Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Egon  BONDY

* 20. 1. 1930, Praha 
† 9. 4. 2007, Bratislava 
 
Básník, prozaik, dramatik, filozof
 Vlastním jménem Zbyněk Fišer. Syn legionáře a plukovníka Československé armády Jana Fišera. Jeho synem je bohemista Zbyněk Fišer jr., působící na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1947 přerušil studium na gymnáziu, do roku 1957 žil bez stálého pracovního poměru na pomezí legality. Po maturitě (1957) studoval na FF UK dálkově filozofii a psychologii. 1961 obhájil diplomovou práci Příspěvek k problematice marxistické ontologie. V letech 1957–1962 pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu a 1962–1967 v Bibliografickém oddělení Státní knihovny ČSR. V roce 1967 získal tituly PhDr. a CSc. za filozofické práce (Otázky bytí a existence a Útěcha z ontologie). Od téhož roku byl v plném invalidním důchodu. Roku 1977 se stal jedním z nezveřejněných signatářů Charty 77. Po roce 1990 byl obviňován ze spolupráce s StB. V 90. letech podnikl řadu cest do zahraničí (USA, Austrálie, Francie, Norsko aj.).Od roku 1993, kdy získal slovenské státní občanství, žil až do své smrti v Bratislavě.
 

Koncem 40. let se podílel na aktivitách surrealistické skupiny; pod vlivem Záviše Kalandry se přiklonil k trockismu. 1950 založil s Ivem Vodseďálkem samizdatovou edici Půlnoc, v níž vydával i své literární práce. V letech 1968–1969 organizoval s Petrem Uhlem tzv. Názorové sdružení levice, tedy organizaci nezávislé marxistické orientace, vystupoval s propagací maoismu a sepsal obsáhlou politologickou a ekonomickou studii o vývoji ve východní Evropě (Pracovní analýza, rkp., 1969). V 70. letech byl jedním z vůdčích teoretiků a protagonistů českého undergroundu, jeho verše zhudebňovala rocková skupina Plastic People of the Universe (např. LP Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned, Londýn – Paříž 1978). Je postavou několika próz Bohumila Hrabala (např. Legenda o Egonu Bondym a Vladimírkovi, Něžný barbar), Josefa Vondrušky (např. Chlastej a modli se), byl též předobrazem postav z řady próz Jana Křesadla, Richarda Popela aj.
Bondyho života a díla se týká též řada televizních dokumentů, např. dvoudílný pořad České televize Fišer alias Bondy (2000, režie Jordi Niubo); dále např. Concert /Premiéra/ (ČST & FATE 1990, režie Josef Dlouhý); Z Ruzyně do New Yorku (ČST, režie Jitka Pistoriusová); Sie sass im Glashaus und warf mit Steinen (Extrafilm, Rakousko 1992, režie Nadja Seelich); Alternativní kultura I, 5. díl seriálu – Od undergroundu k šedé zóně (ČT 1998, režie Petr Slavík); Bigbít, 24. díl seriálu (ČT 1998, režie Václav Křístek); The Plastic People of the Universe (ČT & Video 57, 2001, režie Jana Chytilová), Alternativní kultura II, 1. díl – Proti proudu; 4. díl – Poezie v podzemí I; 5. díl – Poezie v podzemí II (ČT 2003, režie Petr Slavík); Mojich prvých 75... Egon Bondy (ST, Bratislava 2005, režie Martin Hanzlíček); In memoriam Egon Bondy (Video Respekt 2007, režie Jaroslav Pašmik a Tereza Novotová); My žijeme v Praze... [tři starší dokumentární filmy] (DVD, CD 2007).
V 60. letech přispíval Bondy např. do časopisů Dějiny a současnost, Filozofický časopis, Zprávy Československé společnosti orientalistické ČSAV; v 70. a 80. letech do samizdatových a exilových časopisů Jednou nohou (Revolver Revue), Paternoster (Vídeň), Sado-Maso, Svědectví (Paříž), Vokno, Proměny (New York); od roku 1990 do Literárních novin, Tvaru, Rudého práva (Práva), Tvorby, A–kontra, Fragmentu K (Bratislava), Světa a divadla, Haňťa-pressu, Analogonu, Filozofického časopisu, Jarmarku umění, Živlu, Revolver Revue, Labyrint Revue, Yazzyku aj.
Skoro celé Bondyho rozsáhlé dílo literární i filozofické zůstávalo až do listopadu 1989 v rukopisech nebo bylo vydáváno v exilu a samizdatu (edice Půlnoc, Edice Expedice, edice Popelnice, edice Mozková mrtvice, Revolver Revue, Vokno, edice Vokno, stovky svazků mimoedičních samizdatů). Bondyho texty byly zařazeny do řady samizdatových sborníků, např. Židovská jména (1949, eds. Egon Bondy, Jana Krejcarová, tiskem 1995), Děti Dvou sluncí (1975, ed. Martin Němec); Ing. Petru Lamplovi k 45. narozeninám (1975, ed. Ivan Martin Jirous); Pohledy 1 (1976, ed. Václav Havel), Nějakej vodnatelnej papírovej člověk (1977, ed. Pavel Zajíček); Fandovi (1979, ed. Olga Stankovičová), Magorův zápisník I (1980, Ivan Martin Jirous), Čs. underground II (1985, ed. Ivan Lamper), Hostina (1985, ed. Václav Havel, tiskem Toronto1989); Básníci pražského undergroundu (1986, eds. Egon Bondy, Oleg Pastier), Čert má kopyto (1986, ed. Jana Veselá); Na střepech volnosti (1987, ed. Zdeněk Hrubý [Jaromír Hořec], tiskem 1989, 1991), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče...(1987, ed. Olga Stankovičová) aj. V samizdatové edici Pražská imaginace vyšly 1989 první dva svazky Básnického díla Egona Bondyho (1. sv.: Pražský život, Zbytky eposu, Nesmrtelná dívka; 2. sv.: Totální realismus, Trapná poezie, Dagmara aneb Nademocionalita, Für Bondy’s unbekannte Geliebte, Karibské moře, Velká kniha, Malá kniha, Příležitostné básně).
V letech 1968–1971 uvádělo Bondyho texty divadlo Orfeus vedené Radimem Vašinkou. V červnu 2007 realizovalo pražské Národní divadlo na své letní scéně projekt Bouda Bondy, který představil průřez Bondyho literární, zejména dramatickou tvorbou.V posledních letech svého života se Bondy uplatnil též jako zpěvák: veřejně vystupoval s bratislavským souborem Požoň Sentimentál (CD Marek Piaček: „Urban Songs“, Bratislava 2001).
V roce 1981 byla Bondymu udělena exilová Cena Egona Hostovského za prózu Invalidní sourozenci. – Užíval rovněž pseudonymu Ivan Telecký a šifry E. B.

 V Bondyho literární tvorbě dominuje především poezie, próza je výrazněji zastoupena až v 70. a 80. letech; okrajově psal i divadelní hry a překládal (např. Christiana Morgensterna, Ericha Fromma, Mao Ce-tunga, ve spolupráci se sinology knihu Tao Te ťing). Publicistikou (výtvarné a literární recenze, předmluvy, doslovy) se začal intenzivněji zabývat až v 80. letech. Jeho raná básnická tvorba je surrealistického ražení, ovlivněná zvláště tzv. paranoicko-kritickou metodou Salvadora Dalího. 1950 v rukopisné sbírce Totální realismus vystupuje Bondy již s vlastním stejnojmenným programem, v němž popírá funkčnost surrealistické imaginace a za nejadekvátnější umělecký výraz prohlašuje prostý záznam empiricky registrovatelné skutečnosti. V téže době přejímá od Ivo Vodseďálka také poetiku tzv. trapné poezie, jež se ve shodě s totálním realismem odkláněla od surrealismu, avšak její negace měla humornější, spíše dadaistický charakter (Trapná poezie, smz., 1951; Velká kniha, smz., 1952).
K těmto dvěma základním estetickým orientacím celého Bondyho díla přistupuje koncem 50. let i sklon k filozoficko-meditativní poezii, vyznačující se nezřídka vizionářským či karatelským tónem. Občas se však Bondy vracel k surrealistickým východiskům (např. poemy Pražský život, smz., 1951; Nesmrtelná dívka, smz., 1958), místy jsou dokonce patrné inspirace poetikou linie máchovsko-erbenovské (poema Zbytky eposu, smz., 1955). Popření literárních tabu, směšování témat „vznešených“ s „profánními“, téměř vždy přítomná konkrétní politická angažovanost (většinou ostře protistátní, perziflážní povahy) i vizionářská autostylizace se stávají konstantami Bondyho poezie. V některých textech je proto zřejmá příbuznost s americkou beat generation (např. Kádrový dotazník, smz., 1967).
Básnická tvorba se pro Bondyho postupně stává obsedantní záležitostí; vyjadřovat se opětovaně k palčivým problémům (ať už intimním, politickým či filozofickým), reflektovat nekonečný „spor se světem“ je básníkovi nutností, jež vytváří z jeho básnických sbírek souvislou řadu „výpovědí z krize“, cyklus, jaký má v české literatuře obdobu např. v díle Jakuba Demla, případně v deníkových knihách Jana Zábrany či Ivana Diviše. K Bondyho klíčovým básnickým dílům patří Zápisky z počátku let sedmdesátých (smz., 1972), Sbírečka (smz., 1974), Mirka (smz., 1975), Chcípání (smz., 1984).
Prozaické práce Bondyho je možno rozdělit zhruba do čtyř tematických, často vzájemně se prostupujících okruhů, jimž je společné směšování momentů snových s realistickými a přejímání prvků z nejrůznějších historických období: první linie sci-fi či "antiutopií" (např. Invalidní sourozenci, smz., 1974; Nepovídka, smz., 1983; Cybercomics, 1997), druhá linie aktualizovaných „obrazů“ či podobenství z minulosti (např. Šaman, smz., 1976; Nový věk, smz., 1982; Hatto, 1996; Severin, 1996), třetí linie intimní, reflexivní prózy blížící se často tvaru filozofického eseje či deníku (např. Sklepní práce, smz., 1973; Leden na vsi, smz., 1977; Bezejmenná, smz., 1986), čtvrtá linie s tematikou poválečného života v Československu (např. Bratři Ramazovi, smz., 1985; Máša a Běta, smz., 1978).
Bondyho divadelní hry, které vznikaly vesměs na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, nezapřou vliv poválečného surrealismu a jeho experimentů s dramatickým textem (Vratislav Effenberger, Karel Hynek). Autor zde staví na estetice ošklivosti, trapnosti, paradoxu, absurdity a plebejskosti, vytváří satiry, v nichž demaskuje a podrývá mechanismy totalitní moci (Nic jsem si nemyslel, rkp. 1968; Otec v restauraci aneb Žerty stranou otče!, rkp. 1969; Ministryně výživy, rkp. 1970), apokalyptická témata zpracovává v drsných groteskách (Návštěva expertů, rkp. 1968; Kdekoliv v současnosti, rkp. 1969), řeší filozofické a existenciální otázky (Devatenáct set padesát, rkp. 1969; Pozvání k večeři, rkp. 1970) a využívá i pornografie ke společenské satiře (První večer s maminkou, rkp. 1969).
Blízko ke krásné literatuře mají i Bondyho filozofické práce esejistického charakteru; převážně faktografické jsou jeho memoáry Prvních deset let, (rkp. 1981); čistě odborný ráz má monografie o Buddhovi a původně v samizdatu vydávané dvanáctidílné Poznámky k dějinám filozofie (smz. 1. dílu, 1977). Ve svých filozofických pracích se Bondy zabývá převážně otázkami ontologickými; marxistickou materialistickou teorii bytí se pokusil rozvinout a překonat tzv. nesubstančním modelem (Útěcha z ontologie a řada dalších samizdatově vydávaných esejů na ni navazujících, např. Juliiny otázky, smz., 1970).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Invalidní sourozenci (P, Toronto 1981; Bratislava, česky, 1991; 2002); Pražský život (B, Mnichov 1985); Sklepní práce (P, Toronto 1988; 1997); Nesmrtelná dívka (B, Mnichov 1989; 1992); Básně 1988 aneb Čas spíše chmurný, Odplouvání (BB 1990); Afghánistán (P, in E. Bondy + A. Kabakov: Orwelliáda, 1990, samostatně Brno 2002); 3x Egon Bondy: Šaman, Mníšek, Nový věk (PP 1990); Dvě léta (BB 1991); Gottschalk, Kratés, Jao Li, Doslov (PP 1991); Ministryně výživy (D 1991); Cesta Českem našich otců (P 1992); Nepovídka (P 1994); Hatto (P 1995); Příšerné příběhy (PP 1995); Ples upírů (BB, Mnichov 1995); Leden na vsi (PP, 1995, 2. vyd. 2007); Severin (P 1996); Agónie, Epizóda ’96 (PP, Bratislava 1997); Cybercomics (P 1997); Týden v tichém městě (P, Bratislava 1998); Údolí (P, Bratislava 1998); Zbytky eposu (B, Bratislava 1998); Velká kniha (BB 2000); Sbírečka (BB 2000); Bezejmenná (P 2001); Deník dívky která hledá Egona Bondyho (BB, Bratislava 2001); 677 (P 2001); Neuspořádaná samomluva (E 2002); Prvních deset let (P 2002); To jsou zbytečné verše (B 2002); O globalizaci (EE 2005); Máša a Běta (PP 2006); Šaman (P 2006); Hry (DD 2007); Bratři Ramazovi (P 2007); Mníšek, Vylitý nočník (PP 2008).
Výbory: Bez paměti žilo by se lépe (BB 1990, ed. R. Vašinka); Výbor z básnického díla 1950–1994 (BB 2004, ed. M. Machovec).
Souborné vydání: Básnické dílo Egona Bondyho (od 1989, 9 sv., ed. Martin Machovec): 1. a 2. sv. v smz. (1. sv., 2. opravené vyd. 1991; 2. sv., 2., opravené vyd. 1992); 3. sv.: Básně Egona Bondyho od srpna 1954 do září 1958, Básně z let 1958–1959, Básně od ledna 1960 do června 1963 (1990); 4. sv.: Naivita (1991); 5. sv.: Kádrový dotazník, Básně od července 1963 do konce roku 1970 (1991); 6. sv.: Deník dívky která hledá Egona Bondyho (1991); 7. sv.: Zápisky z počátku let sedmdesátých, Pokračující chorobopis, Sbírečka, Pour Hélène la Belle (1992); 8. sv.: Trhací kalendář, Mirka, Zbytečné verše, The Plastic People of Universe, Příšerné příběhy (1992); 9. sv.: Básně z roku 1978, O počasí, Chcípání, Petřiny, Básně další (1993).
Filozofické práce (do 1970 pod jménem Zbyněk Fišer, později pod jménem Egon Bondy): Otázky bytí a existence (studie, 1967); Útěcha z ontologie. Substanční a nesubstanční model v ontologii (studie, 1967); Buddha (studie, 1968, přeprac. 1995, doplněno 2006); Poznámky k dějinám filozofie (l. Indická filozofie, 1991; 2. Čínská filozofie, 1993; 4. Filozofie sklonku antiky a křesťanského středověku, 1993; 3. Antická filozofie, 1994; 5. Středověká islámská a židovská filozofie + Filozofie renesance a reformace, 1995; 6. Evropská filozofie XVII. a XVIII. století, 1996); Filozofické eseje (1. Útěcha z ontologie, 1999; 2. Juliiny otázky, „Doslov“, 1993; 3. Pár stránek, Páté pojednání o ontologii, Markétě Machovcové, Úvaha o eschatologii, Nesubstanční ateismus a nesubstanční teismus, 1994; 4. Dopis příteli, Odpověď doktoru teologie, Výhledy, Další bod, Ontologie beze všech určení; 1995).
Překlady: E. Fromm: Budete jako bohové (1993); Lao-c’: O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE (Bratislava 1993, s M. Čarnogurskou); Lao-c’: Tao Te ťing. O cestě TAO jej enegii Te (Bratislava 1996, s M. Čarnogurskou); L. Ferlinghetti: I am waiting (Bratislava 1998, dvojjazyčné vydání); Ch. Morgenstern: Galgenlieder / Šibeniční písně (2000, dvojjazyčné vydání); Lao-c’: Tao Te ťing. Kánon o Tao a Te (Bratislava – Pezinok 2005, s M. Čarnogurskou).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki (Vienna 1985); Benefice (Toronto 1990); Good-bye, Samizdat. Twenty Years of Czechoslovak Underground Writing (Illinois 1991); Marxism and Spirituality. An International Anthology (London 1993); Ztichlá klika, 4 (1995); Problém tolerance v dějinách a perspektivě (1995); The Plastic People of the Universe. Texty (1997; 2. dop. vyd. 2001, anglicky 1999); Ryby katedrál. Antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2001); Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000 (2002); Nad Hrází Věčnosti. Setkání s Bohumilem Hrabalem (2004); Čeští svědkové promýšlené víry (2005); Mistr dialogu Milan Machovec (2005); Báseň mého srdce (2005); Z věku na věk. Česká poezie (2005); Höhlen tief im Wörterbuch. Tschechische Lyrik der letzten Jahrzente (Mnichov 2006); Views from the Inside (2006); Bouda Bondy (2007).

LITERATURA

Bibliografie: M. Machovec: Bibliografie Egona Bondyho (domácích oficiálních publikací, samizdatů a exilových publikací; obsahuje též soupis korespondence, soupis literární pozůstalosti uložené v LA PNP i jinde; do roku 2006, zde).
Knižně: Egonu Bondym k 45. narozeninám (sb., smz. 1975); Egonu Bondymu k šedesátinám (sb., smz. 1990, zde i bibliografie); M. Hlavsa – J. Pelc: Bez ohňů je underground (1992); M. Pilař: Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu (1999); L. Engelking: Surrealizm – underground – postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej (Lodž 2001); G. Zandová: Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948–1953 (2002); Views from the Inside. Czech Underground Literature and Culture, 1948–1989 (ed. M. Machovec, 2006); Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho (2007, obsahuje také tři dosud nepublikované básnické sbírky Egona Bondyho: Fragmenty prvotin, Churavý výtvor a Druhá sbírečka /Mí přátelé/).
Studie a články: Martin Machovec: Pokus o nástin geneze a vývoje básnického díla Egona Bondyho, Vokno 1990, č. 21; týž: Šestnáct autorů českého literárního podzemí (1948–1989), Literární archiv PNP (1991); týž: Přízračný svět Egona Bondyho, in Egon Bondy: Cesta Českem našich otců ( 1992); týž: Několik poznámek k podzemní ediční řadě Půlnoc, KS 1993, č. 3; týž: Místo doslovu..., in Egon Bondy: Příšerné příběhy (1995); týž: Ad: Sám v apokalypse, KP RR 1998, č. 10; týž: Morgenstern a Bondy, in Christian Morgenstern: Galgenlieder / Šibeniční písně, (2000); týž: Od avantgardy přes podzemí do undergroundu, in Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989 (2001); týž: Vskutku velice „Zvláštní vydání“, KP RR 2003, č. 27; týž: Vliv Otokara Březiny na Egona Bondyho? in Otokar Březina 2003 (ed. P. Holman, 2004); týž: Náčrt života a díla Egona Bondyho, in Bouda Bondy (2007, program představení ND); L. Tvrdý: Otazník nad naší filosofií, Reflexe 1990, č. 2; P. Rezek: Havlova filosofická hostina, in Filosofie a politika kýče (1991); Z. Troup: Poezie totality, Rozeta 1991, č. 1; K. Floss: Hledání řádu, Filosofický časopis 1991, č. 2; J. Suchánek: Puberta jako světový názor, Proglas 1993, č. 1; I. Jirásek: Nesubstanční ontologie Egona Bondyho, Filosofický časopis 1994, č. 1; Milan Machovec: Místo Egona Bondyho v dějinách metafysiky, Filosofický časopis 1994, č. 5; S. Dvorský: Kavárna Westend 1947-1951 a sborník Židovská jména, in Židovská jména (ed. M. Machovec, 1995); M. Strýko: Medzi smrťou a lžou, in Medzi smrťou a lžou (Košice 1996); J. F. Typlt: Bondy nejen Bondyho, Host 1997, č. 3; týž: Absolutní realismus a totální hrobař, Host 2006, č. 1; I. M. Jirous: Pravdivý příběh Plastic People, in Magorův zápisník (1997); týž: Zasadil jsem vám osiku, pane doktore!, in Magorův zápisník (1997); týž: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, in Magorův zápisník (1997); M. Ostruszková: Bratři Karamazovi 20. století, in Rossica olomoucensia 35 (1998); M. Langerová: Naivita (dílo jako sebevražda), in Zlatá šedesátá (ed. R. Denemarková 2000); Homeless & Hungry (Lubomír Drožď): Sám v apokalypse, Vokno 2000, 1997, č. 1; I. Vodseďálek: Urbondy, in Felixír života (2000); P. Hrtánek: Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století, Tvar 2002, č. 10; týž in Kacíři, rouhači, ironikové (2007); O. Mainx: Legendy Egona Bondyho na pozadí mýtů a folklóru, in Literární věda. Sborník prací Ostravské univerzity č. 213 (2004); týž: Poznámky k intertextualitě v poémách Egona Bondyho z 50. let, in Český jazyk a literatura v interakci (eds. M. Balowski, J. Svoboda, Ratiboř 2006); týž: Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho, in Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii (eds. I. Málková, J. Malura, 2006); týž: Těžký uděl klasika aneb Bondyho Hora, Host 2006, č. 1; Z. Fišer (jr.): Význam Bondyho německé poezie, in Literatura určená k likvidaci (ed. L. Nováková, 2004); týž: Cizí jazyky v tvorbě autorů edice Půlnoc, in Literatura určená k likvidaci II (2006); M. Pilař: K typologickým souvislostem v tvorbě autorů edice Půlnoc a americké beat generation, in Vrabec v hrsti aneb klišé v literatuře (2005); P. Placák: Bondyho boží lamentace, Host 2006, č. 1; A. Catalano: „Úloha Koláře se trochu přeceňuje.“ Totální realismus a moralizující literatura, Host 2006, č. 1; P. Mecner: Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a edice Půlnoc, Tvar 2006, č. 17; V. Tobolíková: Historizující prózy jako prostor hledání sebeidentity, Host 2006, č. 1; R. Vašinka: Bondy a Orfeus, in Bouda Bondy [program představení ND] (2007); L. Jungmannová: Bondyho cesta do Národního, in Egon Bondy: Hry (2007); táž: Egon Bondy dramatik, in Bouda Bondy (2007, program představení ND); G. Brown: Ladislav Klíma and the Klímasque in the Czech Underground, SaSm 2007, č. 6.
Recenze: Útěcha z ontologie: Milan Machovec, Filozofický časopis, 1968, č. 1; L. Novák, Nová mysl 1967, č. 24; O. Prochazka, The Crane Review (Medford) 1967, č. 1 * Buddha: J. Filipský, Nový Orient 1969, č. 4 * Invalidní sourozenci: J. K. (Jiří Kovtun), Svědectví (Paříž) 1982, č. 67; H.Kosková, Reportér 1984, č. 1; I. Brezina, Iniciály 1990, č. 8/9; J. Bartůňková – A. Zachová, Iniciály 1991, č. 23/24; J. Hájková, Metropolitan, 18. 6. 1992; J. N. Převozník, Slovenské pohľady 1992, č. 4 * Pražský život: P. K. (Petr Král), Svědectví 1986, č. 77; K. Trinkewitz, Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 1986, č. 5 * Sklepní práce: M. Hybler, Svědectví 1989, č. 87; B. Kubešová, Reportér 1989, č. 3; K. Hrubý, Proměny 1989, č. 3; J. Chuchma, MFD, 24. 10. 1997; V. Novotný, LidN 1. 10. 1997; týž, Týdeník Rozhlas 1997, č. 49; týž, Tvar 1997, č. 20, s. 23 * Bezejmenná: Horna Pigment (Ivan Lamper), RR 1987, č. 6, též in Alternativní kultura (2001); O. Mainx, Host 2003, č. 8 * Nesmrtelná dívka: M. Kasarda, Fragment K 1990, č. 7; C. Gomba, Literárný týždenník (Bratislava) 1991, č. 8 * Výhledy: J. Kříž Tvar 1990, č. 21 * Příšerné příběhy: -mm- (Martin Machovec), NK 1990, č. 12 * Dvě léta: J. Hájek, Haló noviny 1. 11. 1991; J. Hájková, Metropolitan 6. 8. 1991; I. Harák, Akord 1995, č. 10 * 3 x Egon Bondy (Šaman, Mníšek, Nový věk): V. Novotný, NK 1991, č. 13 * Indická filozofie: J. Filipský, Tvar 1992, č. 48; Z. Pavlovičová, Historický časopis 1993, č. 5-6 * Gottschalk, Kratés, Jao Li: P. Kosatík, MFD 26. 3. 1993, č * Cesta Českem našich otců: I. Brezina, Reflex 1993, č. 1 * Ples upírů: M. Hatala, Romboid (Bratislava) 1995, č. 10 * Leden na vsi; Hatto: A. Haman, LitN 1995, č. 47 * Leden na vsi: J. Peňás, LitN 29. 7. 1995 * Severin: I. Adamovič, Ikarie 1997, č. 1; V. Novotný, Týdeník Rozhlas 1997, č. 17; týž, Mosty 1997, č. 30; I. Zítková, NK, 1997, č. 2 * Agónie, Epizóda ’96: A. Bžoch, RAK 1997, č. 6; P. Darovec, Kritický týžděnník (Bratislava) 1997, č. 33; J. Chuchma, MFD, 22. 11. 1997; P. Matejovič, SME (Bratislava) 7. 8. 1997; Ľ. Nitrová, Práca (Bratislava) 2. 8. 1997; J. Vlnka, Romboid (Bratislava) 1997, č. 9/10; J. Wild, FOS, Fórum občanskej spoločnosti 1997, č. 7 * Cybercomics: I. Adamovič, MFD, 22. 1. 1998; T. Pospiszyl, Respekt 1998, č. 11 * Týden v tichém městě: P. Darovec, Dominofórum (Bratislava) 1998, č. 7; J. Chuchma, Respekt 1998, č. 31 * Zbytky eposu: Š. Hepner, Romboid (Bratislava) 1999, č. 4 * Údolí: T. Horváthová, Babylon 1999, č. 5; J. Chuchma, MFD, 1. 4. 1999; R. Kopsová, Mosty (Bratislava) 1999, č. 13 * Velká kniha: M. Blahynka, Haló noviny, 8. 2. 2001 * 677: O. Mainx, Host 2002, č. 9, příl. Recenzní příloha * Prvních deset let: A. Haman, LitN 17. 4, 2003, s. 29; R. Kopáč, MFD 5. 4. 2003; O. Mainx, Host 2003, č. 8, příl. Recenzní příloha; J. Peňás, Týden 2003, č. 12 * Máša a Běta: R. Kopáč, Právo 15. 8. 2006; M. Marešová, Host 2006, č. 8 * Hry: M. Musilová, A2 2007, č. 40 (3. 10.); V. Mikulka, DivN 2007, č. 15 * Bratři Ramazovi: V. Novotný, Tvar 2007, č. 21; V. Svatoň, Host 2008, č. 6 * Mníšek, Vylitý nočník: J. Peňás, Týden 2008, č. 35.
Rozhovory: R. Lipčík, MS 1990, č. 44; L. Lindaurová, LidN 27. 1. 1990; Z. Smíšek, RP 7. 11. 1991; V. Klementová, Dotyky 1994, č. 1-2; Homeless & Hungry (Lubomír Drožď), Živel 1996, č. 3-4; M. Hvorecký, Romboid (Bratislava) 1997, č. 9/10; M. Šálek, MFD 27. 2. 1997, příl. Magazin MFD, č. 9; H. Dvořáková, Pravda (Bratislava) 18. 4. 1998; L. Teren, Revue Labyrint 1998, č. 3-4; S. Antošová, Právo 12. 2. 1998, příl. Salon, č. 52; Z. Pavelka, Právo 6. 1. 2000, příl. Salon, č. 149; F. Tomáš, LitN 2000, č. 9; P. Placák, Babylon 2000, č. 10, příl. Literární a výtvarná příloha, č. 2, též in Kádrový dotazník (2001); L. Nejezchlebová, LidN, 8. 3. 2002, příl. Pátek, č. 10; A. Poláčková , LitN 2002, č. 7; D. Mačas – M. Jareš, Tvar 2003, č. 14; I. Turanec, Súvislosti (Bratislava) 2003, č. 20; P. Placák, Babylon 2004, č. 3; Z. Pavelka , Právo 19. 4. 2007, příl. Salon, č. 515.
Nekrology: Blumfeld S. M. (Lubomír Drožď), Právo 19. 4. 2007, příl. Salon, č. 515; F. Cinger, Právo 11. 4. 2007; P. Fischer, Hospodářské noviny 11. 4. 2007; K. Hunt, The Guardian (Londýn) 20. 4. 2007; M. Hvorecký, Frankfurter Allgemeiner Zeitung (Frankfurt) 12. 4. 2007; týž, MFD 20. 4. 2007; týž, Pravda (Bratislava) 14. 4. 2007; M. Jareš, Tvar 2007, č. 8; T. Jirous, Reflex 2007, č. 16; J. Keleman, Hospodárske noviny (Bratislava), 11. 4. 2007; R. Kopáč, Uni 2007, č. 5; P. Kovařík, Rt 11. 4. 2007; J. Krasula, Pravda 14. 4. 2007; M. Krekovič, Istropolitan (Bratislava) 18. 4. 2007; M. Machovec, A2 2007, č. 16; týž, Týždeň (Bratislava) 2007, č. 16; týž, Filozofický časopis 2007, č. 3; O. Mainx, LidN 14. 4. 2007; D. Martin, The New York Times 15. 4. 2007; T. Mazal, Instinkt 2007, č. 16; O. Pastier, Pravda 14. 4. 2007; J. Peňás, Týden 2007, č. 16; P. Placák, Hospodářské noviny 11. 4. 2007; V. Strebel, Prager Zeitung 19. 4. 2007, příl. Prager Tagblatt; P. Šustrová, LidN 13. 4. 2007; L. Teren, Hospodárske noviny (Bratislava) 11. 4. 2007; P. Třešňák – J. Gregor, Respekt 2007, č. 16; I. Vodseďálek, LidN 12. 4. 2007; M. Williamson, The Independent (Londýn) 16. 4. 2007.
Archiv: LA PNP: Osobní fond. Další část fondu uložena v osobním archivu Martina Machovce a v knihovně Libri prohibiti. Soupis je součástí bibliografie zpracované Martinem Machovcem.

Autor hesla: Martin Machovec (1995, 2007)
Aktualizace hesla: 4. 11. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu