní původní beletristické příspěvky. Jestliže se však před válkou pozornost překladatelů soustřeďovala na francouzskou literaturu, poválečné překlady (Otto František Babler, Ivan Bauše, Julius Brabec, Jan Karník, Miloš Matula aj.) přinášely ukázky také z literatury sovětského Ruska (Anna Achmatovová, Alexandr Blok aj.). Ruské problematice byly věnovány i některé studie (Miloš Matula: Katolictví a Rusko, Zdeněk Šmíd: Literatura bojující). Básně v listu pravidelněji otiskovali Ivan Bauše, Julius Brabec, František B. Děrda, František Dohnal, Adolf Gajdoš, Jan Karník (pseud. Josefa Svítila), J. M. Svoboda, Nina Svobodová, František Střížovský, Jan Zbořílek. Povídkami a kratšími prozaickými texty přispívali mj. Jindřich Maria Slavík (pseud. S. Vrbíka), J. M. Svoboda, N. Svobodová, Alexandra Urbanová.

Literárněkritické a literárněhistorické stati v Arše publikovali zejména František Dohnal, Antonín Kratochvil Christen (mj. o Karlu Schulzovi), Miloš Matula, Antonín Stejskal (o Karlu Dvořáčkovi). Ojedinělými studiemi jsou zastoupeni Oldřich Králík (Otokar Březina a František Bílek – roč. 1945/46), Jan Strakoš, Štěpán Vlašín (o Camusově Cizinci). Rozsáhlejší cyklus Listy z archivu (rubrika existovala již v dřívějších ročnících) otiskoval v časopisu Josef Svítil: ve vzpomínkovém pásmu byli představeni především Arne Novák a František Skácelík a dále čtveřice polských básníků, kteří udržovali styky s českým literárním prostředím a zahynuli v průběhu druhé světové války (Bunikiewicz, Galuszka, Przesmycki, Zegadlowicz). Jedinou pravidelnou rubrikou listu byla Okna, přinášející recenze a anotace vycházejících knih, jubilejní poznámky a zprávy (pravidelněji přispívali Julius Brabec, J. M. Slavík). Archa uveřejňovala i filozofické studie (František Novotný o sv. Augustinovi a Platonovi) a rozsáhlé stati o výtvarném umění (Josef Pospíšil o Jožovi Kubíčkovi a Jaroslav Mathon o Jano Köhlerovi).

Přestože v č. 2/1948 bylo otištěno prohlášení o kladném postoji Družiny literární a umělecké „budovatelskému úsilí prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše a vlády obrozené Národní fronty Klementa Gottwalda“, podepsané Akčním výborem Družiny, list byl po ukončení ročníku zastaven.

 
Periodicita: Dvouměsíčník. – XXX (6 č., dvojčísla 3/4, 5/6, 1945-46), XXXI-XXXII (po 6 č., dvojčísla 4-5/1947, 4-5/1948, 1947-48).
Podtituly: Revue pro literaturu – umění – kulturu – život.
Technické informace: A5, 48 str. (dvojč. 68-96 str., v č. 6/1948 navíc 11 listů s obrazovými přílohami), paginace průběžná (v roč. 1947 omylem stránkováno č. 2 opět od str. 1), obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie a reprodukce výtvarných děl (A. Hrabal, J. Köhler, J. Kubíček aj.).
Náklad: 700 (1948).

LITERATURA

L. Soldán: Karel Dostál-Lutinov a Nový život, dva sloupy Katolické moderny (Rosice 2000); I. Binder in Zajatci hvězd a snů, usp. R. Musil a A. Filip, 2000, s. 305-310; M. Štemberková: Proměny časopisu Archa, in Česká katolická moderna, usp. P. Marek, Olomouc-Prostějov 2000, s. 52-61.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury 1 (1985)
Autor hesla: Tomáš Kubíček
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu